Tilattoman väestön sukututkimusta, verkkokurssi

to 19.10-2.11.2017, verkossa

Onko su­vus­sa­si pii­ko­ja, ren­ke­jä, meri­mie­hiä, kes­te­jä, loi­sia tai löy­sä­läi­siä? Mi­ten löy­dät hei­dät kir­kon­kir­jois­ta ja saat nimi­tie­to­jen li­säk­si myös muu­ta sel­vil­le? Osa­si­vat­ko he lu­kea tai kir­joit­taa, oli­ko hei­dät ro­ko­tet­tu, mis­sä he asui­vat, mil­lai­nen per­he heil­lä oli, onko kuo­lin­syy­tä mer­kit­ty ja oli­ko heil­lä jo suku­nimi vai käyt­ti­vät­kö he asuin­pai­kan ni­meä?

Tä­män verk­ko­kurs­sin ai­ka­na opit et­si­mään in­ter­ne­tin digi­kuva­tuis­ta tie­to­kan­nois­ta omien su­ku­lais­ten mer­kin­tö­jä esi­merk­kien avul­la. Saat käyt­töö­si Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set kurs­sin ajak­si. Suku­tut­ki­mus­esi­merk­kien li­säk­si kurs­siin si­säl­tyy pal­jon eri in­ter­net-tie­to­kan­to­jen osoit­tei­ta ja tut­ki­mus­läh­tei­den esit­te­lyä. Verk­ko­kurs­sin ai­ka­na pe­reh­dy­tään myös teks­tien ja läh­teis­sä käy­tet­ty­jen ly­hen­tei­den tul­kin­taan 1700- ja 1800-lu­vuil­la.

Aika: to 19.10., 26.10. ja 2.11.2017 klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja: Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Koh­de­ryh­mä: So­vel­tuu kai­kil­le omis­ta suku­juu­ris­taan kiin­nos­tu­neil­le.

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta: 45 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 12.10.2017 men­nes­sä
Huom! Kou­lu­tus to­teu­tuu, jo­ten sii­hen voi il­moit­tau­tua myös jäl­ki­kä­teen.

Tu­tus­tu kaik­kiin suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­siim­me>>

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015