JOUSTAVA ALKUOPETUS – esi- ja alkuopettajien yhteistyön vahvistaminen

18.1. - 18.4.2018, Iisalmi, käynnissä oleva koulutus

OPS 2014-pe­rus­teis­sa ko­ros­tuu esi- ja alku­o­pe­tuk­sen ni­vel­yh­teis­työn mer­ki­tys op­pi­laan ehe­än op­pi­mis­po­lun ra­ken­tu­mi­ses­sa. Mitä ehe­äm­pi ni­vel­vai­heen pol­ku on, sitä pa­rem­min op­pi­mi­sen pol­ku käyn­nis­tyy. Val­men­nus­pro­ses­sis­sa osal­lis­tu­jat saa­vat työ­ka­lu­ja yh­teis­työn vah­vis­ta­mi­sek­si, mi­ten ryh­mää voi­daan käyt­tää op­pi­mi­sen vä­li­nee­nä sekä op­pi­laan ehe­än op­pi­mis­po­lun ra­ken­ta­mi­sek­si.

Ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa on yh­des­sä op­pi­mi­nen ja so­si­aa­li­set tai­dot vah­va­na pai­no­tuk­se­na. Näi­tä tai­to­ja voi­daan oh­ja­ta vain, jos opet­ta­jil­la on riit­tä­vä ym­mär­rys ryh­män oh­jaa­mi­ses­ta ke­hi­tys­vai­hees­ta toi­seen ja mi­ten ryh­män po­si­tii­vi­sia so­si­aa­li­sia suh­tei­ta voi­daan ra­ken­taa. Po­si­tii­vi­set so­si­aa­li­set suh­teet ei­vät syn­ny it­ses­tään.

Aika

18.-19.1.2018 (to-pe) klo 8.00-15.00
15.3.2018  (to)klo 8.30-15.30
18.4.2018 (ke) klo 8.30-15.30, Ii­sal­mi

Huom! Päi­vien aika­tau­lua (tau­ko­ja)  tii­vis­te­tään sit­ten, että kaik­ki pi­de­tään klo 8.30-15.00

Kouluttaja

Kou­lut­ta­ja­na toi­mii KM, työ­yh­tei­sö­ke­hit­tä­jä, työn­oh­jaa­ja, psy­ko­draa­ma­oh­jaa­ja Lee­na Nou­si­ai­nen

15.3. klo 8.30 – 11.30 Vie­rai­li­ja­na apu­lais­joh­ta­ja/luo­kan­o­pet­ta­ja Tuu­la Koi­vu­kan­gas, Mart­ti Ahti­saa­ren kou­lul­ta Kuo­pi­os­ta. Tuu­la esit­te­lee ja ker­too Pien­ten las­ten kou­lu -toi­min­ta­mal­lis­ta (Yk­si­löl­lis­ten opin­to­pol­ku­jen to­teut­ta­mi­nen esi- ja alku­o­pe­tuk­ses­sa) jota Kuo­pi­os­sa to­teu­te­taan ja edel­leen­ke­hi­te­tään n. 15 kou­lul­la.

Kohderyhmä

Kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien esi- ja alku­o­pet­ta­jat

Tavoiteena on
Sisältö

1. Op­pi­va ryh­mä

2. Yh­teis­toi­min­nal­li­nen op­pi­mi­nen

3. Toi­min­nal­li­nen op­pi­mis­pro­ses­si

4. Yh­tei­söl­li­nen ja ko­kei­le­va toi­min­ta­kult­tuu­ri

5. Jous­ta­va alku­o­pe­tus

Hinta

410 eu­roa, hin­ta si­säl­tää myös lou­naan ja ilta­päi­vä­kah­vit kaik­ki­na kou­lu­tus­päi­vi­nä

Ilmoittautuminen

5.1.2018 men­nes­sä.
Muis­ta il­moit­taa ruo­ka-aine­al­ler­gi­at lo­mak­keen Lisä­tie­to­ja koh­das­sa.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015