Etäjohtaminen - tulosta joustavalla työllä

19.9.-10.10.2017, verkossa

Työ muut­tuu etä­työn, moni­tila­toi­mis­tois­sa työs­ken­te­lyn ja eri­lais­ten jous­ta­vien työ­muo­to­jen yleis­ty­es­sä. Myös esi­mies­työ muut­taa luon­net­taan. Hyvä ih­mis­ten joh­ta­mi­nen on läh­tö­koh­ta, mut­ta on tär­ke­ää tie­dos­taa, mikä muut­tuu ja mi­ten on­nis­tua esi­mie­he­nä riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä tii­min jä­se­net is­tu­vat.

Aika
Ti 19.9.2017 klo 09.30-11.00
Ti 26.9.2017 klo 09.30-11.00
Ke 04.10.2017 klo 09.30-11.00
To 10.10.2017 klo 09.30-11.00

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.
Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ne myös jäl­ki­kä­teen.

Kou­lut­ta­ja
Ulla Vilk­man, joka on kou­lut­ta­nut esi­mie­hiä niin yk­si­tyi­sen, jul­ki­sen ja kol­man­nen sek­to­rin or­ga­ni­saa­ti­os­ta. Syys­kuus­sa 2016 hä­nel­tä il­mes­tyi kir­ja Etä­joh­ta­mi­nen – tu­los­ta jous­ta­val­la työl­lä (Ta­len­tumP­ro).

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu esi­mie­hil­le, tii­min­ve­tä­jil­le ja pro­jek­ti­pääl­li­köil­le, jot­ka joh­ta­vat etä­työ­tä, ha­jau­tet­tua tii­miä, liik­ku­vaa työ­tä te­ke­viä tai mui­ta eri­lai­sia jous­ta­via työ­muo­to­ja te­ke­viä työn­te­ki­jöi­tä.

Kou­lu­tuk­sen hyö­dyt

Si­säl­tö

Kou­lu­tus koos­tuu use­as­ta we­bi­naa­ris­ta sekä nii­den vä­lil­lä teh­tä­vis­tä har­joi­tuk­sis­ta. Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy EASI-käyt­täy­ty­mis- ja mo­ti­vaa­ti­o­kar­toi­tus (arvo 125 €), jon­ka tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään we­bi­naa­reis­sa 2 ja 4.

We­bi­naa­ri 1:
Etä­joh­ta­mi­ses­sa on­nis­tu­mi­nen on tär­keä kil­pai­lu­etu

We­bi­naa­ri 2:
Etä­joh­ta­jan osaa­mis­pro­fii­li

We­bi­naa­ri 3:
Ta­voit­teet oh­jaa­vat te­ke­mis­tä etä­joh­ta­mi­ses­sa

We­bi­naa­ri 4:
Ryh­mä­dy­na­miik­ka ja joh­ta­mi­nen vir­tu­aa­li­ses­ti

Hin­ta: 105 €

Il­moit­tau­tu­mi­set: 12.9.2017 men­nes­sä

Kat­so myös verk­ko­kou­lu­tus: Työs­ken­te­le te­hok­kaam­min – asi­an­tun­ti­ja jous­ta­vas­sa työs­sä 30.10.-13.11.2017

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015