Sukututkimustietoutta ammatin avuksi

Torstaisin 1 - 15.3., verkossa

Suo­mes­sa on jo kym­me­niä tu­han­sia suku­tut­ki­mus­har­ras­ta­jia. Teet­kö töi­tä suku­tut­ki­joil­le tai hei­dän kans­saan yh­teis­työs­sä, ja ha­lu­ai­sit laa­jen­taa omaa osaa­mis­ta­si? Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me in­ter­ne­tin suku­tut­ki­mus­tie­to­kan­to­jen hyö­dyn­tä­mi­seen esi­mer­kik­si mu­se­oi­den, ar­kis­to­jen ja kir­jas­to­jen työn­te­ki­jöi­tä aja­tel­len. Myös his­to­ri­an tai äi­din­kie­len opet­ta­jat voi­vat hyö­dyn­tää di­gi­toi­tu­ja suku­tut­ki­mus­ai­neis­to­ja omas­sa työs­sään in­nos­taak­seen opis­ke­li­joi­ta pe­reh­ty­mään omaan his­to­ri­aan. Kirk­ko­her­ran­vi­ras­tot pal­ve­le­vat suku­tut­ki­muk­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta asi­ak­kai­ta ja tä­män kurs­sin avul­la he saa­vat vink­ke­jä mi­ten voi­vat pal­vel­la suku­tut­ki­joi­ta en­tis­tä pa­rem­min.

Aika tors­tai­sin 1.3. – 15.3. klo 17.30 – 19.00 (6 h)

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Ha­lu­ai­sit­ko laa­jen­taa
am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta­si
suku­tut­ki­mus­tie­tou­del­la?

Si­säl­löt

Kou­lut­ta­ja
Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Hin­ta 70 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 21.2.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015