Motivoituneet työntekijät tuovat tuloksen - valmennus esimiehille

26.-27.1.2018, Kuopio

Val­men­ta­vas­sa esi­mies­työs­sä ih­mis­tun­te­mus ja kom­mu­ni­kaa­tio ovat kes­ki­ös­sä. Val­men­nus­päi­vil­lä on mah­dol­li­suus työs­tää ih­mis­ten eri­lai­suut­ta ja teh­dä käy­tän­nön kom­mu­ni­kaa­ti­o­har­joi­tuk­sia.

Jos ha­lu­at haas­taa it­se­ä­si omaan hen­ki­lö­koh­tai­seen muu­tok­seen, on si­nun mah­dol­lis­ta ra­ken­taa val­men­nuk­sen tu­el­la it­sel­le­si oma hen­ki­lö­koh­tai­nen muu­tok­seen joh­ta­va ke­hit­ty­mis­po­lku ko­ke­muk­sel­li­sen, oi­val­ta­van op­pi­mi­sen kaut­ta.

Toi­sen päi­vän ai­ka­na har­joit­te­lem­me tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mis­ta ja kes­kus­te­lu­kump­pa­nia ar­vos­ta­vaa kom­mu­ni­koin­tia, eri­tyi­ses­ti ky­se­ly­tek­niik­kaa.

Val­men­nuk­ses­sa tar­jou­tuu myös mah­dol­li­suus ja­kaa aja­tuk­sia ver­tais­kes­kus­te­luis­sa sekä mah­dol­li­suus ot­taa esil­le ky­sy­myk­siä, joi­ta val­men­ta­van esi­mies­työn tee­ma tuo mie­lee­si.

Aika

Pe-la  26.-27.1.2018 pe klo 17.00-20.00 la klo 9.00-15.00

Per­jan­tai

– Ih­mis­ten eri­lai­suus
– Minä esi­mie­he­nä: Ma­na­ger-Le­a­der-Co­ach

Lau­an­tai

– Kom­mu­ni­kaa­tio eri­lais­ten ih­mis­ten vä­lil­lä
– Har­joi­tuk­sia pien­ryh­mis­sä

Val­men­ta­ja/ kou­lut­ta­ja:

Arja Sora­mäki, Dr. rer.nat. , Dip­lom-Forst­wirt, Co­ach
Ar­jal­la on kol­men­kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus esi­mies- ja ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­tä. Hän on ve­tä­nyt eri­lai­sia myyn­nin, mark­ki­noin­nin, ai­kuis­kou­lu­tuk­sen ja joh­ta­mi­sen kou­lu­tus­oh­jel­mia. Osaa­mi­sen joh­ta­mis­ta ja op­pi­via or­ga­ni­saa­ti­oi­ta kä­sit­te­le­väs­sä väi­tös­kir­jas­saan hän tut­ki mi­ten asi­a­kas­työs­sä voi ref­lek­toi­da ja ja­kaa tie­toa, jot­ta se muut­tuu osaa­mi­sek­si ja sitä kaut­ta työn tu­lok­sek­si.

Hin­ta
150 €

Il­moit­tau­tu­mi­set
12.1.2018 men­nes­sä. Enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa.

Kat­so myös we­bi­naa­ri­sar­ja Kil­pai­lu­etua  val­men­ta­val­la esi­mies­työl­lä 7.-22.11.2017.

Arja Sora­mäki

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015