Ratkaisukeskeisten neuropsykiatristen valmentajien täydennyskoulutuspäivä

ma 6.11.2017, Kuopio

Teet­kö töi­tä neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den kans­sa? Olet­ko käy­nyt neu­ro­psy­ki­at­ri­sen val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen ja kai­pai­sit am­ma­til­lis­ta ja­ka­mis­ta kol­le­goi­den kans­sa? Tai kai­paat­ko päi­vi­tys­tä omaan neu­ro­psy­ki­at­ri­seen osaa­mi­see­si, voi­maan­tu­mis­ta sekä työn­ilon vah­vis­tu­mis­ta? Tule mu­kaan kau­an toi­vot­tuun Rat­kai­su­kes­keis­ten neu­ro­psy­ki­at­ris­ten val­men­ta­jien täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen.

Aika ma 6.11.2017 klo 9.30-16.30, Kuo­pio HUOM! Päi­vä­mää­rä on vaih­tu­nut!

Kou­lut­ta­ja so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, VTM, eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja, psy­ko­te­ra­peut­ti sekä työn­oh­jaa­ja Lee­na Manns­töm-Mä­ke­lä
Lee­na on ol­lut ke­hit­tä­mäs­sä Rat­kai­su­kes­keis­tä neu­ro­psy­ki­at­ris­ta val­men­nus­ta ja toi­mi­nut val­men­ta­ja­kou­lut­ta­ja­na kym­me­nen vuot­ta. Hän toi­mii myös itse rat­kai­su­kes­kei­se­nä neu­ro­psy­ki­at­ri­se­na val­men­ta­ja­na ja on in­nos­tu­nut ke­hit­tä­mään val­men­nus­työ­tään sekä kou­lu­tuk­sia uu­sien tie­teel­lis­ten tut­ki­mus­ten poh­jal­ta.

Koh­de­ryh­mä
Rat­kai­su­kes­kei­sen neu­ro­psy­ki­at­ri­sen val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen käy­neet

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa uut­ta tie­toa neu­ro­psy­ki­at­ri­seen val­men­nuk­seen, vah­vis­taa ja moni­puo­lis­taa työn­te­ki­jän työ­o­tet­ta sekä ke­hit­ty­mis­tä ja li­sä­tä työn­iloa ja mah­dol­lis­taa ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­nen mui­den asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa.

Si­säl­tö
 Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na käym­me läpi seu­raa­via tee­mo­ja:

Hin­ta 140 e, si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Il­moit­tau­tu­mi­set 23.10.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015