Sijoittamisen jatkokurssi

17.-18.2.2018, Kuopio

Aika la-su 17.-18.2.2018, Kuo­pio
la klo 10-15, su klo 10-15

Kou­lut­ta­ja
Si­joi­tus­neu­vo­ja, kou­lut­ta­ja, DI, toi­mi­tus­joh­ta­ja Ta­pio Haa­vis­to
Ta­pio Haa­vis­to on ko­ke­nut kou­lut­ta­ja ja on pi­tä­nyt kym­me­niä si­joit­ta­ja­kurs­se­ja koti­maas­sa ja ulko­mail­la. Hän on toi­mi­nut Suo­men Si­joit­ta­ja­o­pas­tus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na noin 16 vuot­ta ja on am­mat­ti­mai­nen si­joit­ta­ja itse. Hän on suo­rit­ta­nut alan val­ta­kun­nal­li­set am­mat­ti­tut­kin­not, ku­ten si­joi­tus­pal­ve­lu­tut­kin­non ja si­joi­tus­neu­vo­jan eri­kois­tut­kin­non.

Koh­de­ryh­mä
Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää jon­kin­lais­ta eng­lan­nin kie­len ym­mär­tä­mis­tä sekä mie­luus­ti ai­em­paa osal­lis­tu­mis­ta si­joit­ta­mi­sen pe­rus­kurs­siin. Si­joit­ta­mi­seen pe­reh­ty­neet voi­vat kui­ten­kin tul­la mu­kaan il­man en­nak­ko­tie­to­ja.

Ta­voit­teet
Kurs­sin ta­voit­tee­na on edis­tää yk­si­tyis­si­joit­ta­jan tie­don han­kin­taa sekä ris­kien hal­lin­taa niin, että pe­rus­a­si­at tun­te­va si­joit­ta­ja ke­hit­tyy uu­del­le osaa­mis­ta­sol­le.

Si­säl­tö
Si­joit­ta­mi­sen pe­rus­teet
Kurs­sil­la pa­neu­du­taan glo­baa­lien osa­ke­mark­ki­noi­den nä­ky­mien li­säk­si osa­ke- ja ra­has­to­mark­ki­noi­den ris­ki­hal­lin­taan. Sel­vi­te­tään osak­kei­den hin­noit­te­lun mer­ki­tys­tä si­joit­ta­jil­le.

ETF-si­joit­ta­mi­sen pe­rus­teet
Käy­dään läpi ta­val­li­sim­mat ja suo­si­tuim­mat ETF-tuot­teet ja nii­den va­lin­ta­pe­rus­tei­ta. Poh­di­taan mi­ten ETF-tuot­tei­ta voi­si käyt­tää sal­kun suo­jauk­seen mark­ki­noil­la. ETF-tuot­tei­den ni­met ovat eng­lan­nik­si.

Struk­tu­roi­dut tuot­teet
Niin sa­no­tut ”moni­mut­kai­set” tuot­teet tar­jo­a­vat uu­sia vaih­to­eh­to­ja pe­rin­tei­siin ja ”yk­sin­ker­tai­siin” si­joi­tuk­siin tot­tu­neil­le si­joit­ta­jil­le, kun­han ris­kit ja tuot­to­po­ten­ti­aa­lit opi­taan tun­nis­ta­maan ja ar­vi­oi­maan re­a­lis­ti­ses­ti.

Si­joi­tus­stra­te­gi­at
Käy­dään läpi usei­ta si­joit­ta­jan me­nes­tys­kei­no­ja vaih­te­le­vil­la mark­ki­noil­la. Yh­des­sä poh­di­taan eri­tyi­ses­ti pe­rin­teis­ten stra­te­gi­oi­den me­nes­tys­kei­no­ja ja –mah­dol­li­suuk­sia.

Si­joi­tus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen
Kurs­si päät­tyy mark­ki­na­läh­töi­seen si­joi­tus­suun­ni­tel­maan. Al­lo­kaa­ti­on mer­ki­tys­tä poh­di­taan, sa­moin mark­ki­na­ti­lan­net­ta ja sen nä­ky­miä. Esi­merk­ki­rat­kai­sus­sa ha­e­taan op­ti­maa­lis­ta sekä si­joi­tus­ten koh­den­ta­mis­ta mark­ki­na­ti­lan­teen mu­kaan. Lisä­tie­to­ja saa tar­vit­ta­es­sa.

Oh­jel­ma lau­an­tai 17.2.2018 klo 10 – 15

1. Osa­ke­si­joit­ta­mi­sen pe­rus­teet

2. ETF-si­joit­ta­mi­sen pe­rus­teet 

3. Osa­ke­mark­ki­nat ja -va­lin­nat

4. Ver­tais­lai­nat

5. Osan­ot­ta­jien esit­tä­mät tee­mat

Oh­jel­ma sun­nun­tai 18.2.2018 klo 10 – 15

6. Ajan­koh­tais­ten si­joi­tus­tee­mo­jen kä­sit­te­lyä

7. Toi­mi­ala­sel­vi­tys

8. Struk­tu­roi­dut tuot­teet

9 . Si­joi­tus­stra­te­gi­at

10. Si­joi­tus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen, mark­ki­na­läh­töi­nen suun­ni­tel­ma

Hin­ta 100 e (Poh­jois-Sa­von Osa­ke­sääs­tä­jät -yh­dis­tyk­sen jä­se­net 75 e)
Kurs­si­mak­su kel­paa ve­ro­tuk­ses­sa pää­oma­tu­lo­jen han­kin­ta­me­noik­si (30 %).

Il­moit­tau­tu­mi­set 5.2.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015