Sukututkimustiedot kirjaksi, Suomen Sukututkimusseuran verkkokurssi

25.9., 23.10 ja 13.11.2017, verkossa

Onko si­nul­la jo ole­mas­sa omas­ta su­vus­ta­si ke­rät­tyä suku­tut­ki­mus­tie­to­ja ja ha­lu­ai­sit teh­dä niis­tä kir­jan? We­bi­naa­ris­sa käym­me läpi muun mu­as­sa hen­ki­lö­tie­to­la­kia, te­ki­jän­oi­keuk­sia ja käy­tän­ne­sään­tö­jä eli mitä asi­oi­ta pi­tää ot­taa huo­mi­oon valo­ku­vien ja hen­ki­lö­tie­to­jen jul­kai­suis­sa.
Pe­reh­dym­me myös kir­jan te­ke­mi­seen liit­ty­viin käy­tän­nön toi­miin: pe­ri­mä­tie­don ke­rää­mi­seen ja jul­kai­suun, kir­jan ra­ken­tee­seen, tar­jous­pyyn­töi­hin, aika­tau­lui­hin, valo­ku­vien laa­tu­kri­tee­rei­hin, in­ter­ne­tin valo­kuva­tie­to­kan­toi­hin, kir­jan kan­si- ja sivu­ma­te­ri­aa­lei­hin ja hin­toi­hin.

Kurs­sil­la tu­tus­tum­me myös Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran kir­jas­ton tie­to­kan­taan ja va­paa­kap­pa­le­kir­jas­to­jen haku­toi­min­toi­hin.

We­bi­naa­ri pi­de­tään ker­ran kuu­kau­des­sa ja näin opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus verk­ko­kurs­sin ai­ka­na työs­tää omaa kir­jaa, ky­syä sii­hen liit­ty­vis­tä haas­teis­ta ja saa­da kir­ja val­miik­si vaik­ka jou­lu­lah­jak­si.

Aika: Maa­nan­tai­sin 25.9., 23.10., ja 13.11.2017 klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja: Rit­va Sam­pio, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja,  suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Koh­de­ryh­mä: Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le oman su­vun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Hin­ta: 50 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen: 18.9.2017 men­nes­sä
Huom. Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Tu­tus­tu kaik­kiin suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­siim­me>>

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015