Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

9.11.2017-7.2.2018, verkossa

Hy­vin­voin­ti työs­sä on asia, jo­hon joh­ta­mi­sel­la voi­daan sel­ke­äs­ti vai­kut­taa. Se on kui­ten­kin hy­vin moni­ta­hoi­nen  il­miö, jo­hon joh­ta­juu­den näkö­kul­mas­ta liit­ty­vät mm. ikä­joh­ta­mi­nen, pe­reh­dyt­tä­mi­nen, er­go­no­mia, vies­tin­tä, työn ja per­heen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen, ter­veet elä­män­ta­vat, osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen ja var­hai­nen tuki.

Mi­ten joh­ta­ja ky­ke­nee sel­vi­ä­mään täs­tä kai­kes­ta? Täs­sä val­men­nuk­ses­sa as­kel­le­taan vai­he vai­heel­ta eri ele­ment­tien läpi ja si­nul­la on mah­dol­li­suus muo­dos­taa oma toi­min­ta­mal­li­si, joka so­vel­tuu si­nul­le ja joh­ta­maa­si työ­yh­tei­söön.

”Stra­te­gi­nen hy­vin­voin­ti on se osa työ­hy­vin­voin­tia, jol­la on mer­ki­tys­tä or­ga­ni­saa­ti­on tu­lok­sel­li­suu­den kan­nal­ta. Stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen kat­taa kaik­ki ne yri­tyk­sen tai muun or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­not, joil­la vai­ku­te­taan stra­te­gi­seen hy­vin­voin­tiin. Näi­tä ovat eri­tyi­ses­ti stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen, hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­nen, esi­mies­toi­min­ta ja työ­ter­veys­huol­to.”

– Ossi Aura ja Guy Aho­nen, 2016

Aika

Tors­tai­sin 9.11, pe 17.11. klo 17-18 (huom. muu­tos!), to 23.11, 30.11, 7.12.2017 klo 18.00-19.00
Kes­ki­viik­koi­sin 10.1, 17.1, 24.1, 31.1, 7.2.2018 klo 18.00-19.00

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Verk­ko­lu­en­nois­ta teh­dään tal­len­teet, jot­ka voit kat­soa jäl­ki­kä­teen.

Si­säl­tö

Stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen on tut­ki­tus­ti or­ga­ni­saa­ti­on mer­kit­tä­vim­piä tuot­ta­vuu­den ja tu­lok­sel­li­suu­den te­ki­jöi­tä. Nyt en­sim­mäis­tä ker­taa val­men­nus tuo­daan si­nun luok­se­si. Ko­ko­nai­suuk­si­na, jois­ta voit suo­raan vie­dä hyö­ty­jä ar­jen te­ke­mi­seen.

 1. Mitä käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­sen osa-alu­eet; stra­te­gi­nen joh­ta­mi­nen, hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­nen, esi­mies­toi­min­ta ja työ­ter­veys­huol­to.
 2. Mi­ten stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen tuot­taa ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä? Ta­voit­teen mää­rit­te­ly läh­tö­koh­ta­na
 3. Es­tei­den pois­ta­mi­seen pe­rus­tu­va ajat­te­lu, ti­laa hy­vin­voin­nil­le ja po­si­tii­vi­sel­le ajat­te­lul­le
 4. Imun ja si­tou­tu­mi­sen muo­dos­tu­mi­nen, te­ke­mi­sen osit­ta­mi­sen mer­ki­tys ja vai­ku­tus
 5. Stra­te­gia ar­keen, kaik­kien omak­si, oi­ke­an stra­te­gi­sen to­teut­ta­mi­sen läh­tö­koh­dat
 6. Pois­va­lit­se­mi­sen vai­kea tai­to, luo­pu­mi­sen tar­ve
 7. Stra­te­gi­nen hy­vin­voin­ti muo­dos­tuu yh­tei­ses­tä kä­si­tyk­ses­tä ja op­pi­mi­ses­ta, mi­ten ai­kaan­saa­da yh­tei­sen kä­si­tyk­sen muo­dos­tu­mi­nen ja op­pi­mi­nen
 8. Val­men­ta­va työ­ote op­pi­mi­sen tu­ke­na, OTA&VA mal­li
 9. HR:n 5 työ­vai­het­ta stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin muo­dos­tu­mi­ses­sa; tar­ve­kar­toi­tus, rek­ry­toin­ti, pe­reh­dy­tys, jat­ku­va ke­hit­ty­mi­nen, ural­la eteen­päin meno (joko si­säi­ses­ti tai or­ga­ni­saa­ti­os­ta pois)
 10. Ih­mis­ten eri­lai­suus, eri­lai­suu­den tun­nis­ta­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen
 11. Stres­sin ta­sot, stres­saan­tu­mi­sen tun­nis­ta­mi­nen ja stres­saan­tu­mi­sen vält­tä­mi­nen
 12. Hil­jai­sen tie­don saa­mi­nen yh­tei­sön yh­tei­sek­si voi­ma­va­rak­si ja sen käyt­tä­mi­nen hy­vin­voin­nin läh­tee­nä
 13. Roo­lien oi­kea ym­mär­tä­mi­nen ja muo­dos­ta­mi­nen
 14. Roo­lin vaih­ta­mi­nen ti­lan­teen mu­kaan, mi­ten on­nis­tua it­sel­le vie­raas­sa roo­lis­sa
 15. Työ­e­lä­män tun­ne­äly, mis­tä sii­nä on kyse
 16. Eri­lai­set ih­mi­set, mi­ten toi­mia hei­dän kans­saan
 17. Mi­ten saa­da ih­mi­set oi­ke­as­ti si­säis­tä­mään jo­kin asia?
 18. Ih­mis­ten eri­lai­suus, mitä hyö­tyä, mitä ris­ke­jä
 19. Eri­lai­suus käyt­töön, mi­ten joh­taa eri­lai­suut­ta oi­kein
 20. Yh­teen­veto, 6 as­kel­ta, jois­ta ei kan­na­ta luo­pua

Suo­ri­tus­ta­pa

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1,5 op) kir­joi­ta 3-4 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja tai tee 3-4 mi­nuu­tin mit­tai­nen vi­deo, jos­sa ku­vaat mit­kä oli­vat kou­lu­tuk­sen kes­kei­set si­säl­tö­an­nit it­sel­le­si (esim. pie­ni poh­din­ta/ we­bi­naa­ri) ja mi­ten voit opit­tua so­vel­taa omas­sa työs­sä­si. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Lä­he­tä op­pi­mis­päi­vä­kir­ja 15.3.2018 men­nes­sä osoit­teel­la: teh­ta­vat@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

Kou­lut­ta­ja

Val­men­ta­ja Kari I. Mat­ti­la on to­teut­ta­nut usei­ta Stra­te­gi­sen hy­vin­voin­nin val­men­nuk­sia kii­te­tyil­lä tu­lok­sil­la. Hän on ol­lut mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä yli 10 kun­taa mm. Kun­te­ko oh­jel­man puit­teis­sa. Joh­ta­va­na vir­ka­mie­he­nä hän itse ”kä­det sa­ves­sa” vie­nyt hy­vin­voin­tia pa­ran­ta­via muu­tos­oh­jel­mia lä­vit­se ja saa­vut­ta­nut mer­kit­tä­viä po­si­tii­vi­sia ta­lou­del­li­sia ja toi­min­nal­li­sia tu­lok­sia. Kat­so oh­jel­ma ja il­moit­tau­du nyt mu­kaan. 15 en­sim­mäis­tä saa­vat il­moit­tau­tu­mi­ses­ta palk­ki­ok­si uuni­tuo­reen ”kok­kaa bu­si­ness kun­toon” – kir­jan toi­min­to­jen joh­ta­mi­ses­ta.

Hin­ta

250 e

Il­moit­tau­tu­mi­set

2.11.2017 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu. Myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015