Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä

Torstaisin 1.2. - 8.3.2018, verkossa

Olet­ko miet­ti­nyt mi­ten hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta työs­sä­si ikä­ih­mis­ten kans­sa? Onko työ­pai­kal­la­si poh­din­nas­sa mo­bii­li­lait­tei­den han­kin­ta? Tai ehkä lait­teet on jo han­kit­tu, mut­ta nii­den hyö­dyn­tä­mis­tä ei ole vie­lä suun­ni­tel­tu. Mi­ten sit­ten ot­taa mo­bii­li­lait­teet osak­si työn ar­kea?

Ikä­ih­mis­ten ja van­hus­ten digi­tai­to­jen tu­ke­mi­nen on tu­los­sa vah­vem­min osak­si hoi­to­työ­tä, olet­ko sinä val­mis­tau­tu­nut sii­hen? Ikä­ih­mi­set ovat ha­luk­kai­ta käyt­tä­mään tek­no­lo­gi­aa ja kiin­nos­tu­neet op­pi­maan sii­tä enem­män. Tule kurs­sil­le ot­ta­maan mo­bii­li­lait­tee­si hal­tuun. Saat vink­ke­jä kuin­ka hyö­dyn­tää lait­tei­ta osa­na oman työn hal­lin­taa sekä asi­a­kas­työs­sä.

Am­mat­ti­lai­nen saa kurs­sin myö­tä työ­vä­li­nei­tä hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­nel­les­sä. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tut sekä äly­pu­he­li­mel­la että tab­let-lait­teil­la käy­tet­tä­viin mak­sut­to­miin ja mak­sul­li­siin so­vel­luk­siin sekä lisä­lait­tei­siin ja nii­den tar­jo­a­miin mah­dol­li­suuk­siin. Li­säk­si saat konk­reet­ti­sia oh­jei­ta ja vink­ke­jä, kuin­ka so­vel­luk­sia voi käyt­tää esim. kun­tou­tuk­ses­sa, hoi­va­työs­sä ja ikä­ih­mis­ten va­paa­eh­tois­toi­min­nas­sa. Kurs­sin ai­ka­na saat myös val­miuk­sia tu­kea ikä­ih­mi­sen ja van­huk­sen ak­tii­vis­ta ja tur­val­lis­ta äly­lait­tei­den ja so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töä.

Ajat

to 1.2.2018 klo 15.30-17.00
to 8.2.2018 klo 15.30-17.00
to 15.2.2018 klo 15.30-17.00
to 22.2.2018 klo 15.30-17.00
to 1.3.2018 klo 15.30-17.00
to 8.3.2018 klo 15.30-17.00

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan ver­kos­sa, eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.

Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten voit kat­soa ne myös jäl­ki­kä­teen.

Olet­ko miet­ti­nyt mi­ten hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta työs­sä­si ikä­ih­mis­ten kans­sa?

Si­säl­tö

Koh­de­ryh­mä

Ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set (lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kun­tou­tus­oh­jaa­jat, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, so­si­o­no­mit) ja opis­ke­li­jat sekä va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät, va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rit, jär­jes­tö­työn­te­ki­jät, kir­jas­ton­hoi­ta­jat ja in­for­maa­ti­kot sekä kaik­ki muut ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet.

Kou­lut­ta­jat

Toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Riik­ka Mart­ti­nen
Ida-Ma­ria Tan­hua, FM, verk­ko­pe­da­go­gi
Li­säk­si mui­ta asi­an­tun­ti­joi­ta

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 29.1.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015