Välivuodesta vauhtia valintoihin

4.9.-18.9.2017, verkossa

Koh­de­ryh­mä
Väli­vuot­ta pi­tä­vät nuo­ret, jot­ka miet­ti­vät tu­le­vai­suut­taan.

Aika
ma 4.9.2017 klo 17-18.30
ke 6.9.2017 klo 17-18.30
ma 11.9.2017 klo 17-18.30
ke 13.9.2017 klo 17-18.30
ma 18.9.2017 klo 17-18.30

Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö

Kou­lu­tuk­sen me­ne­tel­mät

Vuo­ro­vai­kut­tei­nen verk­ko­val­men­nus:
Kou­lu­tus to­teu­te­taan ver­kos­sa. Tar­vit­set osal­lis­tu­ak­se­si tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys sekä kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-asen­nuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­kou­lu­tus tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa tal­len­teet myös jäl­ki­kä­teen.

Some-ryh­mä, jos­sa en­nak­ko­teh­tä­vä ja väli­teh­tä­viä:
Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jil­le ava­taan oma some-ryh­mä, jos­sa ja­e­taan aja­tuk­sia, kou­lu­tuk­sen tuo­tok­sia ja käy­tän­nön asi­oi­ta kou­lu­tuk­seen liit­ty­en, ja jota foo­ru­mia kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jat voi­vat hyö­dyn­tää ak­tii­vi­ses­ti myös kou­lu­tuk­sen jäl­keen.

Kou­lut­ta­jat

Lee­na Ståhl­berg on opin­to-oh­jaa­ja, psy­ko­lo­gi­an opet­ta­ja ja yrit­tä­jä, jon­ka elä­män­teh­tä­vä­nä on aut­taa ih­mi­siä löy­tä­mään suun­tia ja oi­val­luk­sia hei­dän elä­män­po­luil­laan. Lee­nal­la on 19 vuo­den ko­ke­mus oh­jaus­työs­tä, en­sin lu­ki­os­sa ja sit­tem­min vii­me vuo­si­na omas­sa yri­tyk­ses­sään. Yri­tys­toi­min­nan ohes­sa Lee­na on kou­lut­tau­tu­nut myös RMP-Mas­ter mo­ti­vaa­ti­o­val­men­ta­jak­si ja työ­kyky­koor­di­naat­to­rik­si, ja val­men­ta­van oh­jauk­sen li­säk­si Lee­na an­taa myös työ­hön suun­taa­vaa val­men­nus­ta työn­ha­ki­joil­le.

Mar­jaa­na Her­le­vi on opin­to-oh­jaa­ja, so­si­aa­li­kas­vat­ta­ja, elä­män­tai­don­val­men­ta­ja ja yrit­tä­jä, jon­ka aut­taa ih­mi­siä löy­tä­mään elä­män­teh­tä­vän­sä. Mar­jaa­na on aina ol­lut kiin­nos­tu­nut ih­mi­sis­tä ja elä­män kään­ne­koh­dis­ta. Hän on 13 vuo­den ajan toi­mi­nut opin­to-oh­jaa­ja­na pe­rus­o­pe­tuk­ses­sa, lisä­o­pe­tuk­ses­sa, lu­ki­os­sa ja ko­tout­ta­mis­kou­lu­tuk­ses­sa. Vii­mei­sen vii­den vuo­den ajan hän on työs­ken­nel­lyt oh­jaus­alan yrit­tä­jä­nä ja RMP-mo­ti­vaa­ti­o­val­men­ta­ja­na.

Mar­jaa­na Her­le­vi ja Lee­na Ståhl­berg

Hin­ta
50 e

Il­moit­tau­tu­mi­set
28.8.2017 men­nes­sä

Yh­des­sä Lee­na ja Mar­jaa­na pyö­rit­tä­vät Opo­Co­ac­hing Oy-ni­mis­tä oh­jaus­alan me­ne­tel­miin, vä­li­nei­siin ja kou­lu­tuk­siin kes­kit­ty­vää yri­tys­tään sekä ovat kir­joit­ta­neet elä­män­va­lin­toi­hin pu­reu­tu­van kir­jan ”Oman­nä­köi­nen elä­mä. Näin teet hyvä va­lin­to­ja” (PS-kus­tan­nus tam­mi­kuu 2017).

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015