Polku sosionomikoulutukseen 40 op

18.2.-31.12.2017 - menossa oleva koulutus

Pol­ku so­si­o­no­mi­o­pin­toi­hin-kou­lu­tuk­seen kuu­luu noin 40 op:n ver­ran opin­to­jak­so­ja, jot­ka to­teu­te­taan vuo­den 2017 ai­ka­na.

Tu­tus­tu so­si­o­no­mi­o­pin­toi­hin kuun­te­le­mal­la 17.8. pi­det­ty we­bi­naa­ri So­si­o­no­mi­kou­lu­tuk­sen po­lul­la >>

Sosionomiopintoja avoimena ammattikorkeakouluopetuksena

Tämä kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Sa­vo­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa ja se to­teu­te­taan avoi­me­na am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­o­pe­tuk­sena.

Kou­lu­tus on osa so­si­o­no­mi­tut­kin­toon joh­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Jos ha­lu­aa suo­rit­taa tut­kin­non pi­tää tä­män kou­lu­tuk­sen jäl­keen ha­kea Sa­vo­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun so­si­o­no­mi­kou­lu­tuk­seen. Ha­ke­mi­nen si­säl­tää mm. so­vel­tu­vuus­tes­tin. Lue li­sää Sa­vo­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun va­lin­ta­pe­rus­teis­ta tääl­tä>>
Avoi­men AMK:n väy­läs­tä saat lisä­tie­toa tääl­tä>>

Avoin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­o­pe­tus tar­koit­taa sitä, että kou­lu­tus vas­taa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun omaa opin­to­suun­ni­tel­maa ja vas­taa laa­dul­taan ja vaa­ti­vuu­del­taan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ope­tus­ta. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen on avoin­ta kai­kil­le kou­lu­tus­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Pää­sy­ko­kei­ta ei ole, vaan opis­ke­li­jat ote­taan il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sen pe­rus­teel­la. Opin­to­suo­ri­tuk­set re­kis­te­röi­dään suo­raan opis­ke­li­jal­le Sa­vo­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opin­to­re­kis­te­riin. Jos opis­ke­li­ja myö­hem­min ha­keu­tuu Sa­vo­ni­aan so­si­o­no­mi­o­pis­ke­li­jak­si, opin­not ovat val­mii­na re­kis­te­ris­sä ja ne voi­daan käyt­tää osa­na tut­kin­toa.

Suo­ri­tus­ta­vat:

Opin­not suo­ri­te­taan moni­muo­to-opin­toi­na. Osal­la opin­to­jak­so­ja on lähi­o­pe­tus­ta Kuo­pi­os­sa ja osa opin­to­jak­sois­ta on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa ko­ko­naan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti.

Snel­lu­jen blo­gi

Sa­vo­nia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa so­si­o­no­meik­si opis­ke­le­vat Mari, Mika, Mila ja Soi­le ovat aloit­ta­neet opin­ton­sa Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton so­si­o­no­mi­o­pin­to­jen kaut­ta. Snel­lu­jen blo­gis­sa pää­set tu­tus­tu­maan hei­hin ja hei­dän opin­toi­hin­sa. Käy kurk­kaa­mas­sa >>

Lisä­tie­toa opin­nois­ta ja il­moit­tau­tu­mi­set >>

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015