Mindful Coach – käyttäytymisen muutoksen menetelmäkoulutus (5 op)

menossa oleva koulutus, Kuopio

Kai­paat­ko li­sää toi­mi­via ja konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja ih­mis­suh­de ja vuo­ro­vai­ku­tus­työ­hön? Ha­lu­ai­sit­ko ke­hit­tyä am­ma­til­li­ses­ti ja sa­mal­la edis­tää työ­ot­tee­si vai­kut­ta­vuut­ta? Ha­lu­ai­sit­ko ym­mär­tää pa­rem­min käyt­täy­ty­mis­tä ja op­pia me­ne­tel­miä käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen mah­dol­lis­ta­mi­seen?  

Mo­nien fyy­sis­ten ja psyyk­kis­ten sai­rauk­sien käy­pä­hoi­dos­sa ko­ros­te­taan yhä enem­män elä­män­ta­po­jen ja elä­män­tapa­muu­tos­ten mer­ki­tys­tä. Käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen ai­kaan­saa­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen ovat haas­ta­via pro­ses­se­ja, jot­ka ei­vät kysy pel­käs­tään ky­kyä mo­ti­voi­da asi­a­kas muu­tok­seen, vaan myös tai­toa oh­ja­ta asi­a­kas­ta konk­reet­ti­siin muu­tos­te­koi­hin ja näi­den yllä­pi­toon. Mit­kä ta­han­sa me­ne­tel­mät ei­vät rii­tä muu­tok­sen ai­kaan­saa­mi­sek­si – käyt­täy­ty­mis­psy­ko­lo­gi­siin te­o­ri­oi­hin ja tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­vat me­ne­tel­mät tuot­ta­vat tut­ki­tus­ti par­hai­ta ja kes­tä­vim­piä tu­lok­sia myös pit­käl­lä aika­vä­lil­lä.

Kou­lu­tus an­taa käy­tän­nöl­li­siä, käyt­täy­ty­mis- ja mo­ti­vaa­ti­o­psy­ko­lo­gi­seen tut­ki­mus­näyt­töön sekä -te­o­ri­oi­hin poh­jau­tu­via vä­li­nei­tä oh­jauk­sel­li­seen ja val­men­nuk­sel­li­seen asi­a­kas­työ­hön. Vaa­ti­vas­sa asi­a­kas­työs­sä tar­vi­taan moni­puo­lis­ta me­ne­tel­mä­o­saa­mis­ta ja myös ky­kyä olla tie­toi­sel­la ja hy­väk­sy­väl­lä ta­val­la läs­nä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa ja so­pi­via, vai­kut­ta­via työs­ken­te­ly­me­ne­tel­miä va­lit­ta­es­sa. Kou­lu­tus an­taa eväi­tä työ­ot­teen ke­hit­tä­mi­seen ja ar­vi­oin­tiin – vaa­ti­van asi­a­kas­työn am­mat­ti­lai­se­na kas­vuun.

Aika maa­nan­tai­sin 9.10., 13.11.2017 ja 15.1., 19.2.2018 klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja

Emi­lia Ku­ja­la


Emi­lia Ku­ja­la on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi (VTM), kou­lut­ta­ja ja Tam­pe­reen yli­o­pis­ton kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an psy­ko­te­ra­peut­ti­o­pis­ke­li­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja yli­o­pis­to­tut­ki­ja­na mm. ter­veys­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen ky­sy­mys­ten ja tie­toi­suus­tai­to­jen (mind­ful­ness) pa­ris­sa sekä ura­val­men­ta­ja­na ja työ­hön­val­men­ta­ja­na jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Emi­lia pi­tää myös käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta vas­taan­ot­toa yk­si­löil­le ja ryh­mil­le.

Koh­de­ryh­mä
Oh­jauk­sel­lis­ta, val­men­nuk­sel­lis­ta ja te­ra­peut­tis­ta asi­a­kas­työ­tä te­ke­vät, esi­mer­kik­si kun­tou­tus­oh­jaa­jat, työ­hön val­men­ta­jat, ur­hei­lu­val­men­ta­jat, fy­si­o­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, ra­vit­se­mus­te­ra­peu­tit ja -asi­an­tun­ti­jat, eri­tyis­o­pet­ta­jat, psy­ko­lo­git, psy­ko­te­ra­peu­tit, työn­oh­jaa­jat tai muut yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa kun­tout­ta­vaa tai val­men­ta­vaa asi­a­kas­työ­tä te­ke­vät. Osal­lis­tu­jil­la oli­si hyvä olla val­miu­det eng­lan­nin­kie­li­sen teks­tin lu­ke­mi­seen ja mah­dol­li­suus har­joi­tel­la me­ne­tel­miä asi­a­kas­työs­sä.

Ta­voi­te
Mind­ful Co­ach -kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on tar­jo­ta vaa­ti­vaa asi­a­kas­työ­tä te­ke­vil­le:

Työs­ken­te­ly­muo­to
Työs­ken­te­ly kou­lu­tuk­ses­sa on ak­tii­vis­ta ja osal­lis­ta­vaa.  Työs­ken­te­ly­tapa pe­rus­tuu ko­ke­muk­sel­li­seen op­pi­mi­seen, jos­sa kes­kei­ses­sä roo­lis­sa on opis­kel­ta­van te­o­ri­an vä­li­tön so­vel­ta­mi­nen käy­tän­töön oma­koh­tais­ten har­joit­tei­den ja käy­tän­nön asi­a­kas­työn kaut­ta. Osal­lis­tu­jien toi­vo­taan ko­kei­le­van ja har­joit­te­le­van opis­kel­ta­via tek­nii­koi­ta asi­a­kas­työs­sään kou­lu­tuk­sen ai­ka­na ja ref­lek­toi­van näi­den suh­det­ta ny­kyi­siin työs­ken­te­ly­ta­poi­hin. Kou­lu­tus on am­ma­til­li­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hit­ty­mi­sen pro­ses­si, joka tar­jo­aa työ­ka­lu­ja pait­si asi­a­kas­työ­hön myös omaan hy­vin­voin­tiin ja työs­sä jak­sa­mi­seen. Kou­lu­tuk­sen laa­juus on 5 opin­to­pis­tet­tä.

Si­säl­tö
Kou­lu­tus koos­tuu nel­jäs­tä yh­den lähi­o­pe­tus­päi­vän mo­duu­lis­ta, joi­hin ku­hun­kin si­säl­tyy kon­tak­ti­o­pe­tus­ta ja it­se­näi­siä, ta­paa­mis­ten vä­lis­sä työs­tet­tä­viä op­pi­mis­teh­tä­viä.

 1. Käyt­täy­ty­mi­sen lain­a­lai­suu­det ja muu­tok­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen 9.10.2017
  Mo­duu­lis­sa 1 pe­reh­dy­tään ky­sy­myk­siin sii­tä, käyt­täy­ty­mis­tä ja sen muu­tos­ta mo­ti­voi ja mitä on­nis­tu­nee­seen muu­tok­seen tar­vi­taan. Tar­kas­tel­ta­va­na ovat mo­ti­vaa­tio- ja käyt­täy­ty­mis­psy­ko­lo­gi­set te­o­ri­at ja muu­tos­mal­lit, joi­den avul­la voi­daan ym­mär­tää käyt­täy­ty­mis­tä ja sen lain­a­lai­suuk­sia, muu­tos­pro­ses­sia ja sen on­nis­tu­mi­seen vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä. Muu­tos­mo­ti­vaa­ti­on he­rät­tä­mi­sen ja yllä­pi­tä­mi­sen me­ne­tel­mä­nä pe­reh­dy­tään mo­ti­voi­vaan haas­tat­te­luun. Muu­tos­in­ter­ven­ti­on suun­nit­te­lun, to­teu­tuk­sen ja ar­vi­oin­nin läh­tö­koh­tiin tu­tus­tu­taan so­vel­ta­van käyt­täy­ty­mis­a­na­lyy­sin kaut­ta.
 2. Mind­ful­ness-pe­rus­tai­set me­ne­tel­mät muu­tos­työs­sä 13.11.2017
  Mo­duu­lis­sa 2 sy­ven­ny­tään ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen me­ne­tel­min myö­tä­tun­toi­sen, hy­väk­sy­vän ja tie­toi­sen läs­nä­olon tai­toon (mind­ful­ness). Näi­den tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen mah­dol­lis­taa jous­ta­van työ­ot­teen, joka huo­mi­oi asi­a­kaan ti­lan­tee­seen ja muu­tos­vai­hee­seen liit­ty­vät tar­peet, vah­vis­taa asi­a­kas­suh­det­ta ja tu­kee työn­te­ki­jän omaa hy­vin­voin­tia sekä työs­sä jak­sa­mis­ta. Mo­duu­li an­taa pe­rus­val­miu­det opet­taa mind­ful­ness-tai­to­ja yk­si­löil­le ja ryh­mil­le osa­na asi­a­kas­työ­tä ja hyö­dyn­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tie­toi­suus­tai­to­ja osa­na omaa työ­o­tet­ta.
 3. Ar­vot ja niil­le omis­tau­tu­mi­nen kes­tä­vän muu­tok­sen vä­li­nee­nä 15.1.2018
  Elä­män­ar­voi­hin ja niil­le omis­tau­tu­mi­seen poh­jau­tu­van työs­ken­te­lyn on tut­ki­muk­sis­sa ha­vait­tu tuot­ta­van kes­tä­viä elä­män­tapa­muu­tok­sia. Mo­duu­lin 3 läh­tö­koh­ta­na on hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­va mal­li käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja sen muu­tok­ses­ta. Mo­duu­lis­sa tu­tus­tu­taan mal­lin pe­rus­tei­siin ja hy­väk­sy­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pi­an (HOT) me­ne­tel­mien hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­siin asi­ak­kaan muu­tos­pro­ses­sin eri vai­heis­sa.
 4. Ra­ken­ta­va haas­tei­den koh­taa­mi­nen ja on­gel­man­rat­kai­su 19.2.2018
  Asi­a­kas­työs­sä koh­da­taan väis­tä­mät­tä ti­lan­tei­ta, jois­sa kaik­ki ei suju suun­ni­tel­mien mu­kaan. Mo­nes­ti koh­da­taan myös ti­lan­tei­ta, jois­sa kei­nois­ta, joil­la on­gel­mia yri­te­tään rat­kais­ta, tu­lee on­gel­mia it­ses­sään. Muu­tok­sen haas­tei­den ra­ken­ta­va koh­taa­mi­nen voi mah­dol­lis­taa uu­sien, hyö­dyl­lis­ten tai­to­jen op­pi­mis­ta ja vah­vis­taa asi­a­kas­suh­det­ta. Mo­duu­lis­sa 4 tar­kas­tel­laan muu­tos­pro­ses­sin haas­tei­ta ku­ten ret­kah­duk­sia ja muu­tos­pro­ses­sin ete­ne­mi­sen py­säh­ty­mis­tä rat­kai­su­kes­kei­syy­den, käyt­täy­ty­mis­a­na­lyy­sin sekä tie­toi­suus- ja myö­tä­tun­to­tai­to­jen läh­tö­ko­dis­ta.

”Kou­lu­tus vah­vis­ti am­ma­til­lis­ta iden­ti­teet­ti­ä­ni ja an­toi uu­sia työ­ka­lu­ja työ­hö­ni.”

Hin­ta 495 e. Las­ku­tus kah­des­sa eräs­sä 247,50 e/erä – yksi erä vuon­na 2017 ja yksi vuon­na 2018.

Il­moit­tau­tu­mi­set 25.9.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015