Mindfulness ja itsemyötätunto

7.10.2017, Kuopio

Sään­nöl­li­sen tie­toi­suus­tai­to­har­joit­te­lun (mind­ful­ness) tie­de­tään tu­ke­van hy­vin­voin­tia mo­nel­la ta­paa: stres­sin­hal­lin­ta ja toi­min­nan oh­jaus pa­ra­ne­vat, psyyk­ki­nen jous­ta­vuus li­sään­tyy ja myö­tä­tun­to sekä kär­si­väl­li­syys it­seä ja toi­sia koh­taan kas­va­vat. Lem­peys ja myö­tä­tun­to lä­hei­siä ja hei­dän heik­kouk­si­aan koh­taan ovat meil­le mo­nes­ti tu­tum­pia il­mi­öi­tä kuin sa­man­lai­nen suh­tau­tu­mi­nen it­seä koh­taan.  Sekä tie­toi­suus­tai­dot että kyky olla myö­tä­tun­toi­ses­ti läs­nä it­sel­le (itse­myö­tä­tun­to, self-com­pas­si­on) ovat opit­ta­vis­sa ole­via tai­to­ja. Mind­ful­ness ja itse­myö­tä­tun­to ovat kiin­te­äs­sä yh­tey­des­sä toi­siin­sa niin käy­tän­nös­sä kuin tie­teel­li­sen te­o­ri­an ta­sol­la­kin. Sik­si näi­tä me­ne­tel­miä on ää­rim­mäi­sen hyö­dyl­lis­tä opis­kel­la yh­des­sä!

Mind­ful­ness ja itse­myö­tä­tun­to -kou­lu­tus­päi­väs­sä tu­tus­tu­taan ko­ke­muk­sel­lis­ta käy­tän­nön har­joit­te­lua, te­o­ri­aa ja tut­ki­mus­tie­toa hyö­dyn­tä­en sii­hen, mitä tie­toi­suus­tai­dot ja itse­myö­tä­tun­to ovat ja mi­ten nii­tä voi op­pia. Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan myös me­ne­tel­mien so­vel­lus­mah­dol­li­suuk­siin ar­jen ti­lan­teis­sa, suh­tees­sa it­seen ja toi­siin.

Aika la 7.10.2017 klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja VTM Emi­lia Ku­ja­la
Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja ja Tam­pe­reen yli­o­pis­ton kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an psy­ko­te­ra­peut­ti­o­pis­ke­li­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na mind­ful­nes­sin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­an pa­ris­sa ja te­kee käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta työ­tä yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa eri­kois­a­la­naan tie­toi­suus­tai­toi­hin, myö­tä­tun­toon ja hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­vat psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät.

Emi­lia Ku­ja­la

”Rau­hal­li­nen, läs­nä ole­va kou­lut­ta­ja, joka lä­hes­tyy asi­aa eri ta­soil­ta ja eri näkö­kul­mis­ta.
Kou­lut­ta­ja erit­täin miel­lyt­tä­vä ja asi­an­tun­te­va.”

Koh­de­ryh­mä
Kaik­ki tie­toi­suus­tai­dois­ta ja itse­myö­tä­tun­nos­ta kiin­nos­tu­neet. Kou­lu­tus so­vel­tuu eri­tyi­sen hy­vin stres­sin­hal­lin­nan haas­teis­ta, itse­kriit­ti­syy­des­tä tai it­seen koh­dis­tu­vas­ta lii­al­li­ses­ta vaa­ti­vuu­des­ta kär­si­vil­le tai hei­dän pa­ris­saan työs­ken­te­le­vil­le. Enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa.

Ta­voit­teet

”Sel­keä ko­ko­nai­suus. Te­o­ria ja har­joi­tuk­set vuo­rot­te­li­vat hy­vin. Riit­tä­vän konk­reet­tis­ta.”

Si­säl­tö

Hin­ta 90 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 25.9.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015