Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (8 op)

menossa oleva koulutus 27.9.2017-5.6.2018, Kuopio

Me­ne­tel­mä­kou­lu­tus hoi­to-, kas­va­tus- ja te­ra­peut­ti­sen alan työn­te­ki­jöil­le

Jo neljännen kerran Kuopiossa!

Voi­maut­ta­va valo­kuva on tai­de- ja so­si­aa­li­kas­vat­ta­ja Mii­na Sa­vo­lai­sen ke­hit­tä­mä pal­kit­tu so­si­aa­li­pe­da­go­gi­nen me­ne­tel­mä, joka on
2000-lu­vun alus­ta le­vin­nyt vä­hi­tel­len kaik­keen so­si­aa­li-, ter­veys- ja ope­tus­a­lo­jen moni­am­ma­til­li­seen työ­hön ja työ­yh­tei­sö­jen ke­hit­tä­mi­seen.

Aika

1. opin­to­jak­so ke 27.9.2017
2. opin­to­jak­so ti-ke 24.-25.10.2017
3. opin­to­jak­so ma 20.11.2017
4. opin­to­jak­so ma-ti 5.-6.2.2018
5. opin­to­jak­so ti 27.3.2018 muut­tu­nut päi­vä­mää­rä
6. opin­to­jak­so ma-ti 4.-5.6.2018, Kuo­pio

Kou­lu­tus­päi­vät al­ka­vat noin klo 9 ja päät­ty­vät klo 17-19.
Ti 24.10.2017 ja  ma 4.6.2018 ovat valo­ku­vauk­sen vuok­si pi­dem­piä päi­viä. Tar­kem­pi aika­tau­lu il­moi­te­taan kou­lu­tuk­sen alus­sa.

Kouluttaja

so­si­aa­li- ja tai­de­kas­vat­ta­ja, Voi­maut­ta­va valo­kuva -me­ne­tel­män ke­hit­tä­jä Mii­na Sa­vo­lai­nen

Kohderyhmä

Pe­da­go­gi­sen, hoi­dol­li­sen, so­si­aa­li- ja te­ra­peut­ti­sen alan työn­te­ki­jät
Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää am­ma­til­lis­ta tut­kin­toa tai me­neil­lään ole­via opin­to­ja so­vel­ta­en pe­da­go­gi­sel­ta tai hoi­dol­li­sel­ta alal­ta (so­si­aa­li-, ja ter­veys­a­lo­jen työn­te­ki­jät, te­ra­peu­tit, opet­ta­jat, työn­oh­jaa­jat jne.).  Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää pa­kol­lis­ta osal­lis­tu­mis­ta 1. ja 2. opin­to­jak­sol­le; muu­ten pois­sa­olo on kor­vat­ta­vis­sa so­pi­mal­la. Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä har­ras­tu­nei­suut­ta valo­ku­vauk­ses­sa.  Valo­ku­vaa­mi­nen kou­lu­tus­päi­vi­nä ta­pah­tuu kou­lut­ta­jan ka­me­roil­la. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 16.

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa pe­rus­teet-ta­son val­miu­det käyt­tää voi­maut­ta­van valo­ku­van me­ne­tel­mää osa­na työn­te­ki­jän omaa pe­rus­teh­tä­vää so­si­aa­li-, ter­veys- ja ope­tus­a­lal­la tai työ­yh­tei­sön ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Sisältö

Opis­ke­lun kes­ki­ös­sä on osal­lis­tu­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen pro­ses­si, jon­ka li­säk­si osal­lis­tu­ja to­teut­taa oh­ja­tus­ti voi­maut­ta­vat valo­kuva­pro­jek­tit omas­sa lähi­pii­ris­sään ja työ­yh­tei­sös­sään sekä työn­te­ki­jöi­den että asi­ak­kai­den (op­pi­lai­den, po­ti­lai­den) kans­sa.
Kaik­kien opin­to­jak­so­jen vä­lil­lä on it­se­näi­siä har­joi­tus­teh­tä­viä, joi­hin osal­lis­tu­ja löy­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta elä­män­ti­lan­net­taan sekä työ­yh­tei­sön­sä ajan­koh­tais­ta tar­vet­ta pal­ve­le­van näkö­kul­man.
Osal­lis­tu­jan työ­yh­tei­sö hyö­tyy kou­lu­tuk­ses­ta har­joi­tus­teh­tä­vien kaut­ta jo kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Ihan­ne­ti­lan­tees­sa kou­lu­tuk­seen osal­lis­tuu työ­pari sa­mas­ta työ­yh­tei­sös­tä. Har­joi­tus­teh­tä­vät ovat so­vel­let­ta­vis­sa si­ten, että kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua myös esi­mer­kik­si vuo­rot­te­lu­va­paan ai­ka­na.

Lisätiedot

Lue li­sää Voi­maut­ta­va valo­kuva -me­ne­tel­mäs­tä täs­tä

Hinta

1780 €
Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.

Hin­ta si­säl­tää ma­te­ri­aa­lin ja kou­lu­tus­päi­vien ai­ka­na otet­ta­vien valo­ku­vien ke­hi­tyk­sen.
Las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä (445 e/erä), kak­si erää v 2017 ja kak­si v 2018.

Ilmoittautumiset

11.9.2017 men­nes­sä

“Lois­ta­va, asi­an­tun­te­va kou­lut­ta­ja!”

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015