Lautapelit liikunnaksi

9.2.2018, Iisalmi

Lau­ta­pe­lit lii­kun­nak­si™ -kou­lu­tus on liik­ku­vien lau­ta­pe­lien ko­ko­nai­suus, jos­sa hyö­dyn­ne­tään tut­tu­jen lau­ta­pe­lien ide­oi­ta uu­del­la ta­val­la. Enää ei is­tu­ta peli­lau­dan ää­reen tuo­leil­la is­tu­en, vaan peli­ko­ke­mus ta­pah­tuu itse ko­keil­len, op­pien ja en­nen­kaik­kea liik­ku­en. Pe­lit tem­paa­vat mu­kaan­sa juu­ri sik­si, että nii­den lau­ta­peli­ver­si­ot tun­ne­taan. Tut­tu­jen lau­ta­pe­lien pe­laa­mi­nen ko­e­taan in­nos­ta­vak­si täy­sin uu­den­lai­sel­la ta­val­la kui­ten­kaan tut­tu­jen pe­lien ide­oi­ta unoh­ta­mat­ta. Lii­kun­nal­li­sis­sa lau­ta­pe­leis­sä on kyse yh­des­sä ole­mi­ses­ta, yh­teis­työn te­ke­mi­ses­tä ja po­si­tii­vis­hen­ki­ses­tä on­gel­man­rat­kai­sus­ta. Lau­ta­pe­lien pe­rim­mäi­nen aja­tus on kai­kil­le avoi­muus, pe­lei­hin voi­si osal­lis­tua kuka ta­han­sa. Pe­lit ovat myös niin hel­pos­ti eriy­tet­tä­vis­sä, että ne mu­kau­tu­vat aina pe­laa­ja­po­ru­kan tar­pei­siin

Aika
Pe 9.2.2018 klo 13.00-16.15 Ii­sal­mi

Koh­de­ryh­mä

Kou­lu­tus so­pii var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­töl­le, opet­ta­jil­le eri kou­lu­as­teil­la, ja esim.  mat­kai­lu­alan am­mat­ti­lai­sil­le jot­ka työs­sään oh­jaa­vat eri­lais­ten ryh­mien va­paa-ajan toi­min­taa tms.

Kouluttaja

Niko Lep­pä
lii­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri ja eri­tyis­lii­kun­nan­o­pet­ta­ja ja laa­ja-alai­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja

Niko on ol­lut ke­hit­te­le­mäs­sä kai­kil­le avoi­men lii­kun­nan si­säl­tö­jä Kuor­ta­neen ur­hei­lu­o­pis­tol­la. Tuot­tee­na syn­tyi Lau­ta­pe­lit lii­kun­nak­si -kon­sep­ti, jota voi hyö­dyn­tää eri-ikäis­ten ih­mis­ten liik­ku­mi­seen, op­pi­mi­seen ja yh­des­sä ole­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

Suoraan arkeen siirrettäviä tehtäviä ja ideoita

Lau­ta­pe­lit lii­kun­nak­si™ -kou­lu­tus on toi­min­nal­li­nen kou­lu­tus. Lau­ta­pe­lien lii­kun­ta­ver­si­oi­ta pe­la­taan ja ko­keil­laan yh­des­sä ja lo­puk­si koo­taan pe­leis­tä nous­seet aja­tuk­set ja vie­dään ne ryh­mä­teh­tä­vi­nä osak­si juu­ri oman or­ga­ni­saa­ti­on, kou­lun tai luo­kan käy­tän­tei­tä. Ta­voit­tee­na on, että osal­lis­tu­ja saa suo­raan ar­keen siir­ret­tä­viä teh­tä­viä ja ide­oi­ta kou­lu­päi­vien tai asi­a­kas­ryh­mien va­paa-ajan oh­jel­man toi­min­nal­lis­ta­mi­seen.

Pe­leis­sä har­joi­tel­laan tii­mi­työs­ken­te­lyä ja huo­mi­oi­daan osal­lis­tu­ja­jou­kon mah­dol­li­set eri­tyi­set tar­peet. Liik­ku­mi­sen haas­teet ei­vät ti­pu­ta osal­lis­tu­jia pois, vaan pe­le­jä voi­daan eriyt­tää niin, että kaik­ki voi­si­vat olla mah­dol­li­sim­man tär­kei­tä tii­min osa­sia. No­pein ja ko­vin ei vält­tä­mät­tä voi­ta, vaan lau­ta­pe­leis­tä tut­tu tuu­rin ja on­nen ele­ment­ti on vah­vas­ti mu­ka­na. Pe­leis­sä tii­mien toi­min­ta on hy­vin itse­oh­jau­tu­vaa ja yh­des­sä pääs­tään rat­ko­maan mo­nen­lai­sia ja -ta­soi­sia on­gel­mia – peli­muo­dos­sa itse liik­ku­en!

Hinta

70 €, hin­ta si­säl­tää myös ilta­päi­vä­kah­vit

Il­moit­tau­tu­mi­nen

26.01.2018  men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015