Lapsen änkytys – miten arvioida kuntoutustarve ja miten kuntouttaa?

30.10.2017, Kuopio

Toi­mit­ko puhe­te­ra­peut­ti­na ja kai­pai­sit lisä­tie­toa las­ten än­ky­tyk­ses­tä? Mie­tit­kö mitä sa­noa van­hem­mal­le, joka soit­taa apua lap­sen­sa pu­heen su­ju­mat­to­muu­teen, onko se nor­maa­lia ikään kuu­lu­vaa vai tar­vit­see­ko lap­si sit­ten­kin puhe­te­ra­pi­aa? Ja mi­ten sitä än­ky­tys­tä kun­tou­tet­tiin­kaan? Kou­lu­tuk­ses­ta saat uu­sim­paan tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­vaa tie­toa än­ky­tyk­ses­tä ja sen kun­tout­ta­mi­ses­ta lap­sil­la.

Aika ma 30.10.2017 klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja Puhe­te­ra­peut­ti, FM Päi­vi Kan­to­maa
Kan­to­maa on eri­kois­tu­nut pu­heen su­ju­vuu­den häi­ri­öi­den eri­kois­puhe­te­ra­peu­tik­si Eu­roop­pa­lai­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa Tho­mas Mo­ren yli­o­pis­tos­ta 2017 (Eu­ro­pe­an Cli­ni­cal Spe­ci­a­li­za­ti­on on Flu­en­cy Di­sor­ders). Täl­lä het­kel­lä Päi­vi toi­mii puhe­te­ra­peut­ti­na yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la kes­kit­ty­en eri­to­ten än­ky­tyk­sen kun­tou­tuk­seen. Hän kou­lut­tau­tuu eri­kois­o­saa­mi­seen­sa liit­ty­en ak­tii­vi­ses­ti. Vii­mei­sim­mät tie­dot hän on hank­ki­nut Lon­toos­ta Mic­ha­el Pa­lin kes­kuk­ses­ta, joka on kes­kit­ty­nyt ni­men­o­maan las­ten än­ky­tyk­sen kun­tou­tuk­seen

Koh­de­ryh­mä
Puhe­te­ra­peu­tit, jot­ka ha­lu­a­vat lisä­tie­toa las­ten än­ky­tyk­ses­tä, kun­tou­tus­tar­peen ar­vi­oin­nis­ta ja eri­lai­sis­ta te­ra­pi­a­me­ne­tel­mis­tä ja tä­ten li­sää var­muut­ta työs­ken­te­lyyn las­ten kans­sa, joil­la on pu­heen su­ju­vuu­den häi­ri­öi­tä

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on tuo­da osal­lis­tu­jil­le tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­vaa tie­toa än­ky­tyk­ses­tä ja sen kun­tout­ta­mi­ses­ta sekä li­säk­si myös käy­tän­nön vink­ke­jä ja ide­oi­ta te­ra­pi­a­har­joi­tuk­siin.

Si­säl­tö
Kou­lu­tus­päi­vän ai­ka­na vir­kis­te­tään muis­tia ja sy­ven­ne­tään tie­toa än­ky­tyk­sen syy-seu­raus­suh­teis­ta, käy­dään läpi ero­tus­di­ag­nos­tiik­kaa nor­maa­liin pu­heen su­ju­vuu­teen ver­rat­tu­na. Mie­tim­me kun­tou­tus­tar­peen ar­vi­oin­tia ja tu­tus­tum­me eri­lai­siin ar­vi­oin­ti- ja te­ra­pi­a­me­ne­tel­miin. Poh­dim­me myös mikä än­ky­tys­kun­tou­tuk­ses­sa on tär­kein­tä ja mi­ten hy­viin kun­tou­tus­tu­lok­siin on mah­dol­lis­ta pääs­tä par­hai­ten. Li­säk­si ko­kei­lem­me eri­lai­sia har­joi­tuk­sia ja käym­me läpi ma­te­ri­aa­le­ja, joi­ta te­ra­pi­as­sa voi käyt­tää.

Hin­ta 135 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 16.10.2017 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015