Digitaalinen tarinankerronta ja interaktiiviset kuvat opetuksessa

20.11.-4.12.2017, verkossa

Mi­ten di­gi­taa­li­nen ta­ri­nan­ker­ron­ta ja in­ter­ak­tii­vis­ten ku­vien luo­mi­nen ke­hit­tää moni­luku­tai­toa ja tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gis­ta osaa­mis­ta?

Moni­luku­tai­to edel­lyt­tää ky­kyä yh­dis­tää ja tuot­taa moni­muo­tois­ta teks­tiä eri­lais­ten vä­li­nei­den avul­la. In­ter­ak­tii­vis­ten ku­vien luo­mi­nen tu­kee tätä ta­voi­tet­ta mah­dol­lis­ta­mal­la teks­tin, ku­vien, vi­de­oi­den ja ää­nen yh­dis­tä­mi­sen yh­te­näi­sek­si vuo­ro­vai­kut­tei­sek­si ta­ri­nak­si luo­vuut­ta ja tvt-tai­to­ja käyt­tä­en. In­ter­ak­tii­vis­ten ku­vien käyt­tö kyt­key­tyy moni­luku­tai­don ja tvt-osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen si­ten ni­men­o­maan teks­tien tuot­ta­mi­sen ja tuot­ta­mi­seen liit­ty­vän suun­nit­te­lun kaut­ta.

Kuin­ka sit­ten hyö­dyn­tää di­gi­taa­lis­ta ta­ri­nan­ker­ron­taa ja in­ter­ak­tii­vi­sia ku­via ope­tuk­ses­sa?

Thing­link on yksi in­ter­ak­tii­vi­sis­ta op­pi­mis­a­lus­tois­ta, jota hyö­dyn­ne­tään jo nyt lu­kui­sis­sa kou­luis­sa ym­pä­ri Suo­mea eri luok­ka-as­teil­la. Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa esit­te­lem­me Thing­lin­kin pe­rus­käy­tön, vi­de­oi­den ja 360°-ku­vien käy­tön. Pe­reh­dym­me käy­tän­nön esi­merk­kei­hin kuin­ka Thing­lin­kiä on hyö­dyn­net­ty ope­tuk­ses­sa niin pe­rus­kou­lus­sa kuin am­ma­til­li­ses­sa ope­tuk­ses­sa.

Kou­lu­tus tar­jo­aa opet­ta­jil­le pe­rus­tie­don di­gi­taa­li­ses­ta ta­ri­nan­ker­ron­nas­ta ja in­ter­ak­tii­vi­sis­ta ku­vis­ta. Pe­reh­dym­me sii­hen, kuin­ka nii­den avul­la voi­daan hyö­dyn­tää 360°-ku­via, vir­tu­aa­li­to­del­li­suus­tek­no­lo­gi­aa ja si­säl­tö­jä pe­da­go­gi­ses­ti jär­ke­väl­lä ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen opet­ta­jal­la on ym­mär­rys kuin­ka op­pi­laat voi­daan oh­ja­ta ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja tuot­ta­maan vir­tu­aa­li­sia op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti. Kou­lu­tus tar­jo­aa opet­ta­jil­le par­haik­si ko­e­tut pe­da­go­gi­set toi­min­ta­mal­lit Thing­lin­kin ja 360°-ku­vis­ta koos­tu­van vir­tu­aa­li­sen op­pi­mis­ym­pä­ris­tön ope­tus­käyt­töön.

Kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua il­man mak­sul­lis­ta Thing­link-li­sens­siä, sil­lä il­mais­ver­si­ol­la voi tu­tus­tua mah­dol­li­suuk­siin moni­puo­li­ses­ti. Mak­sul­li­sel­la Pre­mium-ver­si­ol­la, joka si­säl­tää 360°-kuva­e­di­to­rin saa kui­ten­kin enem­män irti kou­lu­tuk­ses­ta. Ha­lu­tes­sa­si voit hank­kia Pre­mium-li­sens­sin kou­lu­tuk­sen yh­tey­des­sä, va­lit­se­mal­la kou­lu­tus + li­sens­si vaih­to­eh­don. Jos si­nul­la on jo käy­tös­sä­si Thing­link-li­sens­si, saat kou­lu­tuk­ses­ta uu­sia ide­oi­ta ja käy­tän­nön esi­merk­ke­jä kuin­ka hyö­dyn­tää Thing­lin­kiä.

Päi­vä­ko­din te­ke­mä 360-ko­ke­mus las­ten lähi­met­säs­tä:

Aika­tau­lu

Ma 20.11.2017 klo 15.00 – 16.30
Ti 28.11.2017 klo 14.30 – 16.00
Ma 4.12.2017 klo 15.00 – 16.30

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen al­kua.

Si­säl­tö

Di­gi­taa­li­set ta­ri­nat osak­si op­pi­mis­ta ja ope­tus­ta in­ter­ak­tii­vis­ten ku­vien avul­la
Ma 20.11.2017 klo 15-16.30

Kou­lut­ta­jat
Alek­si Komu, IT-suun­nit­te­li­ja
Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti

Mil­lai­sia ovat di­gi­taa­li­set ta­ri­nat? Mikä on in­ter­ak­tii­vi­nen kuva? Mikä on vir­tu­aa­li­to­del­li­suus? Mi­ten voin hyö­dyn­tää nii­tä ope­tuk­ses­sa­ni? Mitä 360°-ku­vat ovat? Mi­ten op­pi­laat voi­vat luo­da vir­tu­aa­li­sia op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä 360°-ku­vis­ta? Mi­ten pää­sen al­kuun?

Di­gi­taa­li­set ta­ri­nat ja vir­tu­aa­li­to­del­li­suus on vah­vas­sa nou­sus­sa ope­tus­maa­il­mas­sa ja ne tu­le­vat muut­ta­maan tu­le­vai­suu­des­sa sitä, mi­ten asi­oi­ta teh­dään ja opi­taan. Tek­niik­ka so­vel­tuu hy­vin myös pe­da­go­gi­seen käyt­töön ja tu­kee oi­kein käy­tet­ty­nä uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man kes­kei­siä tee­mo­ja.

Vir­tu­aa­li­set op­pi­mis­ym­pä­ris­töt ovat 360°-kuva­ma­te­ri­aa­lin avul­la tuo­tet­tu­ja elä­myk­sel­li­siä di­gi­taa­li­sia ym­pä­ris­tö­jä, joi­den si­sään voi­daan li­sä­tä op­pi­mi­sen kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­lis­tä tie­toa, ku­ten ku­via, vi­de­oi­ta tai teks­tiä. Nii­tä voi­daan kat­sel­la ja ko­kea joko kan­net­ta­vil­la pää­te­lait­teil­la ja/tai vir­tu­aa­li­la­seil­la.

Esi­merk­ke­jä op­pi­lai­den ja opet­ta­jien ku­vis­ta suo­mek­si>>

Sa­von­lin­nan Nor­maa­li­kou­lun kuu­des­luok­ka­lais­ten te­ke­mä kult­tuu­ri­kier­ros Ola­vin­lin­nas­ta:

Op­pi­laat ak­tii­vi­ses­ti tuot­ta­maan

Ti 28.11.2017 klo 14.30-16.00

Kou­lut­ta­jat

San­na Met­sä­lä, KM, luo­kan­leh­to­ri, eri­tyis­o­pet­ta­ja, opet­ta­jan­kou­lut­ta­ja


Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti

Mi­ten in­ter­ak­tii­vis­ten ku­vien te­ke­mi­nen tu­kee op­pi­mis­ta ala­kou­lus­sa? Mi­ten se liit­tyy yh­tei­seen tie­don tuot­ta­mi­seen? Mi­ten hyö­dyn­tää Thing­lin­kin in­ter­ak­tii­vis­ten ku­vien jul­kai­su­a­lus­taa moni­a­lais­ten op­pi­mis­ko­ko­nai­suuk­sien to­teut­ta­mi­ses­sa? Mi­ten aloit­taa?

In­ter­ak­tii­vis­ten ku­vien te­ke­mi­nen mah­dol­lis­taa op­pi­laan roo­lin ak­tii­vi­se­na di­gi­taa­li­sen si­säl­lön tuot­ta­ja­na. Op­pi­mis­ym­pä­ris­tö laa­je­nee luok­ka­huo­neen ulko­puo­lel­le. Op­pi­mis­teh­tä­vis­sä har­joi­tel­laan tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mä­tai­to­ja uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Kat­so täs­tä, mi­ten kuva­e­di­to­ri toi­mii>>
Täs­tä puo­les­taan näet, mi­ten opis­ke­li­ja­ryh­mä ja pro­jek­ti luo­daan>>

Vink­ke­jä, ide­oi­ta ja tu­kea Thing­lin­kin pe­da­go­gi­seen käyt­töön:
Ym­pä­röi­vä luon­to – kou­lun lähi­ym­pä­ris­töä käy­te­tään op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­nä, tut­ki­taan ja do­ku­men­toi­daan mm. te­ke­mäl­lä vir­tu­aa­li­sia luon­to­pol­ku­ja sekä vuo­den­aika-mat­ko­ja.
Vir­tu­aa­li­nen kult­tuu­ri­pol­ku – Thing­lin­kin avul­la do­ku­men­toi­daan alu­een his­to­ri­al­li­siin ja kult­tuu­ri­koh­tei­siin teh­ty­jä vie­rai­lu­ja.
Opin­to­ret­ket – vie­rai­lut ja opin­to­ret­ket ku­va­taan ja nii­hin liit­ty­vät op­pi­mis­teh­tä­vät teh­dään käyt­tä­en Thing­lin­kiä.
Di­gi­taa­li­nen ta­ri­nan­ker­ron­ta – pe­rin­tei­siä sa­tu­ja ker­rot­tu­na uu­del­la ta­val­la.

2.-3. luok­ka­lais­ten te­ke­mä in­ter­ak­tii­vi­nen kart­ta Lin­nan­saa­ren alu­ees­ta:

In­ter­ak­tii­vis­ten ku­vien ja vir­tu­aa­li­kier­ros­ten tuo­tan­to am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa

Ma 4.12.2017 klo 15-16.30

Kou­lut­ta­jat

Ari Rapo, KM, kult­tuu­ri­tuot­ta­ja AMK, op­pi­mis­val­men­ta­ja, KSAO


Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti

In­ter­ak­tii­vi­sia 360°-ku­via voi­daan hyö­dyn­tää mo­nil­la ta­voin käy­tän­nön­lä­hei­sis­sä op­pi­mi­ses­sa. Niil­lä voi­daan ha­vain­nol­lis­taa eri­lai­sia työ­pro­ses­se­ja, ti­lo­ja ja toi­min­to­ja. Myös ta­ri­nal­li­suu­den ja pe­lil­li­syy­den näkö­kul­ma on tär­keä: 360°-pa­no­raa­man käyt­tö­liit­ty­mä hou­kut­te­lee ute­li­ai­suut­ta ja lei­kil­li­syyt­tä: se­laa­maan ja et­si­mään ku­vaan kyt­ket­ty­jä tai pii­lo­tet­tu­ja ele­ment­te­jä. Par­haim­mil­laan hy­vin suun­ni­tel­tu kuva­to­teu­tus mah­dol­lis­taa pe­lil­li­sen im­mer­si­on: et­si­mi­nen/löy­tä­mi­nen, hah­mot­ta­mi­nen, vaih­to­eh­toi­set rei­tit, on­gel­man­rat­kai­su, si­mu­loin­ti, au­di­o­vi­su­aa­li­suu­den ko­ros­tu­mi­nen. Tule tu­tus­tu­maan ja ota sel­vi­ää mi­ten ja mik­si käyt­tää in­ter­ak­tii­vi­sia 360°-ku­via am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa.

Si­säl­tö­jä mm:
• Mi­ten teen hots­pot-ku­van Thing­lin­kil­lä?
• Mitä tar­vi­taan 360°-pa­no­raa­mo­jen to­teu­tuk­seen?
• Mi­ten to­teu­tan 360°-pa­no­raa­ma­ku­van Thing­link-alus­tal­le?
• Mi­ten otan opis­ke­li­jat mu­kaan tuot­ta­maan si­säl­tö­jä?
• Case-esi­merk­ke­jä

Koh­de­ryh­mä

Pe­rus­kou­lun opet­ta­jat, am­ma­til­li­set opet­ta­jat, digi­tu­tor-opet­ta­jat, eri­tyis­o­pet­ta­jat ja muut eri­tyis­o­pe­tuk­sen am­mat­ti­lai­set, las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, te­ra­peu­tit, psy­ko­lo­git, puhe­vam­mais­ten tul­kit ja yh­tei­sön­oh­jaa­jat, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, lähi­hoi­ta­jat, kun­tou­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat.

Hin­ta­vaih­to­eh­dot
Verk­ko­kou­lu­tus il­man li­sens­siä: 60 eur
Verk­ko­kou­lu­tus Thing­link-li­sens­sin kans­sa yk­sit­täi­sel­le opet­ta­jal­le (sis. 200 op­pi­las­ta): 135 eur

Il­moit­tau­tu­mi­set 13.11.2017 men­nes­sä

Täs­tä il­moit­tau­dut 60 €:n hin­tai­seen kou­lu­tuk­seen:

Täs­tä il­moit­tau­dut kou­lu­tuk­seen ja ti­laat Thing­link -li­sens­sin, yh­teis­hin­ta 135 €:

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20176.12.2015