Sukujuuria Karjalassa

Keskiviikkoisin 21.2.-7.3.2018, verkossa

Ovat­ko su­ku­si juu­ret Kar­ja­lan alu­eel­ta? Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me Luo­vu­te­tun Kar­ja­lan alu­een suku­tut­ki­mus­läh­tei­siin, muun mu­as­sa Ka­ti­Ha-tie­to­kan­taan, mut­ta myös ny­kyi­sen Suo­men Kar­ja­lan alu­een läh­tei­siin.  Ver­kos­sa on käy­tös­sä jo pal­jon di­gi­toi­tu­ja Kar­ja­lan alu­een tie­to­ja ja osa niis­tä on lu­van­va­rai­sia, Kan­sal­lis­ar­kis­ton toi­mi­pis­teis­sä tut­kit­ta­via.

Aika kes­ki­viik­koi­sin 21.2.-7.3.2018 klo 17.30-19.00  (6 h)

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

 Et­sit­kö suku­juu­ria Kar­ja­las­ta?

Si­säl­löt

Kou­lut­ta­ja
Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Hin­ta 55 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 13.2.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015