Tutkimalla ymmärtävään oppimiseen – Tutkivan oppimisen koulutus perusopetuksen opettajille (1 op)

16.3. - 17.4.2018, verkossa

Tut­ki­van op­pi­mi­sen avul­la on mah­dol­lis­ta orga­ni­soi­da op­pi­misp­ro­ses­sia ak­ti­voi­vak­si ja op­pi­ja­läh­töi­sek­si. Tut­ki­vas­sa op­pi­mi­ses­sa ta­voit­tee­na on ym­mär­tää op­pi­mi­sen koh­tee­na ole­via il­mi­öi­tä tai rat­kais­ta on­gel­mia. Olen­nais­ta on, että uut­ta tie­toa et­si­tään, ra­ken­ne­taan ja ja­e­taan op­pi­ja­ryh­mäs­sä so­si­aa­li­ses­ti yh­des­sä. Tut­ki­va op­pi­mi­nen muo­dos­taa par­haim­mil­laan op­pi­jan oma­koh­tai­sen tut­ki­mus­pro­ses­sin, joka syn­nyt­tää sekä uut­ta ym­mär­rys­tä että uut­ta tie­toa. Opet­ta­jal­le tut­ki­va op­pi­mi­nen tar­jo­aa jä­sen­nel­lyn mal­lin suun­ni­tel­la ja to­teut­taa ym­mär­tä­mis­tä edis­tä­vää op­pi­mis­pro­ses­sia.

Ta­voit­teet

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa osal­lis­tu­jil­le tie­toa tut­ki­vas­ta op­pi­mi­ses­ta ja sen so­vel­ta­mi­ses­ta ope­tuk­ses­sa. Kou­lu­tus tu­kee ja roh­kai­see osal­lis­tu­jia li­sää­mään tut­ki­van op­pi­mi­sen ele­ment­te­jä omaan ope­tuk­seen­sa sekä tar­jo­aa eri­lai­sia käy­tän­nöl­li­siä ide­oi­ta tut­ki­van op­pi­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta ope­tuk­ses­sa.

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus laa­tia suun­ni­tel­ma omaan ope­tuk­seen: kuin­ka so­vel­taa tut­ki­vaa op­pi­mis­ta tai sen ele­ment­te­jä omas­sa ope­tuk­ses­saan.

Koh­de­ryh­mä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti pe­rus­o­pe­tuk­sen luo­kan- ja ai­neen­o­pet­ta­jil­le.

Aika
Per­jan­tai­na 16.3.2018 klo 15 – 16.30
Tiis­tai­na 27.3.2018 klo 15 – 16.30
Per­jan­tai­na 6.4.2018 klo 15 – 16.30
Tiis­tai­na 17.4.2018 klo 15 – 16.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Si­säl­löt

Työs­ken­te­ly­ta­vat

Kou­lu­tus koos­tuu kou­lut­ta­jien alus­tuk­sis­ta, eri­lai­sis­ta ak­ti­voi­vis­ta har­joi­tuk­sis­ta sekä ryh­män yh­tei­ses­tä työs­ken­te­lys­tä.

Kou­lut­ta­jat

KM Jo­han­na Jär­vi­nen-Tau­bert ja KL Päi­vi Val­to­nen, Opin­paja Oy

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 8.3.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015