Johtajien hyvinvointiryhmä

menossa oleva koulutus

Jak­sat­ko joh­taa? Onko si­nul­la joh­ta­mis­e­ner­gi­aa kas­vuun ja ke­hit­tä­mi­seen?

Syk­syl­lä käyn­nis­tyy joh­ta­jil­le ja esi­mie­hil­le rää­tä­löi­ty hy­vin­voin­ti­oh­jel­ma, jon­ka ta­voit­tee­na on an­taa osal­lis­tu­jil­le konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja ja eväi­tä hen­ki­lö­koh­tai­sen hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­seen. Val­men­nus­oh­jel­man ai­ka­na kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta koko­nais­val­tai­ses­ti osal­lis­tu­jan hy­vin­voin­nin ko­ko­nai­suu­teen ja py­ri­tään löy­tä­mään yk­si­löl­li­set kei­not sekä toi­men­pi­teet voi­ma­va­ro­jen ke­hit­tä­mi­sek­si.

Jos koet, että joh­ta­mis­päi­vän jäl­keen olet uu­pu­nut ja et täy­sin pa­lau­du täy­sin ra­si­tuk­sis­ta, on joh­ta­jien hy­vin­voin­ti­ryh­mä si­nul­le oi­kea rat­kai­su. Jos koet myös, että tar­vit­set lisä­e­ner­gi­aa ke­hit­tääk­se­si tai kas­vat­taak­se­si or­ga­ni­saa­ti­o­si suo­ri­tus­ky­kyä, saat val­men­nuk­ses­ta tä­hän oi­val­li­sia apu­ja.

Hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­sen ai­ka­na saat yk­si­löl­li­sen First Beat -hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­sin ja asi­an­tun­ti­jan oh­jeis­tuk­sen oman hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­sek­si. Val­men­nuk­sen ai­ka­na asi­an­tun­ti­jan li­säk­si saat ver­tais­tu­kea ryh­mä­ta­paa­mi­sis­ta mui­den joh­ta­jien ta­hol­ta.

Oh­jel­ma

Joh­ta­jien hy­vin­voin­ti­ryh­män osal­lis­tu­ja saa val­men­nuk­sen ai­ka­na konk­reet­ti­sen hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­sin ja oh­jauk­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hi­tys­suun­ni­tel­man te­ke­mi­seen. Li­säk­si hän saa ryh­mä­oh­jauk­sis­sa tu­kea ver­tais­ryh­mäl­tä. Ryh­mä­oh­jauk­sis­sa kä­si­tel­lään myös sy­vem­min joh­ta­mis­työn kuor­mit­ta­via stres­si­ti­lan­tei­ta ja kuin­ka niis­tä voi eri­lai­sin kei­noin pa­lau­tua. Li­säk­si ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa osal­lis­tu­ja saa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja hen­ki­lö­koh­tai­sen joh­ta­mis­työn ke­hit­tä­mi­seen.

Osal­lis­tu­jal­la on mah­dol­li­suus val­men­nuk­sen lo­puk­si teh­dä eril­lis­mak­sus­ta toi­seen ker­taan hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­si. Mit­taus ajoi­te­taan teh­tä­väk­si jou­lu­kuun al­kuun.

Ryh­män pää­val­men­ta­ja­na on joh­don val­men­ta­ja, eMBA, Han­nu Laak­ko­nen. Hän on toi­mi­nut yli 20 vuo­den ajan eri or­ga­ni­saa­ti­oi­den joh­ta­jien hen­ki­lö­koh­tai­se­na val­men­ta­ja­na niin lii­ke­toi­min­nan kuin hy­vin­voin­nin näkö­kul­mis­ta.

Hin­ta:  450 eu­roa

Il­moit­tau­tu­mi­set: 7.9. men­nes­sä. Enin­tään 12 osal­lis­tu­jaa.
Huom! Ryh­mä to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015