Lue, kirjoita, elä - intensiivinen kirjoittajaviikonloppu

2.-4.2.2018 Kuopio

Kir­joi­ta sii­tä, mikä on si­nun, mikä mu­hii si­säl­lä­si. Se ei tar­koi­ta, että si­nun pi­täi­si kir­joit­taa it­ses­tä­si. Mut­ta lai­ta li­koon omat tun­tee­si, pel­ko­si ja unel­ma­si. – Tii­na Lai­ti­la Käl­ve­mark –

Ke­vään va­loa kir­joit­ta­ja­kou­lu­tuk­siim­me tuo Tai­ja Tuo­mi­nen. On­nek­sem­me saim­me hä­net jäl­leen Kuo­pi­oon.

Aika

pe 2.2.2018 klo 17-20
la 3.2.2018 klo 9-14
su 4.2.2018  klo 10-14

Kouluttaja

Kir­jai­li­ja, kir­joit­ta­mi­sen opet­ta­ja Tai­ja Tuo­mi­nen

Tai­ja Tuo­mi­nen on opis­kel­lut Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa ko­ti­mais­ta kir­jal­li­suut­ta sekä luo­vaa kir­joit­ta­mis­ta Ori­ve­den opis­tos­sa. Luo­van kir­joit­ta­mi­sen ope­tuk­ses­ta ja työs­tään kir­jal­li­suu­den eteen Tai­ja Tuo­mi­nen on pal­kit­tu vuon­na 2011 Kir­jai­li­ja­yh­dis­tys­ten Suun­ta-pal­kin­nol­la ja Hä­meen tai­de­pal­kin­nol­la. Vuon­na 2012 hä­net va­lit­tiin vuo­den kesä­yli­o­pis­to-opet­ta­jak­si. Hä­net on pal­kit­tu kah­des­ti J.H. Er­kon no­vel­li­kil­pai­lus­sa. Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tyk­sen Elä­män­mal­ja-pal­kin­non Tai­ja Tuo­mi­nen sai tänä vuon­na.

Tai­ja Tuo­mi­nen

Kohderyhmä

Tule et­si­mään omaa kir­joit­ta­jan tie­tä­si! Kurs­sil­le ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki kir­joit­ta­jat, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää osaa­mis­taan ly­rii­kas­ta ja proo­sas­ta. Kurs­si so­vel­tuu sekä vas­ta-al­ka­jil­le että pi­dem­mäl­lä ole­vil­le kir­joit­ta­jil­le.

Sisältö

Kurs­sil­la saat tie­toa ru­no­jen, ly­hyt­proo­san, no­vel­lien, ro­maa­nien ja elä­mä­ker­to­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta. Sa­mal­la et­sit omaa la­ji­a­si ja kes­ki­tyt sii­hen eri tun­ti­har­joi­tus­ten kaut­ta, li­säk­si saat opet­ta­jal­ta pa­lau­tet­ta. Kurs­si koos­tuu te­o­ri­as­ta, har­joi­tuk­sis­ta, kir­joit­ta­mi­sen ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, pa­laut­tees­ta ja eri­lai­siin apu­vä­li­nei­siin tu­tus­tu­mi­ses­ta mm. kir­joit­ta­mis­op­paat, kir­jal­li­suus­leh­det ja kau­no­kir­jal­li­set vin­kit.

Va­paa­eh­toi­nen en­nak­ko­teh­tä­vä on 1 – 5 lius­kaa omaa teks­tiä (saa olla kes­ken­e­räis­tä­kin ja si­säl­tää it­seä poh­di­tut­ta­via ky­sy­myk­siä). Teks­tin voit lä­het­tää etu­kä­teen opet­ta­jal­le tai­jak­tuo­mi­nen@gmail.com Teks­tin voit ot­taa myös kurs­sil­le mu­kaan.

Hinta

150,00 €

Ilmoittautumiset

18.1.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015