Kulttuurisensitiivinen ote psykoterapiatyössä

ti 3.10.2017, Kuopio

Psy­ko­te­ra­peut­ti­nen työs­ken­te­ly toi­ses­ta kult­tuu­ris­ta tu­le­van ih­mi­sen kans­sa voi he­rät­tää epä­var­muut­ta ja en­nak­ko­luu­lo­ja. Di­ag­nos­tii­kan haas­teet, kie­li­muu­ri ja kult­tuu­ri­ses­ti ero­a­vat nä­ke­myk­set mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta voi­vat ra­joit­taa työn­te­ki­jän mo­ti­vaa­ti­o­ta tai kuor­mit­taa hän­tä tur­han pal­jon. Kult­tuu­ri­set erot ei­vät kui­ten­kaan ole este psy­ko­te­ra­pi­an toi­mi­vuu­del­le, vaik­ka niil­lä on kiel­tä­mät­tä vai­ku­tuk­sen­sa te­ra­pi­a­pro­ses­siin.

Aika ti 3.10.2017 klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja
psy­ko­lo­gi­an li­sen­si­aat­ti ja psy­ko­te­ra­peut­ti Car­la Schu­bert
Hän on toi­mi­nut va­jaat 10 vuot­ta Ki­du­tet­tu­jan kun­tou­tus­kes­kuk­sen psy­ko­lo­gi­na ja hä­nel­lä on yli 15 vuo­den ko­ke­mus maa­han­muut­ta­jien kans­sa työs­ken­te­lys­tä. Schu­bert työs­ken­te­lee vas­taan­o­tol­laan kol­mel­la eri kie­lel­lä. Hän on teh­nyt Suo­mes­sa uraa uur­ta­vaa tut­ki­mus­ta ki­du­te­tuis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta ja jul­kais­sut kir­jan Moni­kult­tuu­ri­suus  mie­len­ter­veys­työs­sä (Edi­ta, 2007). Li­säk­si hän on ol­lut  kir­joit­ta­ja­na lu­kui­sis­sa ai­het­ta kä­sit­te­le­vis­sä kir­jois­sa,  mm. yh­te­nä kir­joit­ta­ja­na WSOY-pro:n jul­kai­se­mas­sa Mie­len­ter­veys­hoi­to­työ-kir­jas­sa (uusi pai­nos 2017).

Car­lan jul­kai­sui­hin voit tu­tus­tua täs­tä

Car­la Schu­bert

Koh­de­ryh­mä
Kou­lu­tus on suun­nat­tu ai­kuis­ten ja nuor­ten ai­kuis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le psy­ko­lo­geil­le, psy­ko­te­ra­peu­teil­le ja muil­le so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le, jot­ka ha­lu­a­vat var­muut­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn eri kult­tuu­reis­ta tu­le­vien asi­ak­kai­den kans­sa.

Si­säl­tö

Hin­ta 135 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 19.9.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015