Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen suunnittelun ja kehittämisen välineenä

5.4.2018, Iisalmi

Pe­da­go­gi­nen do­ku­men­toin­ti nou­see vah­vas­ti esiin uu­sis­sa VASU­pe­rus­teis­sa. Pe­da­go­gi­sen do­ku­men­toin­nin tu­li­si olla jat­ku­vaa ja suun­ni­tel­mal­lis­ta ja ta­pah­tua osa­na var­hais­kas­va­tuk­sen ar­kea yh­des­sä las­ten ja van­hem­pien kans­sa. Sen ta­voit­tee­na on toi­min­ta­kult­tuu­rin ar­vi­oi­mi­nen ja ke­hit­tä­mi­nen.

Vaa­ti­muk­set kuu­los­ta­vat suu­ri­suun­taisilta, mut­ta mitä ne tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä?
Mis­tä ai­kaa, osaa­mis­ta ja in­toa? Mi­ten ede­tä do­ku­men­toin­nis­ta pe­da­go­gi­seen do­ku­men­toin­tiin?

Aika

Tors­tai­na 5.4.2018 klo 8.30 – 15.30, Ii­sal­mi

Kouluttaja

LTO, KM, väi­tös­tut­ki­ja Kati Rin­ta­kor­pi
Kati Rin­ta­kor­pi on väi­tös­tut­ki­ja, me­di­a­kas­vat­ta­ja, tie­to­kir­jai­li­ja, jon­ka väi­tös­kir­ja pe­da­go­gi­ses­ta do­ku­men­toin­nis­ta on juu­ri lop­pu­suo­ral­la. Kati on toi­mi­nut ai­em­min päi­vä­ko­din joh­ta­ja­na ja las­ten­tar­han­o­pet­ta­ja­na yli 15 vuot­ta.
Tie­teel­lis­ten jul­kai­su­jen li­säk­si Kati on kir­joit­ta­nut usei­ta käy­tän­nön­lä­hei­siä ar­tik­ke­lei­ta ja osal­lis­tu­nut var­hais­kas­vat­ta­jil­le suun­nat­tu­jen kir­jo­jen kir­joit­ta­mi­seen. Esi­mer­kik­si vii­me syk­sy­nä il­mes­ty­nyt: Tää on mei­dän maa­il­ma. Pe­da­go­gi­nen do­ku­men­toin­ti var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. 2017. (Rin­ta­kor­pi ja Vih­ma­ri-Hent­to­nen)

Kohderyhmä

Las­ten­tar­han­o­pet­ta­jat, päi­vä­ko­din joh­ta­jat, las­ten­hoi­ta­jat ja var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, koko var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö

Kati Rin­ta­kor­pi

Tavoitteena ymmärtää mistä pedagogisessa dokumentoinnissa on kyse

Tar­kas­te­lem­me pe­da­go­gi­seen do­ku­men­toin­tiin liit­ty­viä käy­tän­nöl­li­siä, eet­ti­siä ja fi­lo­so­fi­a­kin ky­sy­myk­siä.  Ta­voit­tee­na on ym­mär­tää mis­tä pe­da­go­gi­ses­sa do­ku­men­toin­nis­sa on kyse ja mi­ten liit­tää se oman ryh­män tai päi­vä­ko­din toi­min­ta­kult­tuu­riin. Kou­lu­tuk­sen avul­la saat ot­teen myös laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­den ja op­pi­mi­sen alu­een eheyt­tä­mi­ses­tä pe­da­go­gi­sen do­ku­men­toin­nin avul­la.
Käy­tän­töä ja te­o­ri­aa yh­dis­tä­mäl­lä ar­jes­sa ta­pah­tu­val­le do­ku­men­toin­nil­le löy­tyy pe­da­go­gi­nen suun­ta ja työ­hön uu­sia näkö­kul­mia ja me­ne­tel­miä.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään seu­raa­via aihe­pii­re­jä:

Kou­lu­tus poh­jau­tuu kou­lut­ta­jan tuo­ree­seen väi­tös­tut­ki­muk­seen ja ni­vou­tuu uu­siin var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa uu­sin te­o­ri­a­tie­to ja var­hais­kas­va­tuk­sen käy­tän­tö yh­dis­te­tään konk­reet­ti­sel­la ta­val­la esi­mer­kik­si vi­de­oi­den avul­la.

Hinta

125 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vit

Jos työ­yh­tei­sös­tä­si  il­moit­tau­tuu use­am­pi osal­lis­tu­ja,  alen­net­tu hin­ta ryh­mil­le seu­raa­vas­ti:

5-9 osal­lis­tu­jaa 11o €/hlö
10-19 osal­lis­tu­jaa 90 €/hlö
20 – > osal­lis­tu­jaa 75 €/hlö

il­moit­tau­tu­mi­set 22.3. men­nes­sä

“Mitä, mik­si ja mi­ten do­ku­men­toi­da?”

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20183.12.2015