Minustako mindfulness-ohjaaja? maksuton webinaari

10.10.2017, verkossa

No­pe­a­tem­poi­nen elä­män­ryt­mi ja jat­ku­va kii­reen ko­ke­mus ovat saa­neet mo­net et­si­mään kei­no­ja py­säh­ty­mi­seen, pa­rem­paan kes­kit­ty­mi­seen ja läs­nä­o­loon. Tämä lie­nee mer­kit­tä­vin syy mind­ful­ness-me­ne­tel­mien suu­reen suo­si­oon. Omat hy­vät mind­ful­ness-ko­ke­muk­set saat­ta­vat puo­les­taan joh­taa ha­luun kou­lut­tau­tua mind­ful­ness-oh­jaa­jak­si. Taus­tal­la voi olla toi­ve ja­kaa hy­vää eteen­päin ja so­vel­taa tai­to­ja am­ma­til­li­ses­ti. Mitä mind­ful­ness-oh­jaa­ja­na toi­mi­mi­nen edel­lyt­tää ja mil­lai­sia tai­to­ja mind­ful­ness-oh­jaa­jal­ta vaa­di­taan? Kuin­ka eri­lai­sis­sa am­ma­teis­sa toi­mi­vat voi­vat hyö­dyn­tää mind­ful­ness-oh­jaa­jan tai­to­ja työs­sään?

Mind­ful­ness-oh­jaa­jan tär­kein työ­kalu on halu ja tai­to py­säh­tyä oman it­sen­sä ää­rel­le. Oman mie­len ja ke­hon vies­tien kuun­te­lu, tu­tus­tu­mi­nen sii­hen mitä it­ses­sä ta­pah­tuu het­kes­tä het­keen, an­taa hy­vän poh­jan oh­jaa­ja­na toi­mi­mi­sel­le. Tämä edel­lyt­tää sään­nöl­lis­tä mind­ful­ness-har­joit­te­lua. Oma har­joit­te­lu an­taa var­muut­ta oh­jaa­jan­työ­hön ja va­kaan pe­rus­tan oh­jaa­jan­työn haas­tei­den koh­taa­mi­seen. Mut­ta mitä mui­ta tai­to­ja mind­ful­ness-oh­jaa­jal­ta vaa­di­taan ja kuin­ka nämä tai­dot hyö­dyt­tä­vät eri­lai­sis­sa am­ma­teis­sa toi­mi­via?

Mak­su­ton we­bi­naa­ri ti 10.10.2017 klo 17.30-18.15, ver­kos­sa
We­bi­naa­riin osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. We­bi­naa­ri­sa teh­dään tal­len­ne, joka lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­neil­le.  Vaik­ka et pää­sisi seu­raa­maan  we­bin­aa­ria, il­moit­tau­du kui­ten­kin mu­kaan ja kat­se­lele tal­len­ne jäl­ki­kä­teen.

Mind­ful­ness-oh­jaa­ja­kou­lu­tus jär­jes­te­tään  Kuo­pi­os­sa 24.11.2017-14.4.2018, lue li­sää täs­tä

Kou­lut­ta­ja MMM, työ­yh­tei­sö­kou­lut­ta­ja ja co­ach, mind­ful­ness-oh­jaa­jien kou­lut­ta­ja Tai­na Siu­ko­la

Tai­na Siu­ko­la

Si­säl­tö We­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään mind­ful­ness-oh­jaa­ja­na toi­mi­mi­sen edel­ly­tyk­siä sekä mah­dol­li­suuk­sia so­vel­taa mind­ful­ness-oh­jaa­jan tai­to­ja eri am­mat­ti­ryh­mien työs­sä. We­bi­naa­ri an­taa myös käy­tän­nön­lä­hei­siä vink­ke­jä mind­ful­ness-har­joi­tus­ten oh­jaa­mi­seen.

Hin­ta mak­su­ton

Il­moit­tau­tu­mi­set: 6.10.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015