EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset järjestö- ja yhdistystoimintaan

8.2. ja 14.2.2018, verkossa

 

EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus tu­lee so­vel­let­ta­vak­si tou­ko­kuus­sa 2018. Ase­tus tuo mu­ka­naan uu­sia vel­voit­tei­ta re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le ja laa­jen­taa re­kis­te­röi­dyn oi­keuk­sia. Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on sel­ven­tää tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­muk­sia hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyl­le ja tie­to­suo­jal­le yh­dis­tyk­sis­sä ja jär­jes­töis­sä.

Aika
to 8.2. ja ke 14.2.2018 klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja
HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Koh­de­ryh­mä
Jär­jes­töis­sä ja yh­dis­tyk­sis­sä toi­mi­vat.

Si­säl­tö

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­ja voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta 50 €

Il­moit­tau­tu­miset 30.1.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015