HYP - Hyppää huomioivaan yhdessäoloon

24.10. ja 31.10.2017, verkossa

Tun­tuu­ko si­nus­ta jos­kus työs­sä­si, että pu­hu­mat­to­mat asi­ak­kaa­si ei­vät saa tar­vit­se­maan­sa huo­mi­o­ta?

Jär­jes­täm­me yh­teis­työs­sä Ke­hi­tys­vam­ma­lii­ton Tie­to­tek­niik­ka- ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­kes­kus Ti­ko­tee­kin kans­sa HYP-kou­lu­tuk­sen. HYP on py­säh­ty­mis­tä het­keen, jon­ka ai­noa ta­voi­te on yh­des­sä­olo ja läs­nä­olon tai­to­jen vah­vis­ta­mi­nen. HYP on Aust­ra­li­as­sa ke­hi­tet­ty toi­min­ta­tapa, jos­sa lähi-ih­mi­set si­tou­tu­vat 10 mi­nuu­tin päi­vit­täi­siin vuo­ro­vai­ku­tus­het­kiin pu­hu­mat­to­mien kump­pa­nien­sa kans­sa. Ta­voit­tee­na on, että ku­kaan ei jää il­man vuo­ro­vai­ku­tus­ta. HYP so­pii asu­mi­seen, päi­vä­toi­min­taan, kou­luun ja päi­vä­hoi­toon.

Aika

Ti 24.10.2017 klo 15.00-16.30
Ti 31.10.2017 klo 15.00-16.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan we­bi­naa­ri- eli verk­ko­lu­en­to­sar­ja­na, joka koos­tuu kah­des­ta we­bi­naa­ris­ta. Käy­tet­tä­vä yh­teys­tek­niik­ka ei edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Kum­pi­kin we­bi­naa­ri tal­len­ne­taan ja tal­len­teet ja­e­taan kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jil­le.

Kouluttajat

FM, asi­an­tun­ti­ja­puhe­te­ra­peu­tit Kat­ja Bu­ra­koff ja Kai­sa Mar­ti­kai­nen Ke­hi­tys­vam­ma­lii­ton Ti­ko­tee­kis­ta

Kohderyhmä

Puhe­vam­mais­ten ih­mis­ten pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät asu­mi­sen, päi­vä­toi­min­nan, kou­lun ja päi­vä­hoi­don työn­te­ki­jät.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on, että osal­lis­tu­ja tun­tee HYP:n taus­ta-ajauk­sen, tie­tää, mi­ten HYP-het­kiä to­teu­te­taan ja mis­tä HYP-ma­te­ri­aa­lit löy­ty­vät sekä saa val­miu­det  käyn­nis­tää HYP:n yh­tei­sös­sään ja in­nos­taa työn­te­ki­jöi­tä HYP-het­kien to­teut­ta­mi­ses­sa.

Sisältö

Kou­lu­tus koos­tuu 2 we­bi­naa­ris­ta:

1. HYP-mal­lin pe­rus­teet

2. HYP-mal­lin käyn­nis­tä­mi­nen omas­sa yh­tei­sös­sä

Hinta

30 eu­roa

Ilmoittautumiset

16.10.2017 men­nes­sä
Huom! Kou­lu­tus to­teu­tuu, jo­ten sii­hen voi il­moit­tau­tua myös jäl­ki­kä­teen.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015