Hanketoimijaksi – koulutusta hankkeen hakemiseen ja hallinnointiin

12.4. – 20.9. 2018, verkossa

Vi­li­see­kö pääs­sä­si ke­hit­tä­mis­i­de­oi­ta, joi­den eteen­päin vie­mi­seen tar­vit­tai­siin ra­hoi­tus­ta? Kai­paat­ko han­ke­o­saa­mi­see­si päi­vi­tys­tä? Mitä eri­lai­sia ra­hoi­tus­ka­na­via hank­kei­den ha­ke­mi­sen on ole­mas­sa? Mi­ten han­ket­ta hal­lin­noi­daan? Tie­dät­kö mikä on Flat rate tai Lump sum? Jos vas­ta­sit jo­hon­kin edel­lä mai­ni­tuis­ta ky­sy­myk­sis­tä kyl­lä, on Han­ke­toi­mi­jak­si –kou­lu­tus­ta hank­keen ha­ke­mi­seen ja hal­lin­noin­tiin on suun­ni­tel­tu juu­ri si­nul­le.

Ajankohta

Tors­tai­sin 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 13.9. ja 20.9.2018 klo 14.00 – 15.30, ver­kos­sa
HUOM! Ste­an osuus 14.6., klo 14.00-14.45

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Kouluttajat

Nii­na Puu­ma­lai­nen, ke­hi­tys­joh­ta­ja, KM, am­ma­til­li­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja, NTM, opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys.

Nii­na Puu­ma­lai­nen

Nii­na on toi­mi­nut han­ke- ja ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä vuo­des­ta 1999 läh­tien. Pro­jek­ti­pääl­li­kön, -suun­nit­te­li­jan ja –koor­di­naat­to­rin teh­tä­vien li­säk­si pro­jek­ti­as­sis­ten­tin sekä koko or­ga­ni­saa­ti­on ke­hit­tä­mis­työs­tä vas­taa­van ke­hi­tys­joh­ta­jan teh­tä­vät ovat tut­tu­ja. Ra­ken­ne­ra­has­to­hank­kei­den (ESR, EAKR)  li­säk­si ko­ke­mus­ta on myös OPH:n, OKM:n, Le­o­nar­do da Vin­ci/ Eras­mus+ sekä Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suus ry:n juh­la­ra­has­ton hank­kei­den suun­nit­te­lus­ta, hal­lin­noin­nis­ta, joh­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta.

Lee­na Toi­va­nen, han­ke­pääl­lik­kö, KTM, opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys, NTM

Lee­na Toi­va­nen

Lee­na on toi­mi­nut eri­lai­sis­sa han­ke­teh­tä­vis­sä 13 vuo­den ajan. Ra­hoit­ta­ja­ta­hois­ta tut­tu­ja ovat Ope­tus­hal­li­tus sekä Ci­mon kan­sain­vä­li­syys -ra­hoi­tuk­set, Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön, Poh­jois-Sa­von lii­ton sekä Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­sen han­ke­ra­hoi­tuk­set. Työs­sään Lee­na vas­taa han­ke­val­mis­te­lus­sa yh­teis­työn koor­di­noin­nin mah­dol­lis­ten kump­pa­nei­den- ja ra­hoit­ta­ja­ta­hon kans­sa, han­ke­i­de­oin­nin sekä han­ke­ha­ke­muk­sen tek­ni­sen val­mis­te­lun asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Han­ke­val­mis­te­luun sekä han­ke­joh­ta­mi­seen kuu­lu­vat oleel­li­ses­ti myös bud­je­toin­ti ja ra­hoi­tuk­sen suun­nit­te­lu. Lee­na vas­taa työs­sään hank­kei­den päi­vit­täis­joh­ta­mi­ses­ta. Ko­ke­mus­ta on niin koor­di­naat­to­rin kuin myös osa­to­teut­ta­jan roo­lis­ta.  Lee­nal­la on vah­va am­ma­til­li­sen toi­mi­ja­ken­tän val­ta­kun­nal­li­nen tun­te­mus.

Rii­na Hut­tu­nen, han­ke­pääl­lik­kö, kou­lu­tus­pääl­lik­kö, Ag­ro­lo­gi (YAMK), opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys, NTM

Rii­na on toi­mi­nut eri­lai­sis­sa han­ke­teh­tä­vis­sä 10 vuo­den ajan. Ra­hoit­ta­ja­ta­hois­ta tut­tu­ja ovat Ope­tus­hal­li­tus sekä Ci­mon kan­sain­vä­li­syys -ra­hoi­tuk­set, Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön, Poh­jois-Sa­von lii­ton sekä Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­sen han­ke­ra­hoi­tuk­set. Työs­sään Rii­na vas­taa han­ke­val­mis­te­lus­sa yh­teis­työn koor­di­noin­nis­ta ku­ten Lee­na­kin ja to­teut­taa han­ke­ha­ke­muk­sen tek­nis­tä val­mis­te­lua asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Han­ke­val­mis­te­luun ja han­ke­joh­ta­mi­seen kuu­lu­vat myös Rii­nan työs­sä bud­je­toin­ti  ra­hoi­tuk­sen suun­nit­te­lu. Rii­na vas­taa työs­sään hank­kei­den päi­vit­täis­joh­ta­mi­ses­ta ja hä­enl­lä on ko­ke­mus­ta sekä koor­di­naat­to­rin että osa­to­teut­ta­jan roo­lis­ta.  Rii­nal­la on vah­va am­ma­til­li­sen toi­mi­ja­ken­tän val­ta­kun­nal­li­nen tun­te­mus.

Rii­na Hut­tu­nen

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat han­ke­ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mis­ta ja tar­vit­se­vat sii­hen tie­toa ja osaa­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti jul­kis­hal­lin­non toi­mi­jat, mut­ta myös yh­dis­tys­ten ja yri­tys­ten ke­hit­tä­mi­ses­tä ja han­ke­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neet hyö­ty­vät kou­lu­tuk­ses­ta.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­tus­tua eri­lai­siin hank­kei­den ra­hoi­tus­ka­na­viin sekä sii­hen mitä asi­oi­ta hank­keen ha­ke­mi­ses­sa on huo­mi­oi­ta­vat. Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa myös tie­toa hank­keen hal­lin­noin­tiin ja to­teut­ta­mi­seen.

We­bi­naa­rien li­säk­si on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua han­kes­par­rauk­seen, jos­sa saa tu­kea to­teut­ta­mis­kel­poi­sen han­ke­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­seen oh­ja­tus­ti.

Sisältö

Tar­ve, ta­voi­te ja vai­kut­ta­vuus

12.4. klo 14.00 – 15.30

We­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään han­ke­ha­kuun liit­ty­vien taus­ta­te­ki­jöi­den mer­ki­tys­tä var­si­nai­ses­sa han­ke­haus­sa. Osal­lis­tu­jat saa­vat työ­vä­li­nei­tä sii­hen mi­ten han­ke­idea työs­te­tään ta­voit­teil­taan so­pi­vak­si ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mis­ta aja­tel­len. Toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­ti on han­ke­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­ses­sa haas­teel­li­nen osio. We­bi­naa­ri an­taa työ­vä­li­nei­tä vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­nin suun­nit­te­luun. Osal­lis­tu­jat saa­vat oh­jeet mah­dol­li­sen oman ke­hit­tä­mis­i­de­an työs­tä­mi­seen ja jat­ko­ja­los­ta­mi­seen.

Ra­hoi­tus­ka­na­vat ja ra­hoit­ta­jat; Mi­hin oma idea is­tuu?

19.4. klo 14.00 – 15.30

26.4. klo 14.00 – 15.30

Ra­hoi­tus­ka­na­vat ja ra­hoit­ta­jat osi­os­sa pe­reh­dy­tään sii­hen, mil­lai­sia eri­lai­sia ra­hoi­tus­ka­na­via on tar­jol­la.

We­bi­naa­reis­sa esi­tel­lään ta­val­li­sim­mat han­ke­ra­hoi­tuk­sen ka­na­vat sekä esi­tel­lään eri ra­hoi­tus­ka­na­vien eri­tyis­piir­tei­tä. Osal­lis­tu­jat saa­vat tie­toa eri ra­hoi­tus­ka­na­vien haku­a­jois­ta ja mi­ten han­ke­haku eri ra­hoi­tus­ka­na­vien kaut­ta teh­dään.

Yh­teis­työ­kump­pa­nit, si­dos­ryh­mät ja vies­tin­tä

3.5.  klo 14.00 – 15.30

We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään hank­kei­den suun­nit­te­lus­sa ja to­teut­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­van yh­teis­työ­ver­kos­ton hah­mot­ta­mi­seen sekä tu­tus­tu­taan vies­tin­tä­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen.

Hank­keen to­teut­ta­mi­nen

13.9. klo 14.00 – 15.30

We­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään hank­keen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­viä eri­tyis­piir­tei­tä ku­ten seu­ran­ta­tie­to­jen ke­rää­mis­tä ja han­kin­to­jen kil­pai­lu­tuk­sia. Myös hank­kees­sa mah­dol­li­ses­ti eteen tu­le­vat muu­tos­tar­peet ja nii­hin re­a­goi­mi­nen kä­si­tel­lään kou­lu­tuk­ses­sa.

Hank­keen hal­lin­noin­ti, ra­por­toin­ti ja sää­dök­set

20.9. klo 14.00 – 15.30

We­bi­naa­rin ai­ka­na pe­reh­dy­tään ly­hy­es­ti hank­keen hal­lin­noin­tiin liit­ty­viin käy­tän­nön ky­sy­myk­siin sekä mm. mak­sa­tus­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­seen. We­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään myös han­ke­toi­min­taan liit­ty­vää lain­sää­dän­töä, sää­dök­siä ja mää­räyk­siä.

Hin­ta 100 eu­roa

Il­moit­tau­tu­mi­nen 4.4.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015