Digiopus – digitaalisen kirjoittamisen ja lukemisen koulutus

2.-30.11.2017, verkossa

To­teu­tam­me jo kuu­den­nen ker­ran tä­män kou­lu­tuk­sen, joka on ol­lut me­nes­tys sekä to­teu­tus­ta­val­taan että si­säl­löl­tään! Ai­kai­sem­min tämä kou­lu­tus to­teu­tet­tiin ni­mel­lä ”Di­gi­taa­lis­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien tuo­tan­to­kou­lu­tus” ja sii­hen on tä­hän men­nes­sä osal­lis­tu­nut 564 hen­ki­löä. Täs­sä poi­min­to­ja pa­laut­teis­ta:

”Täl­lai­set verk­ko­kurs­sit on lois­ta­va tapa pääs­tä kuu­le­maan alan huip­pu­am­mat­ti­lai­sia mat­kus­ta­mat­ta mi­hin­kään.”

”Anne ja Kari huo­mi­oi­vat hie­nos­ti chat­tia lu­en­to­jen ai­ka­na, syn­tyi aito vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja läs­nä­olon tun­ne vaik­ka opis­ke­lu ko­ko­naan ver­kos­sa.”

”Tun­tui kuin kurs­sil­le oli­si syn­ty­nyt oma ’hen­ki’, ih­mi­set ja­koi­vat osaa­mis­taan ja huu­mo­ri­kin kup­li.”

Har­va opet­ta­ja pär­jää työs­sään tuot­ta­mat­ta myös omaa oppi­ma­te­ri­aa­lia. Tänä päi­vä­nä oppi­ma­te­ri­aa­lien tuo­tan­to ja esi­tys­tapa muun­tuu ko­vaa vauh­tia di­gi­taa­li­seen muo­toon. Sen etu­ja ovat help­po ja­ka­mi­nen, re­aa­li­ai­kai­nen päi­vi­tet­tä­vyys ja kus­tan­nus­te­hok­kuus.

Ny­kyi­set vä­li­neet mah­dol­lis­ta­vat eri pää­te­lait­teil­le skaa­lau­tu­vien ma­te­ri­aa­lien tuot­ta­mi­sen il­man graa­fis­ten suun­nit­te­li­joi­den tai mui­den eri­tyis­am­mat­ti­lais­ten apua. Vält­tä­mä­tön­tä ei ole myös­kään sy­väl­li­nen pe­reh­ty­nei­syys tie­to­tek­nii­kan sa­loi­hin. Kiin­nos­tus päi­vit­tää oppi­ma­te­ri­aa­lit nyky­ai­kai­seen muo­toon ja ope­tus­si­säl­tö­jen tun­te­mus riit­tää!

Aika

to 2.11.2017 klo 15.00-16.30
to 9.11.2017 klo 15.00-16.30
to  16.11.2017 klo 15.00-16.30
to 23.11.2017 klo 15.00-16.30
to 30.11.2017 klo 15.00-16.30

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ne myös jäl­ki­kä­teen.

Kohderyhmä

Opet­ta­jat eri kou­lu­tus­as­teil­la ja -muo­dois­sa. Kou­lu­tus so­vel­tuu myös kai­kil­le di­gi­taa­lis­ta jul­kai­se­mis­ta suun­nit­te­le­vil­le ja te­ke­vil­le sekä ai­hees­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Kouluttajat

Verk­ko­tut­ki­ja Kari A. Hin­tik­ka ja verk­ko­pe­da­go­gi Anne Ron­gas

Kari A. Hin­tik­ka on tut­ki­nut ja käyt­tä­nyt in­ter­ne­tiä työs­sään vuo­des­ta 1990. Hä­nel­lä on laa­ja asi­an­tun­te­mus in­ter­ne­tin ja di­gi­taa­li­sen maa­il­man il­mi­öis­tä. Hin­ti­kan eri­tyis­alaa ovat in­ter­net-pal­ve­lu­jen ja -si­säl­tö­jen kon­sep­ti- ja käy­tet­tä­vyys­suun­nit­te­lu sekä tu­le­vai­suu­den en­na­koin­ti. Kari A. Hin­tik­ka on tie­to­kir­jai­li­ja ja työs­ken­te­lee Ota­van Opis­tos­sa.

Anne Ron­gas on ai­neen­o­pet­ta­ja ja opet­ta­jan­kou­lut­ta­ja, joka on kir­joit­ta­nut blo­ge­ja vuo­des­ta 2004 ja kou­lut­ta­nut yhtä kau­an opet­ta­jia hyö­dyn­tä­mään in­ter­ne­tin ja mo­bii­li­vies­ti­mien mah­dol­li­suuk­sia. Hän on eri­tyi­ses­ti pa­neu­tu­nut ak­tii­vi­sen, yh­tei­söl­li­sen ja avoi­men op­pi­mi­sen edis­tä­mi­seen. Anne Ron­gas työs­ken­te­lee Ota­van Opis­tos­sa.

Tavoite

Tä­män kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa opet­ta­jal­le pe­rus­tie­dot di­gi­taa­li­sen oppi­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­ses­ta. Se so­vel­tuu pe­rus­o­pe­tuk­sen, toi­sen as­teen, am­ma­til­li­sen ope­tuk­sen, va­paan si­vis­tys­työn ja kor­kea-as­teen opet­ta­jil­le. Kou­lu­tus­ta voi hyö­dyn­tää joh­dan­to­na var­si­nai­sel­le ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­sel­le ja se an­taa ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­seen liit­ty­vien tai­to­jen li­säk­si myös di­gi­taa­lis­ten ma­te­ri­aa­lien lu­ke­mi­seen liit­ty­viä tai­to­ja. Kou­lu­tus to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti, jo­ten voit osal­lis­tua sii­hen ha­lu­a­mas­ta­si pai­kas­ta. Lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten nii­tä voi kat­sel­la ja kuun­nel­la myös jäl­ki­kä­teen.

Sisältö

1. Mitä opet­ta­jan on hyvä tie­tää, kun hän te­kee oppi­ma­te­ri­aa­le­ja di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa? (Int­ro You­Tu­be)
2. Mitä tie­to­ja tar­vit­sen di­gi­taa­lis­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien te­ke­mi­sen alku­vai­hees­sa?
3. Vuo­ro­vai­kut­tei­suus ja in­ter­ak­tii­vi­set ele­men­tit di­gi­taa­li­ses­sa oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa, oh­jauk­sel­li­set ja ak­ti­voi­vat ele­men­tit oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa
4. Oppi­ma­te­ri­aa­lin moni­ais­ti­suus: pie­nil­lä kei­noil­la kat­sel­ta­vaa ja kuun­nel­ta­vaa teks­tin rin­nal­le
5. Di­gi­taa­li­sen oppi­ma­te­ri­aa­lin käy­tet­tä­vyys ja laa­tu: pe­da­go­gi­nen muo­toi­lu oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa
6. Digi­ma­te­ri­aa­lin uu­del­leen­käyt­tö ja toi­sen tuot­ta­man ai­neis­ton käyt­tä­mi­nen te­ki­jän­oi­keuk­sien kan­nal­ta, di­gi­taa­li­sen oppi­ma­te­ri­aa­lin uu­dis­tu­vat mark­ki­nat

Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen alkuvaiheessa?

Täl­lä jak­sol­la tu­tus­tu­taan eri­lai­siin ta­poi­hin teh­dä di­gi­taa­lis­ta oppi­ma­te­ri­aa­lia sekä sii­hen mikä pi­tää huo­mi­oi­da kir­joit­ta­mi­sen tyy­lis­sä ja pe­da­go­gi­sis­sa rat­kai­suis­sa.

Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit – ohjaukselliset ja aktivoivat elementit oppimateriaalissa

Di­gi­taa­li­set oppi­ma­te­ri­aa­lit lä­hes­ty­vät tai toi­mi­vat usein myös op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­nä. Nii­den avul­la on mah­dol­li­suus tuot­taa uu­den­lais­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja osal­li­suut­ta osak­si op­pi­mis­pro­ses­sia.

Oppimateriaalin moniaistisuus

Mitä kaik­kea di­gi­taa­li­siin oppi­ma­te­ri­aa­lei­hin voi si­säl­lyt­tää? Käy­dään mah­dol­li­suuk­sia läpi esi­merk­kien kaut­ta.

Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu

Laa­du­kas oppi­ma­te­ri­aa­lin­tuo­tan­to edel­lyt­tää laa­tu­kri­tee­rien pää­sään­töis­tä tun­te­mis­ta ja käy­tet­tä­vyy­des­tä huo­leh­ti­mis­ta.

Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen

Te­ki­jän­oi­keu­det, li­sens­sit ja sa­na­nen oman ai­neis­ton hin­noit­te­lus­ta

Lisä­tie­dot

Tu­tus­tu kou­lut­ta­jiin ja kou­lu­tuk­sen ai­hee­seen vi­de­on muo­dos­sa: http://you­tu.be/IBr-xyOH3Xk
Sama ääni­tie­dos­to­na: http://www.spre­a­ker.com/user/6283639/digi­kir­joit­ta­mi­nen

Hin­ta

70,00 €
Jos or­ga­ni­saa­ti­os­ta­si kou­lu­tuk­seen osal­lis­tuu isom­pi ryh­mä, voit ky­syä ryh­mä­a­len­nus­ta: soi­li.mek­lin (a) snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

Il­moit­tau­tu­mi­set

26.10.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015