Vuorovaikutus verkko-opetuksessa

26.9., 3.10., 10.10.2017, verkossa

Mitä kaik­kea ver­kon vä­li­tyk­sel­lä voi­daan­kaan saa­da ai­kaan? Verk­ko tar­jo­aa uu­den­lai­sia yh­teyk­siä ja koh­taa­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Yhä use­am­mil­le se on osa ar­kis­ta toi­min­ta­ym­pä­ris­töä. Tar­tu ver­kon mah­dol­li­suuk­siin, älä anna tek­no­lo­gi­an tur­haan ra­joit­taa  osaa­mis­ta­si. Tule ko­kei­le­maan verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus­ta osal­lis­tu­jan näkö­kul­mas­ta ja poi­mi­maan ide­oi­ta omaan käyt­töö­si!

Aika

tiis­tai­sin 26.9., 3.10. ja 10.10.2017 klo 10.00-11.30

Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on suun­nat­tu ver­kos­sa opet­ta­vil­le, oh­jaa­vil­le, kou­lut­ta­vil­le tai muu­ten vuo­ro­vai­ku­tuk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Kouluttaja

So­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, työn­oh­jaa­ja, verk­ko­kou­lut­ta­ja Satu Roos
Kat­so Sa­tun aja­tuk­sia vi­de­on muo­dos­sa tääl­tä>>

Sisältö

Vuo­ro­vai­kut­tei­sia verk­ko­lu­en­to­ja, jois­sa tu­tus­tu­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ver­kos­sa ta­pah­tu­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, sen ai­kaan­saa­mi­seen ja hyö­dyn­tä­mi­seen omas­sa ope­tuk­ses­sa ja yh­teis­työs­sä. Yk­sin­ker­tai­sia käyt­tä­jä­läh­töi­siä esi­merk­ke­jä ja hel­pos­ti käyt­töö­no­tet­ta­via, vuo­ro­vai­ku­tus­ta edis­tä­viä vä­li­nei­tä. Ta­voit­tee­na on tu­tus­tu­mi­nen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mah­dol­li­suuk­siin, osal­lis­tu­jien ope­tus­ko­ke­muk­sen so­vel­ta­mi­nen ja it­sel­le so­pi­vien vuo­ro­vai­ku­tus­vä­li­nei­den ko­kei­lu verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä.

Hinta

60 €

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­set 12.9.2017 men­nes­sä.Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

 Kat­so myös: AC-vä­lit­tei­sen ope­tuk­sen ja oh­jauk­sen verk­ko­kou­lu­tus 19.9.-10.10.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015