Kantele K18 - kanteleryhmä aikuisille soittajille - menossa oleva koulutus

28.9.-7.12.2017, Kuopio

Kanteleryhmä aikuisille soittajille

Tule aloit­ta­maan kan­te­leen­soit­toa tai jat­ka­maan har­joi­tuk­sia hy­väs­sä seu­ras­sa. Ota mu­kaan kan­te­le kaa­pin­poh­jal­ta ja li­säk­si tar­vit­set vii­si toi­mi­vaa sor­mea ja las­ku­tai­don yh­des­tä vii­teen. Kan­te­leen kool­la ei ole vä­liä, vaan mu­kaan mah­tuu niin vii­si­kie­li­set kuin isom­mat­kin soit­ti­met. Kai­kis­ta saam­me ää­nen ai­kaan ja löy­däm­me yh­tei­siä sä­ve­liä.

Kantele on monipuolinen kansallissoitin

Ta­voit­tee­na on tu­tus­tua kan­te­lee­seen moni­puo­li­se­na kan­sal­lis­soit­ti­menamme. Ope­tel­laan pe­rus­tek­nii­koi­ta ja en­nen­kaik­kea soi­te­taan mu­ka­via kap­pa­lei­ta mu­ka­vas­sa seu­ras­sa.

Kaik­ki so­vi­tuk­set teh­dään niin, että aloit­ta­ja­kin pää­see mu­kaan ja jat­ka­jil­la on riit­tä­väs­ti haas­tei­ta. Tu­los­sa mm. tämä kan­te­leil­le so­vi­tet­tu­na>>

Kou­lut­ta­ja­na toi­mii Riik­ka Asi­kai­nen.

Aika: tors­tai­sin 28.9.-7.12.2017 klo. 16.30-18.00 Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton toi­mis­tol­la Haa­pa­nie­men­katu 40.

Hin­ta: 60 €

Il­moit­tau­tu­mi­set:

14.9.2017 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015