Kilpailuetua valmentavalla esimiestyöllä

ke 1.11.-22.11.2017, verkossa

Ha­lu­at­ko ide­oi­ta ja vink­ke­jä pa­ran­taa asi­a­kas­ko­ke­mus­ta, hen­ki­lös­tön mo­ti­voi­tu­mis­ta ja työn tuot­ta­vuut­ta? Täs­sä we­bi­naa­ri­sar­jas­sa on työ­ka­lu­ja sii­hen. Pe­reh­dym­me val­men­ta­vaan esi­mies­työ­hön, min­kä avul­la va­pau­te­taan yk­si­lös­sä ole­vaa po­ten­ti­aa­lia, edes­au­te­taan mo­ti­voi­tu­mis­ta ja mah­dol­lis­te­taan on­nis­tu­mi­sia.

Ku­kin we­bi­naa­ri kes­tää tun­nin. Sii­hen voi osal­lis­tua lä­he­tys­ai­ka­na tai sen voi kat­sel­la tal­len­teel­ta sil­loin kun it­sel­le par­hai­ten so­pii.

Aika

Ke 1.11., 8.11., 15.11 ja 22.11.2017 klo 17.30-18.30

I Nau­ti työs­tä­si, joh­da tun­net­ta -we­bi­naa­ri

– Esi­mie­hen roo­lit: ma­na­ger-le­a­der-co­ach
– In­nos­tu työs­tä­si
– Joh­da ai­kaa ja tun­net­ta

We­bi­naa­rin jäl­keen tie­dos­tat eri­lai­set roo­li­si esi­mie­he­nä ja saat val­miuk­sia ke­hit­tää omaa val­men­ta­van joh­ta­jan roo­li­a­si. Saat myös ide­oi­ta hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hit­ty­mi­sen ja ajan­käy­tön suun­ni­tel­man te­ke­mi­sek­si, jot­ta saat pa­rem­min ai­kaa val­men­ta­val­le esi­mies­työl­le.

II Näy­tä suun­taa -we­bi­naa­ri

– Or­ga­ni­saa­ti­on stra­te­gi­set va­lin­nat ja ta­voit­teet
– Osaa­mi­sen joh­ta­mi­nen
– In­nos­ta­va ja suo­ri­tuk­sia pa­ran­ta­va päi­vit­täis­joh­ta­mi­nen

We­bi­naa­rin jäl­keen tie­dät mi­ten stra­te­gi­set ta­voit­teet oh­jaa­vat toi­min­taa ja mil­lä ta­val­la tii­mi­si voi saa­vut­taa pa­ra­ne­via tu­lok­sia. Saat ide­oi­ta ja työ­ka­lu­ja, joil­la voit oh­ja­ta tii­mi­si suo­ri­tuk­sen pa­ra­ne­mis­ta.

III Joh­dat­ko yk­si­löä vai tii­miä -we­bi­naa­ri

– Eri­lai­suus voi­ma­va­ra­na, vah­vuu­det ja po­ten­ti­aa­li
– Mo­ti­vaa­ti­on joh­ta­mi­nen
– Kan­nus­ta­va osal­lis­ta­mi­nen

We­bi­naa­rin jäl­keen voit en­tis­tä pa­rem­min huo­mi­oi­da ih­mis­ten eri­lai­suut­ta esi­mies­työs­sä. Mikä ih­mis­tä lii­kut­taa? Mi­ten ih­mi­nen ha­lu­aa saa­vut­taa pa­rem­pia tu­lok­sia? Mi­ten hyö­dyn­tää sitä työ­pai­kal­la?

IV Ky­sy­myk­sen voi­ma -we­bi­naa­ri

– Ar­vos­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus
– Di­a­lo­gi työ­yh­tei­sös­sä
– Ke­hit­tä­vä pa­lau­te­kult­tuu­ri

We­bi­naa­rin jäl­keen tie­dos­tat sa­nal­li­sen ja sa­nat­to­man vies­tin­nän mer­ki­tyk­sen joh­ta­mis­työs­sä. Saat vink­ke­jä kuin­ka toi­mia tie­toi­ses­ti val­men­ta­van esi­mie­hen ta­val­la tii­min jä­se­niä ar­vos­ta­en ja mo­ti­voi­tu­mi­seen mah­dol­lis­ta­en.

Val­men­ta­ja/ kou­lut­ta­ja:

Arja Sora­mäki

Arja Sora­mäki, Dr. rer.nat. , Dip­lom-Forst­wirt, Co­ach
Ar­jal­la on kol­men­kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus esi­mies- ja ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­tä. Hän on ve­tä­nyt eri­lai­sia myyn­nin, mark­ki­noin­nin, ai­kuis­kou­lu­tuk­sen ja joh­ta­mi­sen kou­lu­tus­oh­jel­mia. Osaa­mi­sen joh­ta­mis­ta ja op­pi­via or­ga­ni­saa­ti­oi­ta kä­sit­te­le­väs­sä väi­tös­kir­jas­saan hän tut­ki mi­ten asi­a­kas­työs­sä voi ref­lek­toi­da ja ja­kaa tie­toa, jot­ta se muut­tuu osaa­mi­sek­si ja sitä kaut­ta työn tu­lok­sek­si.

Hin­ta
95 €

Il­moit­tau­tu­mi­set
25.10.2017 men­nes­sä

Kat­so myös lähi­kou­lu­tus Kuo­pi­os­sa: Mo­ti­voi­tu­neet työn­te­ki­jät tuo­vat tu­lok­sen – val­men­nus esi­mie­hil­le 26.-27.1.2018.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015