CULTURA NOVA – keskustelusarja Kuopiossa syksyllä 2017

20.9., 11.10. ja 8.11.2017, Kuopio

Katsomusten ja kulttuurien kohtaaminen Suomessa

Cul­tu­ra Nova – vas­tak­kain­a­set­te­lus­ta vai­kut­ta­vaan vuo­ro­puhe­luun
Mo­ni­nais­tu­vas­sa arvo­il­mas­tos­sa tar­vi­taan yh­teis­tä poh­din­taa ar­vois­ta ja di­a­lo­gis­ta.
Mi­ten mo­nien us­kon­to­jen ja kat­so­mus­ten Suo­mea ra­ken­ne­taan?
Mi­ten kat­so­muk­set koh­taa­vat ar­jes­sa?
Mi­ten luo­daan vai­kut­ta­vaa vuo­ro­pu­he­lua ja pa­ran­ne­taan us­kon­to­jen luku­tai­toa?

Ke 20.9.2017 klo 17-19
Ar­vot ja kas­va­tus moni­muo­toi­ses­sa Suo­mes­sa
Yh­tei­seen kes­kus­te­luun joh­dat­ta­mas­sa lähi­hoi­ta­ja, val­men­ta­ja Atik Is­mail, ku­va­tai­te­li­ja Riik­ka Ju­vo­nen ja pää­sih­tee­ri Esa Yli­kos­ki (Va­paa-ajat­te­li­jain Liit­to). Pu­heen­joh­ta­ja­na ope­tus­neu­vos Pek­ka Ii­vo­nen

Ke 11.10.2017 klo 17-19:   KOTI, US­KON­TO, ISÄN­MAA 2.0
Kes­kus­te­luun joh­dat­ta­mas­sa Ark­ki­piis­pa Leo, ko­tou­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja Tse­ga Kif­lie, pro­fes­so­ri Juha Hä­mä­läi­nen ja Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den yli­tuo­ma­ri Vei­jo Taru­kan­nel.
Euro­par­la­men­taa­rik­ko Sir­pa Pie­ti­käi­sel­tä vi­de­o­ter­veh­dys.
Pu­heen­joh­ta­ja­na ope­tus­toi­men yli­tar­kas­ta­ja Kari Leh­to­la

Ke 8.11.2017 klo 17-19:   HYVÄ ARKI SUO­MES­SA – mitä kuu­luu hy­vään ar­keen ja osal­li­suu­teen?
Mu­ka­na kes­kus­te­le­mas­sa Pe­las­tus­o­pis­ton reh­to­ri Mer­vi Par­vi­ai­nen, ara­bi­an ja is­la­min opet­ta­ja Na­ser Oma­rieh, so­si­aa­li­työn pro­fes­so­ri Riit­ta Vor­na­nen ja Kuo­pi­on NuVa -vai­kut­ta­ja­ryh­män edus­ta­ja. Pu­heen­joh­ta­ja­na kas­va­tus­a­si­ain koor­di­naat­to­ri Sir­pa Oku­lov.

Kes­kus­te­lu­sar­jan jär­jes­tää Fo­kus ry yh­teis­työs­sä Itä-Suo­men AVIn, Ope­tus­hal­li­tuk­sen, Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton ja Va­la­mon opis­ton kans­sa. Oh­jel­ma­muu­tok­set mah­dol­li­sia.

Kai­kil­le avoi­met ja il­mai­set kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det Kuo­pi­on lää­nin­hal­li­tus­ra­ken­nuk­sen sa­lis­sa (Hal­li­tus­katu 12-14)  TER­VE­TU­LOA!
Lisä­tie­to­ja verk­ko­si­vuil­la www.kult­tuu­ri­foo­ru­mi.fi  ja face­boo­kis­sa>> 

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015