Miten tukea vuorovaikutusta mobiilisovelluksilla?

Torstaisin 1.2.-8.3.2018, verkossa

Mo­bii­li­lait­tei­den yleis­ty­mi­sen myö­tä ta­vat olla vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten kans­sa ovat moni­puo­lis­tu­neet. Pe­rin­tei­sen teks­tin ja ää­nen rin­nal­le ovat tul­leet kuva ja vi­deo ri­kas­tut­ta­maan ja sel­keyt­tä­mään vies­tin­tääm­me. Vies­tin­tään kes­kit­ty­viä so­vel­luk­sia löy­tyy so­vel­lus­kau­pois­ta lu­kui­sia. Osa so­vel­luk­sis­ta on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti vies­tin­nän tu­ek­si. Mo­net ihan ta­val­li­sil­le käyt­tä­jil­le suun­na­tut so­vel­luk­set ovat hy­vin­kin toi­mi­via kun­tou­tuk­sen ja op­pi­mi­sen tu­ke­na.

Täs­sä we­bi­naa­ri­sar­jas­sa esit­te­lem­me jou­kon eri­lai­sia so­vel­luk­sia, joi­ta voi hyö­dyn­tää kun­tou­tu­mi­sen ja op­pi­mi­sen tu­ke­mi­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen har­jaan­nut­ta­mi­ses­sa. Verk­ko­kurs­sin ta­voit­tee­na on esi­tel­lä hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus­ta tu­ke­via so­vel­luk­sia mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti ja käy­tän­nöl­li­ses­ti. Yk­sin­ker­tai­sia so­vel­luk­sia voi­daan käyt­tää hy­vin eri ta­voin riip­pu­en ta­voit­teis­ta ja koh­de­ryh­mäs­tä. Tämä we­bi­naa­ri­sar­ja va­lot­taa so­vel­lus­ten käyt­töä ri­kas­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen näkö­kul­mas­ta.

Am­mat­ti­lai­nen saa kurs­sin myö­tä työ­vä­li­nei­tä kuin­ka hyö­dyn­tää työs­sään eri­lai­sia so­vel­luk­sia vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tu­ke­na. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tut äly­pu­he­li­mel­la, tab­let­lait­teil­la ja tie­to­ko­neel­la käy­tet­tä­viin so­vel­luk­siin sekä nii­den tar­jo­a­miin mah­dol­li­suuk­siin. Saat konk­reet­ti­sia oh­jei­ta ja vink­ke­jä, kuin­ka so­vel­luk­sia voi käyt­tää esim. ope­tuk­ses­sa, kun­tou­tuk­ses­sa, hoi­va­työs­sä, va­paa­eh­tois­toi­min­nas­sa.

Aika­tau­lu
Tors­tai­sin
1.2.2018 klo 17.30 – 19.00 W1
8.2.2018 klo 17.30 – 19.00 W2
15.2.2018 klo 17.30 – 19.00 W3
22.2.2018 klo 17.30 – 19.00 W4
1.3.2018 klo 17.30 – 19.00 W5
8.3.2018 klo 17.30 – 19.00 W6

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Olet­ko miet­ti­nyt kuin­ka tu­kea ja ke­hit­tää op­pi­laan tai asi­ak­kaan vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja?

Koh­de­ryh­mä

Eri­tyis­o­pet­ta­jat ja muut eri­tyis­o­pe­tuk­sen am­mat­ti­lai­set, las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, te­ra­peu­tit, psy­ko­lo­git, puhe­vam­mais­ten tul­kit ja yh­tei­sön­oh­jaa­jat, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, lähi­hoi­ta­jat, kun­tou­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, oppi­lai­tok­set.

We­bi­naa­ri 1: Ään­tä hyö­dyn­tä­vät so­vel­luk­set
1.2.2018 klo 17.30 – 19.00

Han­ne­le Meri­kos­ki, puhe­te­ra­peut­ti, työn­oh­jaa­ja
Suvi Ora­suo, eri­tyis­luo­kan­o­pet­ta­ja, App­le ADE

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan kuin­ka hyö­dyn­tää ään­tä apu­vä­li­nee­nä ope­tuk­ses­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa. Pe­reh­dym­me kuin­ka lait­teel­la puhe muu­te­taan teks­tik­si ja mi­ten in­nos­te­taan lu­ki­tai­to­jen op­pi­mi­seen. Esit­te­lem­me myös so­vel­luk­sia, jot­ka roh­kai­se­vat ään­te­lyyn ja joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää vaik­ka­pa ään­tei­den omak­su­mi­seen.

So­vel­luk­set:
iMo­ti­on
Fas­te­roid
Ci­ty­Mall
Spe­ak Up
Spe­ak Up Too

We­bi­naa­ri 2: So­vel­luk­set ker­ron­nan ja toi­min­nan­oh­jauk­sen tu­ke­na
8.2.2018 klo 17.30 – 19.00

Suvi Ora­suo, eri­tyis­luo­kan­o­pet­ta­ja, App­le ADE
Tar­ja To­lo­nen, las­ten­tar­han­o­pet­ta­ja, kas­va­tus­tie­teen ai­neen­o­pet­ta­ja, am­ma­til­li­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja App­le ADE

Täs­sä we­bi­naa­ris­sa pää­set tu­tus­tu­maan kah­teen moni­puo­li­seen ja -käyt­töi­seen so­vel­luk­seen. Book Cre­a­tor on in­ter­ak­tii­vi­nen verk­ko­kir­ja jon­ka mah­dol­li­suu­det ovat hui­ke­at päi­vä­kir­jois­ta ja ta­ri­nan­ker­ron­nas­ta aina kom­mu­ni­koin­ti­so­vel­luk­siin asti. Voit teh­dä op­pi­lai­den ja asi­ak­kai­den kans­sa itse kir­jaan si­säl­töä. Verk­ko­kir­jaan voi li­sä­tä ään­tä, ku­via, vi­de­oi­ta, link­ke­jä tai piir­tää. MOI ka­len­te­ri­so­vel­lus taas on hie­no so­vel­lus ajan hah­mot­ta­mi­seen ja toi­min­nan­oh­jauk­sen tu­ke­mi­seen.

So­vel­luk­set:
Book Cre­a­tor
MOI – My own in­te­rac­ti­ons

We­bi­naa­ri 3: Es­tee­tön vies­tin­tä ja so­vel­luk­set
15.2.2018 klo 17.30 – 19.00

Han­ne­le Meri­kos­ki, puhe­te­ra­peut­ti, työn­oh­jaa­ja
Suvi Ora­suo, eri­tyis­luo­kan­o­pet­ta­ja, App­le ADE

We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään kol­meen Suo­mes­sa suo­sit­tuun vies­tin­tä­so­vel­luk­seen. Esit­te­lem­me kuin­ka teh­dä vies­tin­tä­so­vel­luk­siin moni­puo­lis­ta ja toi­min­nal­lis­ta si­säl­töä eri ikäi­sil­le käyt­tä­jil­le. Cha­tab­leen ja Go­Tal­kiin voi esi­mer­kik­si hel­pos­ti teh­dä päi­vä­ko­din lap­sia kiin­nos­ta­via pe­le­jä ja leik­ke­jä tai ar­voi­tuk­sia ikä­ih­mi­sil­le. Ta­voit­tee­na on saa­da vies­tin­tä­so­vel­lus­ten avul­la es­tee­tön vies­tin­tä yh­tei­seen käyt­töön. Vies­tin­tä­so­vel­luk­set toi­mi­vat hie­nos­ti kie­len­ke­hi­tyk­sen tu­ke­na ja näin ol­len hyö­dyt­tä­vät kai­ken ikäi­siä käyt­tä­jiä.

So­vel­luk­set:
Cha­tab­le
Pre­dic­tab­le
Go­Talk Now

We­bi­naa­ri 4: Some hyö­ty­käyt­töön
22.2.2018 klo 17.30 – 19.00

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Juk­ka Veto­nie­mi, eri­tyis­o­pet­ta­ja, oh­jaa­va opet­ta­ja

So­si­aa­li­nen me­dia on pal­jon muu­ta­kin kuin Face­book. So­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tö li­sään­tyy kai­ken ikäis­ten käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa, mut­ta eri­tyi­ses­ti nuo­ret vies­ti­vät pää­a­si­as­sa so­men kaut­ta. Mitä mei­dän tu­li­si tie­tää nuor­ten so­men käy­tös­tä? Entä kuin­ka hyö­dyn­tää so­si­aa­lis­ta me­di­aa ope­tuk­ses­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa? Mi­ten huo­mi­oi­da tie­to­suo­ja ja ikä­ra­jat?

We­bi­naa­ris­sa tar­kas­tel­laan so­si­aa­li­sen me­di­an hyö­ty­jä ja hait­to­ja sekä tu­tus­taan mie­len­kiin­toi­siin so­vel­luk­siin, joi­ta voi hyö­dyn­tää moni­puo­li­se­na vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai itse­il­mai­sun ka­na­va­na. Twit­te­ria voi hyö­dyn­tää niin oman am­ma­til­li­sen ke­hit­ty­mi­sen kuin ope­tuk­sen tu­ke­na. Saat vink­ke­jä hy­vis­tä #häs­tä­geis­ta joi­ta seu­ra­ta ja näy­täm­me esi­merk­ke­jä kuin­ka sitä on jo hyö­dyn­net­ty ope­tuk­ses­sa. What­sapp ja Snapc­hat ovat nuor­ten suo­si­tuim­pia vies­tin­tä­so­vel­luk­sia, mut­ta kuin­ka hyö­dyn­tää nii­tä ope­tuk­ses­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa? Pad­let on vir­tu­aa­li­sei­nä jon­ne voi tuo­da teks­te­jä, ku­via, vi­de­oi­ta, ään­tä, link­ke­jä ja tie­dos­to­ja. Ka­hoo­tin avul­la voit pe­lil­lis­tää ope­tus­ta ja kun­tou­tus­ta, teh­dä vi­so­ja ja ky­se­lyi­tä il­man kir­jau­tu­mis­ta.

So­vel­luk­set:
Twit­ter
What­sapp
Snapc­hat
Pad­let
Ka­hoot

We­bi­naa­ri 5: Tee itse vuo­ro­vai­ku­tus­ta tu­ke­vaa ma­te­ri­aa­lia
1.3.2018 klo 17.30 – 19.00

Suvi Ora­suo, eri­tyis­luo­kan­o­pet­ta­ja, App­le ADE
Tar­ja To­lo­nen, las­ten­tar­han­o­pet­ta­ja, kas­va­tus­tie­teen ai­neen­o­pet­ta­ja, am­ma­til­li­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja App­le ADE

Olet­ko ol­lut ti­lan­tees­sa, että et löy­dä so­pi­vaa so­vel­lus­ta jon­kin tai­don har­joit­te­le­mi­seen? Nämä kol­me so­vel­lus­ta Bits­bo­ard, Tiny Tap ja Book Wid­get voi­vat olla sii­hen rat­kai­su. Näil­lä so­vel­luk­sil­la pys­tyt luo­maan hel­pos­ti jo­kai­sel­le op­pi­jal­le tai asi­ak­kaal­le juu­ri hä­nel­le so­pi­van in­ter­ak­tii­vi­sia pe­le­jä, har­joi­tuk­sia ja kir­jo­ja. So­vel­luk­sis­sa on val­mii­ta ku­via ja taus­to­ja, mut­ta voit tuo­da nii­hin myös omia ku­via, piir­rok­sia, teks­tiä, ään­tä ja jopa vi­de­oi­ta.

So­vel­luk­set:
Bits­bo­ard
Tiny Tap
Book Wid­get

We­bi­naa­ri 6: Goog­len hyö­dyl­li­set pal­ve­lut
8.3.2018 klo 17.30 – 19.00

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Juk­ka Veto­nie­mi, eri­tyis­o­pet­ta­ja, oh­jaa­va opet­ta­ja

Goog­le tar­jo­aa pal­jon mie­len­kiin­toi­sia työ­ka­lu­ja yh­teis­toi­min­nal­li­seen työs­ken­te­lyyn ja itse­il­mai­suun. We­bi­naa­ris­sa pää­set tu­tus­tu­maan näi­den työ­ka­lu­jen hyö­ty­käyt­töön vuo­ro­vai­ku­tuk­sen näkö­kul­mas­ta. Pe­reh­dym­me mm. ky­se­lyi­hin, lo­mak­kei­siin ja säh­köi­siin ko­kei­siin. Goog­le tar­jo­aa pal­ve­lu­ja niin kou­luil­le (Goog­le Sui­te for Edu­ca­ti­on), yri­tyk­sil­le (Goog­le My Bu­si­nes) kuin yk­si­tyis­hen­ki­löil­le­kin. Näi­tä pal­ve­lu­ja voi hyö­dyn­tää so­vel­tu­vin osin kaik­kien käyt­tä­jien kans­sa.

So­vel­luk­set:
Goog­le Forms
Goog­le Docs
Goog­le Si­tes
You­Tu­be

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.1.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015