Työskentele tehokkaammin - asiantuntija joustavassa työssä

30.10-13.11.2017, verkossa

Etä­työ, moni­tila­toi­mis­tot ja eri­lai­set jous­ta­vat työ­muo­dot yleis­ty­vät työ­e­lä­mäs­sä. Jous­ta­vam­mak­si muut­tu­va työ haas­taa toi­min­ta­ta­po­ja, joi­hin olem­me tot­tu­neet. Min­kä­lai­sia uu­sia tai­to­ja tar­vi­taan? Mi­ten pi­tää yh­teyt­tä esi­mie­heen, kol­le­goi­hin ja mui­hin avain­hen­ki­löi­hin?

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa vink­ke­jä ja ide­oi­ta oman työn te­ke­mi­seen fik­sum­min jous­ta­vas­sa työ­mal­lis­sa sekä aut­taa ky­seen­a­lais­ta­maan omia van­hen­tu­nei­ta työs­ken­te­ly­ta­po­ja.

Aika

Maa­nan­tai­sin 30.10., 6.11. ja 13.11. klo 10.30-12.00

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet.
Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti niil­le, joi­den työ­päi­vien si­säl­tö koos­tuu tie­to­ko­neel­la teh­tä­väs­tä työs­tä, ko­kouk­sis­ta ja pa­la­ve­reis­ta, ajat­te­lu­työs­tä sekä yh­teis­työs­tä eri ta­ho­jen kans­sa.

Kouluttaja

Ulla Vilk­man, joka on kou­lut­ta­nut esi­mie­hiä niin yk­si­tyi­sen, jul­ki­sen ja kol­man­nen sek­to­rin or­ga­ni­saa­ti­os­ta. Syys­kuus­sa 2016 hä­nel­tä il­mes­tyi kir­ja Etä­joh­ta­mi­nen – tu­los­ta jous­ta­val­la työl­lä (Ta­len­tumP­ro).

Kou­lu­tuk­sen hyö­dyt

Sisältö

Kou­lu­tus koos­tuu use­as­ta we­bi­naa­ris­ta sekä nii­den vä­lil­lä teh­tä­vis­tä har­joi­tuk­sis­ta.

We­bi­naa­ri 1:
Jous­ta­vas­sa työs­sä me­nes­ty­mi­nen

We­bi­naa­ri 2:
Fik­sum­mat työs­ken­te­ly­ta­vat

We­bi­naa­ri 3:
Yh­teis­työ ja vuo­ro­vai­ku­tus

 

Hinta

50 €

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­set 16.10.2017 men­nes­sä.

Kat­so myös verk­ko­kou­lu­tus: Etä­joh­ta­mi­nen – tu­los­ta jous­ta­val­la työl­lä 19.9.-10.10.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015