Trauma – miten kohdata ja miten auttaa? (3 op)

24.–25.11.2017 ja 19.–20.1.2018, Kuopio

Koh­taat­ko työs­sä­si ih­mi­siä, jot­ka ovat elä­män­sä ai­ka­na koh­dan­neet eri­lai­sia psyyk­ki­siä trau­mo­ja? Kai­paat­ko nä­ke­myk­siä sii­hen, mitä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tu­li­si huo­mi­oi­da? Ha­lu­ai­sit­ko tie­toa trau­mois­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta psyyk­ki­seen toi­min­ta­ky­kyyn? Kou­lu­tus on suun­ni­tel­tu li­sää­mään val­miuk­sia trau­mo­jen ja nii­hin liit­ty­vien il­mi­öi­den koh­taa­mi­seen esim. mie­len­ter­veys- ja päih­de­työs­sä sekä kas­va­tus- ja ope­tus­a­loil­la. Kou­lu­tuk­sen ta­voi­te on tu­kea osal­lis­tu­jien val­miuk­sia tur­val­li­sen ja vas­ta­vuo­roi­sen vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teen ra­ken­ta­mi­seen ja tätä kaut­ta trau­ma­ti­soi­tu­neen ih­mi­sen ym­mär­tä­mi­seen ja koh­taa­mi­seen.

Aika
pe-la  24.–25.11.2017 ja pe-la 19.–20.1.2018 klo 9-16, Kuo­pio

Koh­de­ryh­mä
So­si­aa­li- ja ter­veys-, kas­va­tus- ja ope­tus­alan hen­ki­lös­tö. Enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lut­ta­jat
psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius ja psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Olli Salo.

Kou­lut­ta­jil­la on pit­kä työ­ko­ke­mus trau­ma­ti­soi­tu­nei­den ih­mi­sen pa­ris­sa työs­ken­te­lys­tä kat­ta­en lap­set, nuo­ret ja ai­kui­set. He ovat ol­leet kir­joit­ta­mas­sa oppi­kir­jaa psy­ko­te­ra­peut­ti­sen työs­ken­te­lyn pe­rus­teis­ta huo­mi­oi­den myös psyyk­ki­sen trau­ma­ti­soi­tu­mi­sen.

Si­säl­tö

pe-la  24.–25.11.2017  Trau­man ym­mär­tä­mi­nen ja sen vai­ku­tuk­set

pe-la 19.–20.1.2018 Trau­ma­ti­soi­tu­neen ih­mi­sen koh­taa­mi­nen ja hoi­to

To­teu­tus
Kou­lu­tuk­seen kuu­luu  nel­jä päi­vää lähi­o­pe­tus­ta. Lu­en­to­jen li­säk­si kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy kes­kus­te­lua, har­joi­tuk­sia ja kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mis­tä. Kou­lu­tus  on laa­juu­del­taan kol­me opin­to­pis­tet­tä.

Hin­ta 520 e  Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton.
Las­ku­tus kah­des­sa eräs­sä; 260 e vuon­na 2017 ja 260 e vuon­na 2018.

Il­moit­tau­tu­mi­set 9.11.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015