Tehoa työelämän teksteihin

13.3.-12.4.2018

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu työ­e­lä­män kir­joit­ta­jil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää teks­ti­tai­to­jaan. Ta­voit­tee­na on an­taa var­muut­ta teks­tin­teon ar­keen ja vah­vis­taa teks­tin­huol­lon osaa­mis­ta.

Kou­lu­tuk­sen tee­mo­ja:

To­teu­tus:

Verk­ko­lu­en­not, teks­tien muok­kaus­ta, verk­ko­teh­tä­vät osal­lis­tu­jien toi­vei­den huo­mi­oin­ti, oman etu­kä­teis­teks­tin lä­het­tä­mi­nen

Kou­lut­ta­ja:

Pet­ri Jääs­ke­läi­nen, suo­men kie­len yli­o­pis­to­leh­to­ri, FT
Pet­ril­lä on moni­puo­li­nen ko­ke­mus vies­tin­nän ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja­na.

Aika­tau­lu:

Verk­ko­lu­en­not (7 x 2t)

Hin­ta:

140 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

Il­moit­tau­tu­mi­set 27.2.2018 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015