Lean Six Sigma Black Belt -koulutus ja sertifiointi

28.11.2017-18.5.2018, Kuopio

En­sim­mäis­tä ker­taa Kuo­pi­os­sa teho­kuut­ta ja tuot­ta­vuut­ta pa­ran­ta­van Lean Six Sig­ma Black Belt   -kou­lu­tus!

Lean ja Lean Six Sig­ma me­ne­tel­miä on käy­tet­ty ja käy­te­tään me­nes­tyk­sel­li­ses­ti kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa toi­min­nois­sa/pro­ses­seis­sa, ku­ten hal­lin­nos­sa, myyn­nis­sä ja mark­ki­noin­nis­sa, asi­a­kas­pal­ve­lus­sa, lait­tei­den huol­to­toi­min­nois­sa, ter­veys­pal­ve­luis­sa/sai­raa­lois­sa, toi­mi­tus­pro­jek­ti­toi­min­nois­sa, IT-toi­min­nois­sa, pank­ki­toi­min­nois­sa, auto­te­ol­li­suu­des­sa, len­to­kone­te­ol­li­suu­des­sa ja kai­kes­sa muus­sa val­mis­tus­te­ol­li­suu­des­sa. Esi­mer­kik­si Ge­ne­ral Elect­ric kor­po­raa­tio jul­kai­si sääs­tä­neen­sä 5 mil­jar­dia dol­la­ria vii­den vuo­den ai­ka­na käyt­tä­en Lean Six Sig­ma me­ne­tel­miä. Ho­ney­well kor­po­raa­tio 3 mil­jar­dia dol­la­ria en­sim­mäi­se­nä 3 – 4 vuo­te­na Lean Six Sig­ma me­ne­tel­min. Maa­il­mas­sa on tu­han­sia ai­hee­seen liit­ty­viä me­nes­tys­ta­ri­noi­ta!

– Lean-ajat­te­lun käyt­töön ot­ta­mi­sel­la yri­tyk­set pys­ty­vät ke­vy­es­ti te­ke­mään jopa kak­si­nu­me­roi­sia tuot­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sia vuo­des­sa, ker­too Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Jor­ma Tu­ru­nen.  SS 17.5.2017

Lue kou­lut­ta­ja Ka­le­vi Kas­ken aja­tuk­sia Lean Six Sig­ma -me­ne­tel­mäs­tä täs­tä

Tä­män ser­ti­fi­oin­tiin joh­ta­van kou­lu­tuk­sen eri­tyis­piir­re on, että se si­säl­tää sekä Lean Six Sig­ma Green Belt – ja Lean Six Sig­ma Black Belt -kou­lu­tuk­sen että Lean Ex­pert -me­ne­tel­mät ja työ­ka­lut.

Aika
ti-pe 28.11.-1.12.2017 klo 9-16
ti-pe 9.-12.1.2018 klo 9-16
ti-pe 6.-9.2.2018  klo 9-16
ti-pe 13.-16.3.2018 klo 9-16
ti-pe 10.-13.4.2018 klo 9-16
ti-pe 15.-18.5.2018 klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lu­tuk­sen kes­to on 24 päi­vää. Osal­lis­tu­ja saa en­sin Green Belt -kou­lu­tuk­sen ja jat­kaa sit­ten Black Belt -kou­lu­tuk­seen.  Kou­lu­tus ja­kaan­tuu use­am­man kuu­kau­del­le vai­heit­tain Lean Six Sig­ma-ke­hi­tys­ke­hyk­sen DMAIC (De­fi­ne, Me­a­su­re, Ana­ly­ze, Imp­ro­ve ja Cont­rol) mu­kai­ses­ti.

Kou­lu­tuk­ses­sa on olen­nais­ta, että osal­lis­tu­ja pys­tyy so­vel­ta­maan jo­kai­sel­la kou­lu­tus­jak­sol­la juu­ri op­pi­maan­sa tie­toa heti omaan pa­ran­ta­mis­pro­jek­tiin­sa. Näin voi­daan tur­va­ta op­pi­mi­sen sy­ven­tä­mi­nen ja kou­lu­tuk­sen eheä jat­ku­mo.

Jo­kai­ses­sa nel­jän päi­vän kou­lu­tus­jak­sos­sa opi­taan juu­ri so­pi­va an­nos me­ne­tel­miä ja työ­ka­lu­ja, jot­ka osal­lis­tu­ja eh­tii hy­vin so­vel­ta­maan pa­ran­ta­mis­pro­jek­tiin­sa en­nen seu­raa­vaa kou­lu­tus­jak­soa. Näin pa­ran­ta­mis­pro­jek­ti saa­daan aika­tau­lun mu­kaan pää­tök­seen ja alus­ta­via tu­lok­sia voi­daan mi­ta­ta.

Tämä to­teu­tus­ta­pa, jos­sa kou­lu­tus­jak­sot jär­jes­te­tään 3 – 4 vii­kon vä­lein, ja juu­ri opit­tu­ja tai­to­ja so­vel­le­taan 3 – 4 vii­kon ai­ka­na pa­ran­ta­mis­pro­jek­tiin, on osoit­tau­tu­nut par­haak­si kou­lu­tuk­sen jak­so­tuk­sek­si ym­pä­ri maa­il­maa. Täs­tä syys­tä kaik­ki vas­taa­vat Lean Six Sig­ma kou­lu­tus­ta tar­jo­a­vat yri­tyk­set ym­pä­ri maa­il­maa to­teut­ta­vat kou­lu­tuk­sen täl­lä jak­so­tuk­sel­la.

Ka­le­vi Kas­ki on to­teut­ta­nut tätä DMAIC-kou­lu­tus­vai­hei­den jak­so­tus­me­ne­tel­mää yli 17 vuo­den ajan use­as­sa Eu­roo­pan maas­sa ja muu­al­la  maa­il­mal­la.

Kou­lu­tuk­seen olen­nai­ses­ti liit­ty­vän käy­tän­nön pro­ses­sin pa­ran­ta­mis­pro­jek­ti­työn val­men­nus ja men­to­roin­ti ta­pah­tuu mak­si­mis­saan 12 kuu­kau­den ai­ka­na kou­lu­tuk­sen al­ka­mi­ses­ta. Myös kou­lu­tus­päi­vien yh­tey­des­sä ta­pah­tuu osal­lis­tu­jien yk­si­löl­lis­tä val­men­nus­ta.

Kou­lut­ta­ja
Se­ni­o­ri Lean Six Sig­ma Mas­ter Black Belt ja Lean Mas­ter Ka­le­vi Kas­ki
Kou­lut­ta­jal­la on yli 17 vuo­den ko­ke­mus Lean Six Sig­ma ja Lean-me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­ses­sa Aa­si­as­sa, Eu­roo­pas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Kas­ki on myös ker­ryt­tä­nyt run­saas­ti ko­ke­mus­ta ope­ra­tii­vi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta ja pai­kal­lis­or­ga­ni­saa­ti­oi­den muo­dos­ta­mi­ses­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä Suo­men li­säk­si Bra­si­li­as­sa, pii­laak­sos­sa Ka­li­for­ni­as­sa, Kii­nas­sa, In­do­ne­si­as­sa ja Vi­ros­sa.

Ka­le­vi Kas­ki

Koh­de­ryh­mä
Kaik­ki toi­mi­alat sekä jul­ki­sel­la että yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la.
Kou­lu­tus so­vel­tuu esi­mies­ase­mas­sa ole­vil­le, mut­ta myös kai­kil­la muil­la or­ga­ni­saa­ti­on ta­soil­la toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on to­det­tu ole­van ky­kyä ja ha­lua pa­ran­taa or­ga­ni­saa­ti­on­sa toi­min­taa ja pro­ses­se­ja. Jos hen­ki­lö on jo saa­vut­ta­nut te­ke­mi­sil­lään työ­yh­tei­sön­sä luot­ta­muk­sen, hä­nen roo­lin­sa Lean Sig­ma Black Belt­ti­nä tu­lee ole­maan hel­pom­pi muu­tos­ten ai­kaan­saa­mi­ses­sa. Enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa.

Vii­si vuot­ta sit­ten Var­kau­des­sa toi­mi­va pa­pe­ri- ja sel­lu­te­ol­li­suu­den lai­te­val­mis­ta­ja AFT Oy kes­kit­tyi ih­mi­siin ja toi­min­ta­ta­poi­hin Le­a­nin avul­la. Tar­kas­te­lun alle otet­tiin koko teh­taan pro­ses­si ja työ­hön osal­lis­tui­vat kaik­ki työn­te­ki­jät.
– Lean-ajat­te­lu on meil­lä vii­te­ke­hys, jon­ka puit­teis­sa asi­oi­ta ke­hi­te­tään. Sii­nä in­ves­toi­daan sa­maan ai­kaan sekä tek­no­lo­gi­aan että osaa­mi­seen, sa­noo teh­das­pääl­lik­kö Ant­ti Ket­tu­nen.
Le­a­nin käyt­töön ot­ta­mi­sen myö­tä yh­ti­ön kan­nat­ta­vuus on pa­ran­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti. Toi­mi­tus­ten läpi­meno on ke­hit­ty­nyt rat­kai­se­vas­ti ja toi­mi­tus­var­muus pa­ran­tu­nut.
– Lean nä­kyy AFT:llä kai­kes­sa, ker­too työn­joh­ta­ja Tuo­mas Lai­ti­nen.  SS 17.5.2017

Ta­voit­teet/si­säl­tö

Lean Six Sig­ma Green Belt kou­lu­tus­o­suus:
Käy­tän­nön­lä­hei­sen kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on ke­hit­tää opis­ke­li­jan osaa­mis­ta pro­ses­si­a­jat­te­lus­sa ja koor­di­noi­dus­sa pro­jek­ti­työs­ken­te­lys­sä so­vel­ta­en opit­tu­ja Lean ja Lean Six Sig­ma -me­ne­tel­miä oman työ­ym­pä­ris­tön­sä va­li­tun/va­lit­tu­jen pro­ses­sien te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­seen.

Kou­lu­tuk­sen ku­lu­es­sa ja sen jäl­keen:

Lean Six Sig­ma Black Belt -kou­lu­tus­o­suus:

Käy­tän­nön­lä­hei­ses­sä kou­lu­tuk­ses­sa Black Belt -kan­di­daat­ti op­pii kaik­ki ne pro­ses­sin ana­ly­soin­ti- ja pa­ran­ta­mis­me­ne­tel­mät (Lean ja Six Sig­ma), jot­ka tar­vi­taan ke­hit­tä­mään bis­nes­pro­ses­sis­ta jou­he­vas­ti vir­taa­va, joh­don­mu­kai­nen, sta­bii­li, te­ho­kas, al­hai­sim­min kus­tan­nuk­sin toi­mi­va, en­nus­tet­ta­vis­sa ole­va toi­min­to, jon­ka tuo­tos pi­tää asi­a­kas­tyy­ty­väi­syy­den kor­ke­al­la.

Kou­lu­tuk­sen ku­lu­es­sa ja sen jäl­keen:

Kou­lu­tuk­sen alus­sa osal­lis­tu­ja va­lit­see (esi­mie­hen­sä kans­sa) so­pi­van pa­ran­nus­pro­jek­tin toi­min­nos­ta, jos­sa hän työs­ken­te­lee. Kou­lut­ta­ja  aut­taa tar­vit­ta­es­sa pro­jek­tin va­lin­nas­sa. Pa­ran­nus­pro­jek­ti voi Green Belt -kou­lu­tus­vai­hees­sa koh­dis­tua  pie­nem­pään ko­ko­nai­suu­teen. Black Belt -kou­lu­tus­vai­hees­sa pro­jek­tia laa­jen­ne­taan suu­rem­paan ko­ko­nai­suu­teen.

”Lean ei ole ra­ket­ti­tie­det­tä – kyse on tah­dos­ta ja tah­don­voi­mas­ta.”
Jori Rei­ju­la, tek­nii­kan toh­to­ri, joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja, neu­von­anto­pal­ve­lut Gran­lund Con­sul­ting
SS 20.6.2017

Vä­li­neet
Osal­lis­tu­jil­la tu­lee olla kou­lu­tuk­ses­sa mu­ka­naan kan­net­ta­va tie­to­kone, jos­sa on Mic­ro­soft Of­fi­ce  365  ja kou­lu­tuk­sen al­ka­es­sa asen­net­tu­na Mi­ni­tab 17 -so­vel­lus. Kat­so li­sens­soin­ti­vaih­to­eh­dot (Tri­al, Aca­de­mic, Com­pa­ny/Cor­po­ra­te) osoit­tees­ta  https://www.mi­ni­tab.com/en-us/pro­ducts/mi­ni­tab/pri­cing/

Jor­vin sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä hy­viä Lean -ko­ke­muk­sia.
Me­di­uu­ti­set kir­joit­taa 13.8.2013, että Lean-me­ne­tel­män käy­töl­lä on voi­tu ly­hen­tää sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen saa­pu­van po­ti­laan jo­no­tus­ai­kaa sai­raan­hoi­ta­jan ensi­ar­vi­oon kes­ki­mää­räi­ses­tä 10 mi­nuu­tis­ta 1,5 mi­nuut­tiin. Po­ti­laat saa­daan ar­vi­oi­tua no­pe­am­min ja huo­no­kun­toi­set pää­se­vät no­pe­as­ti oi­ke­aan paik­kaan. Lean-me­ne­tel­mä on pro­ses­si­joh­ta­mi­sen vä­li­ne, jol­la pois­te­taan ajan­huk­kaa ja tur­haa te­ke­mis­tä. Me­ne­tel­mäs­sä hen­ki­lö­kun­nal­la on kes­kei­nen roo­li toi­min­nan on­gel­mien ha­vait­se­mi­ses­sa ja toi­min­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Hin­ta 7.200 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­te­taan vii­des­sä eräs­sä 1440 e/erä; yksi erä vuon­na 2017 ja nel­jä vuon­na 2018.

Il­moit­tau­tu­mi­set 7.11.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015