Mindfulness-ohjaajakoulutus (10 op)

Käynnissä oleva koulutus

Suo­sit­tu kou­lu­tus jo kol­man­nen ker­ran Kuo­pi­os­sa!

Aika
pe-la 24.-25.11.2017
pe-la 26.-27.1.2018
pe-la 23.-24.2.2018
pe 23.-24.3.2018 (hil­jai­nen ret­riit­ti­päi­vä la 24.3.)
pe-la 13.-14.4.2018, Kuo­pio
päi­vit­täin klo 9-16

Kou­lut­ta­ja
MMM, Mind­ful­ness -oh­jaa­jien kou­lut­ta­ja, työ­yh­tei­sö­kou­lut­ta­ja ja Co­ach, työn­oh­jaa­ja Tai­na Siu­ko­la

”Kou­lut­ta­jan asi­aan pe­reh­ty­nei­syys ja asen­ne kou­lut­ta­maan­sa asi­aan on hy­vin sy­väl­li­nen.”

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää omia mind­ful­ness-tai­to­jaan ja op­pia käyt­tä­mään mind­ful­ness-poh­jai­sia me­ne­tel­miä työs­sään yk­si­löi­den ja/tai ryh­mien oh­jaa­mi­ses­sa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vil­ta vaa­di­taan vä­hin­tään mind­ful­ness-pe­rus­kurs­sia vas­taa­vaa osaa­mis­ta sekä omaa ko­ke­mus­ta mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­ses­ta. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 16.

Ta­voi­te
Kou­lu­tus an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Edel­li­ses­sä kou­lu­tuk­ses­sa ope­tuk­sen ta­soa piti erin­o­mai­se­na 80 % osal­lis­tu­jis­ta ja hy­vä­nä 20 %.

Si­säl­tö

Suo­ri­tus­ta­pa
Lähi­o­pe­tus­ta 10 päi­vää (si­säl­tää hil­jai­sen päi­vä­ret­rii­tin) ja yh­teen­sä seit­se­män kol­men vii­kon vä­lein pi­det­tä­vää 30-45 mi­nuu­tin mit­tais­ta verk­ko­vä­lit­teis­tä ta­paa­mis­ta. Verk­ko­ta­paa­mi­sis­sa teh­dään mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia ja nii­den ajan­koh­dat so­vi­taan yh­des­sä ryh­män kans­sa (verk­ko­ta­paa­mi­siin voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la).

Työ­me­ne­tel­mi­nä lu­en­not, ryh­mä­työt ja oh­jaus­har­joi­tuk­set, omien har­joi­tus­ten ref­lek­toin­ti ryh­mäs­sä sekä mind­ful­ness-kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mi­nen ja yh­des­tä va­lin­nai­ses­ta mind­ful­ness-kir­jas­ta teh­tä­vä re­fe­raat­ti.

Lop­pu­työ, jon­ka ai­hee­na on mind­ful­ness-oh­jaa­ja­tai­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, oh­jaa­jak­si kas­vun ku­vaus tai muu yh­des­sä so­vit­ta­va mind­ful­ness-aihe. Lop­pu­työn voi teh­dä luo­vas­ti omal­la ta­val­laan. Lop­pu­työ­tä voi teh­dä myös hil­jai­sen päi­vä­ret­rii­tin ai­ka­na.

Hin­ta 1850 e, kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton
Kou­lu­tus las­ku­te­taan nel­jäs­sä eräs­sä, 462,50 e/erä; yksi erä vuon­na 2017 ja kol­me erää vuon­na 2018. Tar­vit­ta­es­sa las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Il­moit­tau­tu­mi­set 6.11.2017 men­nes­sä
Il­moit­tau­tu­mis­ai­kaa jat­ket­tu 12.11.2017 saak­ka!

Tai­na Siu­ko­la

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015