Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa

Ma 26.2.2018, Kuopio

Et­sit­kö ide­oi­ta, kuin­ka so­vel­taa tie­to­tek­niik­kaa kiel­ten ope­tuk­ses­sa? Ha­lu­ai­sit­ko tie­tää iPad-app­se­ja, joil­la saat kiel­ten opis­ke­luun uut­ta ulot­tu­vuut­ta? Mie­tit­kö on­nis­tui­si­vat­ko sana­ko­keet tai osaa­mis­ky­se­lyt ver­kos­sa taik­ka kän­ny­käl­lä? Mi­ten tie­to­tek­niik­ka voi­si aut­taa ak­ti­voi­maan op­pi­jat pu­hu­maan ope­tet­ta­vaa kiel­tä taik­ka te­ke­mään omaa kie­len­o­pis­ke­lun e-kir­jaa? Tule mu­kaan kou­lu­tuk­seen ja ota kiel­ten­o­pet­ta­jan digi­loik­ka siir­ty­mäl­lä pe­rin­tei­sis­tä työ­kir­jois­ta koh­ti luo­vaa työs­ken­te­lyä.

Aika Ma 26.2.2018 klo 9 – 15

Kou­lut­ta­ja Pet­ri Il­mo­nen, piT­RY Edu­ca­ti­on & TRY­camps Lan­gu­a­ge School

Koh­de­ryh­mä Kiel­ten­o­pet­ta­jat ja kie­li­kyl­py­o­pet­ta­jat eri as­teil­ta. Enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Kuin­ka so­vel­taa tab­let­te­ja ja kän­ny­köi­tä kiel­ten ope­tuk­ses­sa?

Si­säl­löt

Huom! Ota mu­kaa­si oma tab­let­ti­lai­te ja kän­nyk­kä kou­lu­tuk­seen. Omaat­han tab­le­tin­käy­tön al­keet – to­sin  jo­kais­ta opet­ta­jaa kyl­lä au­te­taan ja tu­e­taan kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.

Hin­ta 130 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 14.2.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus on täyn­nä, vara­si­joil­le voi il­moit­tau­tua.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015