Huomaa hyvä - Vahvuudet valtaväyläksi

10.11.2017, Iisalmi

Ter­ve­tu­loa mu­kaan kou­lu­tuk­seen, jon­ka avul­la opit bon­gaa­maan vah­vuuk­sia it­ses­sä­si, työ­ka­ve­ris­sa ja en­nen kaik­kea op­pi­lais­sa! Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on te­rä­vöit­tää kat­see­si koh­ti luon­teen­vah­vuuk­sia, nii­tä tai­to­ja, joi­den avul­la on­nis­tum­me, yl­läm­me par­haim­paam­me ja saa­vu­tam­me ta­voit­tei­tam­me. Luon­teen­vah­vuu­det ovat muok­kau­tu­via, eri piir­teis­tä koos­tu­via kimp­pu­ja. Ne ke­hit­ty­vät ja voi­mis­tu­vat, kun nii­tä käy­te­tään. Ne ovat opit­ta­via ja ope­tet­ta­via. 

Kou­lu­tus esit­te­lee myös po­si­tii­vi­sen CV:n. Tämä on on­nis­tu­mis­ten an­si­o­lu­et­te­lo, jota voi­vat täyt­tää lap­si tai nuo­ri itse, ys­tä­vät, opet­ta­jat, van­hem­mat tai val­men­ta­jat, koko lap­sen lähi­pii­ri. Kou­lu­tuk­ses­sa saat vink­ke­jä ja ide­oi­ta, mi­ten läh­teä täyt­tä­mään las­ten ja nuor­ten kans­sa hei­dän omaa po­si­tii­vis­ta cv:tä. 

Aika

Per­jan­tai­na 10.11.2017 klo 14.00-17.15, Ii­sal­mi

Kouluttaja

KM, eri­tyis­luo­kan­o­pet­ta­ja, toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va Kai­sa Vuo­ri­nen

Kohderyhmä

Pe­rus­o­pe­tuk­sen opet­ta­jat

Tavoitteet

Kou­lu­tuk­ses­ta saat tie­too­si: Mitä ovat vah­vuu­det, mitä on po­si­tii­vi­nen pe­da­go­giik­ka ja mi­ten to­teut­taa käy­tän­nön ope­tus­työs­sä vah­vuus­pe­rus­tai­suut­ta

Sisältö

Mitä on po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia ja mitä se ei ole ?

Po­si­tii­vi­nen pe­da­go­giik­ka, mitä, mik­si ja mi­ten?

Ar­vos­ta­va koh­taa­mi­nen ja myö­tä­tun­to

Hinta

95 eu­roa,hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Ilmoittautumiset

27.10.2017 men­nes­sä

“Nap­paa lap­set kiin­ni san­ka­ri­het­kis­sä”

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015