Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä

4.5.-1.6.2017, verkossa

Olet­ko miet­ti­nyt mi­ten hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta työs­sä­si ikä­ih­mis­ten kans­sa? Onko työ­pai­kal­la­si poh­din­nas­sa mo­bii­li­lait­tei­den han­kin­ta? Tai ehkä lait­teet on jo han­kit­tu, mut­ta nii­den hyö­dyn­tä­mis­tä ei ole vie­lä suun­ni­tel­tu. Mi­ten sit­ten ot­taa mo­bii­li­lait­teet osak­si työn ar­kea?

Ikä­ih­mis­ten ja van­hus­ten digi­tai­to­jen tu­ke­mi­nen on tu­los­sa vah­vem­min osak­si hoi­to­työ­tä, olet­ko sinä val­mis­tau­tu­nut sii­hen? Ikä­ih­mi­set ovat ha­luk­kai­ta käyt­tä­mään tek­no­lo­gi­aa ja kiin­nos­tu­neet op­pi­maan sii­tä enem­män. Tule kurs­sil­le ot­ta­maan mo­bii­li­lait­tee­si hal­tuun. Saat vink­ke­jä kuin­ka hyö­dyn­tää lait­tei­ta osa­na oman työn hal­lin­taa sekä asi­a­kas­työs­sä.

Am­mat­ti­lai­nen saa kurs­sin myö­tä työ­vä­li­nei­tä hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­nel­les­sä. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tu­taan sekä äly­pu­he­li­mel­la että tab­let­lait­teil­la käy­tet­tä­viin so­vel­luk­siin sekä nii­den tar­jo­a­miin mah­dol­li­suuk­siin. Li­säk­si saa­daan konk­reet­ti­sia oh­jei­ta ja vink­ke­jä, kuin­ka so­vel­luk­sia voi käyt­tää esim. kun­tou­tuk­ses­sa, hoi­va­työs­sä, ikä­ih­mis­ten va­paa­eh­tois­toi­min­nas­sa. Kurs­sin ai­ka­na saat myös val­miuk­sia tu­kea ikä­ih­mi­sen ja van­huk­sen ak­tii­vis­ta ja tur­val­lis­ta äly­lait­tei­den ja so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töä.

Aika
to 4.5.2017 klo 15.30-17.00
to 11.5.2017 klo 15.30-17.00
to 18.5.2017 klo 15.30-17.00
ke 24.5.2017 klo 15.30-17.00
to 1.6.2017 klo 15.30-17.00

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ne myös jäl­ki­kä­teen.

Kou­lut­ta­jat
toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pal­ve­lu­suun­nit­te­li­ja Lähi­Verk­ko-pro­jek­tis­sa Riik­ka Mart­ti­nen
FM, verk­ko­pe­da­go­gi, pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Lähi­Verk­ko-pro­jek­tis­sa Ida-Ma­ria Pank­ka
Li­säk­si mui­ta asi­an­tun­ti­joi­ta

Koh­de­ryh­mä
Ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set (lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kun­tou­tus­oh­jaa­jat, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, so­si­o­no­mit) ja opis­ke­li­jat sekä va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät, va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rit, jär­jes­tö­työn­te­ki­jät,  kir­jas­ton­hoi­ta­jat ja in­for­maa­ti­kot sekä kaik­ki muut ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet.

Si­säl­tö
Kou­lu­tus koos­tuu 5 we­bi­naa­ris­ta:

We­bi­naa­ri1: Joh­da­tus: Mo­bii­li­lait­teet ja ikä­ih­mi­set.

We­bi­naa­ri2: Toi­min­nal­li­set so­vel­luk­set

We­bi­naa­ri3: Mu­siik­ki­so­vel­luk­set

We­bi­naa­ri4: Ikä­ih­mis­ten mo­bii­li­pe­laa­mi­nen

We­bi­naa­ri5: Ikä­ih­mis­ten me­di­a­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen osa­na   
am­mat­ti­lai­sen työ­tä

Hin­ta
50,00 €

Il­moit­tau­tu­mi­set
24.04.2017  men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu. Myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015