Yhteisomistus

19.9.2017, Kuopio

Kou­lu­tuk­ses­sa sel­ven­ne­tään käy­tän­töön no­jau­tu­en yh­teis­o­mis­ta­jien oi­keus­ase­maa, hei­dän kes­ki­näi­siä oi­keuk­sia ja vel­voit­tei­ta sekä suh­det­ta kol­man­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta yh­teis­o­mis­ta­jien kes­ki­näi­seen so­pi­mus­va­pau­teen sekä yh­teis­o­mis­tus­lain tar­jo­a­miin kei­noi­hin yh­teis­o­mis­tuk­ses­sa syn­ty­nei­den rii­tai­suuk­sien rat­kai­se­mi­sek­si. Us­ko­tun mie­hen toi­mi­val­tuu­det tu­le­vat kat­ta­vas­ti kä­si­tel­tyä. Käy­tän­nön esi­merk­ki­ti­lan­tei­ta on kou­lu­tuk­ses­sa esil­lä run­saas­ti.

Aika ti 19.9.2017 klo 9-13, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja OTT, pro­fes­so­ri Tuu­lik­ki Mik­ko­la,
Mik­ko­la on toi­mi­nut eri teh­tä­vis­sä Hel­sin­gin ja La­pin yli­o­pis­tois­sa vuo­des­ta 1995 läh­tien. Ny­ky­ään hän työs­ken­te­lee Tu­run yli­o­pis­tos­sa. Hän on työs­ken­nel­lyt ly­hy­em­piä mää­rä­ai­ko­ja myös ulko­mai­sis­sa yli­o­pis­tois­sa.  Mik­ko­lal­la on ko­ke­mus­ta myös asi­an­ajo­toi­min­nas­ta. Hä­nen tut­ki­mus­int­res­sin­sä ovat koh­dis­tu­neet per­he- ja jää­mis­tö­oi­keu­teen, kan­sain­vä­li­seen yk­si­tyis­oi­keu­teen ja oi­keus­ver­tai­luun.

Tuu­lik­ki Mik­ko­la

Koh­de­ryh­mä Laki­mie­het, tuo­ma­rit, asi­an­a­ja­jat, oi­keus­a­vus­ta­jat, pank­ki­laki­mie­het, no­ta­ri­aat­tien, maist­raat­tien, vero­toi­mis­ton ja oi­keus­apu­toi­mis­ton hen­ki­lös­tö

Si­säl­tö 

Hin­ta 165 e, si­säl­tää kah­vin

Il­moit­tau­tu­mi­set 5.9.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015