Fysiikan ja luonnontieteellisten taikatemppujen työpaja opettajille

8.2.2018, Iisalmi

Mi­ten in­nos­taa lap­sia ja nuo­ria luon­non­tie­tei­den ja fy­sii­kan la­kien opis­ke­luun? Tai­ka­temp­pu­työ­paja ha­vain­nol­lis­taa, että op­pi­mi­nen ja opet­ta­mi­nen voi olla, ja sen pi­tää­kin olla haus­kaa! Tule tu­tus­tu­maan toi­min­nal­li­seen työ­ta­paan, jos­ta löy­dät uu­sia ide­oi­ta ja mah­dol­li­suuk­sia opet­ta­mi­seen ja op­pi­mi­seen.

Aika

Tors­tai­na 8.2.2018 klo 12.00-16.00, Ii­sal­mi

Kouluttaja

Tai­ku­ri Mart­ti Sirén
Sirén on pi­tä­nyt opet­ta­jil­le ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den työ­pa­jo­ja yli kym­me­nen vuo­den ajan

Kohderyhmä

Työ­paja so­vel­tuu ylä­kou­lu­jen ja toi­sen as­teen oppi­lai­tos­ten opet­ta­jil­le, jot­ka opet­ta­vat fy­siik­kaa tai mui­ta luon­non­tie­tei­tä.

Uudenlaisia menetelmiä fysiikan ja luonnontieteellisten ilmiöiden opettamiseen

Ta­voit­tee­na on, että osal­lis­tu­jat saa­vat ide­oi­ta to­teut­taa yksi­ker­tai­sil­la vä­li­neil­lä tai­ka­temp­pu­ja, joi­den avul­la voi konk­re­ti­soi­da ja ha­vain­nol­lis­taa ope­tus­ta haus­kal­la ja opis­ke­li­joi­ta kiin­nos­ta­val­la ta­val­la.

Sisältö

Työ­pa­jas­sa näh­dään, tu­tus­tu­taan ja opi­taan tai­ka­temp­pu­ja, joi­den sa­lai­suus voi­daan se­lit­tää fy­sii­kan tai ke­mi­an avul­la. Työ­pa­jan ai­ka­na tu­tus­tu­taan ja opi­taan usei­ta hel­pos­ti to­teu­tet­ta­via temp­pu­ja ja jek­ku­ja ja ve­don­lyön­te­jä, joi­den toi­mi­vuu­den ta­ka­na on fy­siik­ka, fy­sii­kan pe­rus­lait. Työ­paja an­taa opet­ta­jal­le työ­ka­lu­ja de­monst­roi­da fy­sii­kan ope­tus­ta hel­pol­la ja kiin­nos­ta­val­la ja eteen­kin haus­kal­la ta­val­la. Temp­pu­jen te­ke­mi­seen ei tar­vi­ta eri­kois­luok­kia eikä eri­kois­va­rus­tei­ta. Työ­pa­jan tem­put so­vel­tu­vat pi­ris­tyk­sek­si oppi­tun­neil­le. Op­pi­mi­nen, mut­ta myös opet­ta­mi­nen, voi ja saa olla haus­kaa!

Opet­ta­jan ei tar­vit­se olla tai­ku­ri, vaan hän voi poi­mia työ­pa­jas­ta it­sel­leen so­vel­tu­via asi­oi­ta ja muo­ka­ta nii­tä omaan käyt­töön­sä so­vel­tu­vik­si. Työ­paja tar­jo­aa työ­ka­lu­ja ope­tuk­sen tu­ek­si.

Osal­lis­tu­jil­le ja­e­taan lu­en­to­mo­nis­te, jos­sa on pa­jas­sa ope­tel­ta­vat tai­ka­tem­put se­li­tyk­si­neen.
Ope­tus­me­ne­tel­mä­nä on vuo­ro­vai­kut­tei­nen lu­en­to ja työ­paja­työs­ken­te­ly.

Hinta

70 e, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Ilmoittautuminen 25.1.2018 mennessä

Mart­ti Sirén

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20173.12.2015