Verkkotiedottamisen ABC kunnassa

To 22.3.2017, Iisalmi

Onko kiin­teis­tö­tun­nus­kin hen­ki­lö­tie­to? Häm­men­tä­vät­kö uu­den kun­ta­lain sään­nök­set pää­tös­ten verk­ko­tie­dok­si­an­nos­ta? Tule kuun­te­le­maan käy­tän­nön­lä­hei­siä laki­mie­hen oh­jei­ta kun­tien verk­ko­tie­dot­ta­mi­ses­ta!

Aika

To 22.3.2017 klo 9.00–15.30, Ii­sal­mi

Kohderyhmä

Kun­tien hen­ki­lös­tö ja luot­ta­mus­hen­ki­löt

Kouluttaja

Laki­mies Su­san­na Ijäs VT, OTM

Su­san­na Ijäs on toi­mi­nut Kun­ta­lii­ton laki­yk­si­kön laki­mie­he­nä seit­se­män vuo­den ajan sekä si­vii­li- että hal­lin­to­ju­ris­ti­na. Hän on toi­mi­nut myös kau­pun­gin­laki­mie­hen teh­tä­vis­sä Hä­meen­lin­nas­sa, kiin­teis­tö­laki­mie­he­nä Es­poon kau­pun­gin ja Hel­sin­gin kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa. Ijäk­sel­lä on vah­va taus­ta val­ti­on­hal­lin­non puo­lel­ta Val­ti­o­kont­to­ris­ta kah­dek­san vuo­den ajal­ta. Hän on työs­ken­nel­lyt myös Han­dels­ban­ke­nis­sa ra­hoi­tus- ja si­joi­tus­a­si­oi­den pa­ris­sa. Ijäs on pi­det­ty ja ko­ke­nut kou­lut­ta­ja. Hän on kou­lut­ta­nut kun­tien työn­te­ki­jöi­tä, vir­ka­mie­hiä ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä jo kym­me­nen vuo­den ajan.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa käy­tän­nön eväi­tä kun­nal­li­sel­la puo­lel­la työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­löil­le verk­ko­tie­dot­ta­mi­ses­sa ja ver­kon kaut­ta ta­pah­tu­vas­sa pää­tös­ten tie­dok­si­an­nos­sa.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään asia­kir­ja­jul­ki­suu­den ja net­ti­jul­ki­suu­den ero­ja ja pää­tös­ten tie­dok­si­an­toon liit­ty­vää me­net­te­lyä ne­tis­sä uu­den kun­ta­lain mu­kai­ses­ti. Tar­kas­tel­laan myös hen­ki­lö­tie­don mää­ri­tel­mää uu­den tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen poh­jal­ta. Li­säk­si kou­lu­tuk­ses­sa poh­di­taan käy­tän­nön me­net­te­ly­tapa­oh­jei­ta  tie­to­pyyn­töi­hin vas­taa­mi­ses­sa ja käy­dään läpi kun­nan vies­tin­tää kos­ke­via kun­ta­lain sään­nök­siä ja nii­den mer­ki­tys­tä käy­tän­nös­sä.

Jul­ki­suus­peri­aate

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly ver­kos­sa

Tie­to­pyyn­nöt

Kun­nan vies­tin­tä ver­kos­sa

Kou­lu­tus to­teu­te­taan vuo­ro­vai­kut­tei­se­na lu­en­to­na.

Hin­ta   150 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 2.3.2018 men­nes­sä

 

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015