Verkkomarkkinoinnin ajokortti (2 op)

24.1. - 22.2.2018, verkossa


Onko verk­ko­mark­ki­noin­ti liu­kas saip­pua, jos­ta ei mei­naa saa­da otet­ta? Eri vä­li­nei­tä on pil­vin pi­mein, ja mark­ki­noin­ti on enem­män tuli­pa­lo­jen sam­mut­te­lua kuin suun­ni­tel­mal­lis­ta tai sys­te­maat­tis­ta?

Toi­mi­va verk­ko­mark­ki­noin­ti on pit­käl­le au­to­ma­ti­soi­tua, eikä vä­li­nei­den pal­jous tar­koi­ta että kai­kes­sa oli­si ol­ta­va mu­ka­na. Toi­sin sa­no­en, kun verk­ko­mark­ki­noin­tia to­teu­te­taan suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja ta­voi­te­läh­töi­ses­ti, ai­kaa sääs­tyy ja mi­tat­ta­via tu­lok­sia syn­tyy.

Ajat

ke 24.1. klo 17-18:30
to 25.1. klo 17-18:30
ke 31.1. klo 17-18:30
to 1.2. klo 17-18:30
ke 7.2. klo 17-18:30
to 8.2. klo 17-18:30
ke 14.2. klo 17-18:30
to 15.2. klo 17-18:30
ke 21.2. klo 17-18:30
to 22.2. klo 17-18:30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Onko mark­ki­noin­ti enem­män tuli­pa­lo­jen sam­mut­te­lua kuin suun­ni­tel­mal­lis­ta tai sys­te­maat­tis­ta?

Si­säl­löt

Ko­ko­nai­suus koos­tuu kym­me­nes­tä we­bi­naa­ris­ta ja verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tön itse­o­pis­ke­lu­ma­te­ri­aa­lis­ta. Jo­kai­nen aihe si­säl­tää har­joi­tus­teh­tä­vän, jois­ta muo­dos­tuu kou­lu­tuk­sen ai­ka­na verk­ko­mark­ki­noin­nin ajo­kort­ti, eli or­ga­ni­saa­ti­o­koh­tai­nen verk­ko­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­ma, joka vas­taa mm. ky­sy­myk­siin: ke­nel­le, mitä, mil­lä, kuka ja mi­ten. Saat har­joi­tus­teh­tä­vis­tä myös pa­laut­teen.

  1. Suun­ni­tel­mal­li­nen verk­ko­mark­ki­noin­ti, ide­as­ta tu­lok­seen
  2. Mo­der­nit, myy­vät verk­ko­si­vut
  3. Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin mer­ki­tys tu­le­vai­suu­des­sa
  4. Vies­ti asi­ak­kaan tas­kuun mo­bii­lis­ti
  5. Mitä toi­mi­vas­sa verk­ko­kau­pas­sa pi­tää olla?
  6. Mi­ten tuot­tee­si/ pal­ve­lu­si löy­tyy ver­kos­ta?
  7. Face­book-mark­ki­noin­ti ja -mai­non­ta
  8. Kuva ker­too enem­män kuin tu­hat sa­naa – vies­ti vi­su­aa­lis­ti
  9. Vi­deo on uusi mus­ta – tee toi­mi­via vi­de­oi­ta
  10. Mit­taa­mi­nen ja verk­ko­mark­ki­noin­nin jat­ku­va pa­ran­ta­mi­nen

Kou­lut­ta­ja KTM, InF­lown yrit­tä­jä Os­ka­ri Uo­ti­nen on pi­det­ty kou­lut­ta­ja, joka osaa muo­toil­la tek­ni­set ai­heet hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vään muo­toon. Os­ka­ril­la on kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus verk­ko­mark­ki­noin­nis­ta niin jul­ki­sis­sa kuin yk­si­tyi­sis­sä­kin or­ga­ni­saa­ti­ois­sa, joi­ta hän on kou­lut­ta­nut ja kon­sul­toi­nut.

Suo­ri­tus­ta­pa
Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (2 op) laa­di 3-4 si­vun mit­tai­nen or­ga­ni­saa­ti­o­koh­tai­nen verk­ko­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­ma. Ker­ro li­säk­si yh­des­tä ko­kei­lus­ta, jon­ka teit kou­lu­tuk­ses­sa op­pi­mi­a­si asi­oi­ta so­vel­ta­en. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Pa­lau­ta työ­si 15.3.2018 men­nes­sä osoit­teel­la: os­ka­ri@inf­low.fi Saat en­sim­mäi­ses­sä we­bi­naa­ris­sa ide­oi­ta verk­ko­mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man te­ke­mi­ses­tä ja si­säl­löis­tä.

Hin­ta 190 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 16.1.2018 men­nes­sä
Myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015