Videot, YouTube ja kuullunymmärtämistehtävät kieltenopetuksessa

18.4.2018, Kuopio

Ha­lu­ai­sit­ko oh­ja­ta op­pi­lai­ta­si/opis­ke­li­joi­ta­si käyt­tä­mään ak­tii­vi­sem­min opis­kel­ta­vaa kiel­tä vi­de­oi­den avul­la? Kiin­nos­taa­ko si­nua op­pia te­ke­mään vi­de­oi­ta ja pien­elo­ku­via iPa­deil­lä? Osaat­ko muut­taa pe­rin­tei­set You­Tu­be-vi­de­ot kuul­lun­ym­mär­tä­mis­teh­tä­vik­si? Tie­dät­kö, kuin­ka Bri­tan­ni­as­sa li­sä­tään pu­hu­tun kie­len har­joit­te­lua Ava­tar-so­vel­luk­sil­la? Osaat­ko käyt­tää pil­vi­pal­ve­lui­ta ääni- ja vi­de­o­tie­dos­to­jen ja­ka­mi­seen tai ke­rää­mi­seen? Tule mu­kaan ja ota kiel­ten­o­pet­ta­jan digi­loik­ka koh­ti vi­de­oi­den maa­il­maa.

Aika
ke 18.4.2018 klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja Pet­ri Il­mo­nen, piT­RY Edu­ca­ti­on & TRY­camps Lan­gu­a­ge School

Koh­de­ryh­mä
Eng­lan­nin opet­ta­jat, mui­den kiel­ten opet­ta­jat ja kie­li­kyl­py­o­pet­ta­jat.
Kou­lu­tus so­vel­tuu kaik­kien as­tei­den kiel­ten­o­pet­ta­jil­le, sil­lä opet­ta­jat voi­vat itse suun­na­ta si­säl­tö­jä omien op­pi­joi­den­sa ikä- ja osaa­mis­ta­son mu­kai­ses­ti. Myös And­roid-lait­tei­den käyt­tä­jät ovat ter­ve­tul­lei­ta kou­lu­tuk­seen, vaik­ka kou­lut­ta­ja itse käyt­tää­kin iPa­diä.
Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa

Si­säl­tö

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tyt esi­mer­kit ovat pää­sään­töi­ses­ti eng­lan­nin pe­rus- ja lu­kio-ope­tuk­ses­ta (kou­lut­ta­jan oma taus­ta), mut­ta har­joi­tuk­set so­vel­tu­vat täy­del­li­ses­ti mui­den­kin kiel­ten opet­ta­mi­seen.

Huom!
Ota oma tab­let­ti­lai­te ja kan­net­ta­va tie­to­kone mu­kaa­si kou­lu­tuk­seen. Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu opet­ta­jil­le, jot­ka ovat käyt­tä­neet tab­let­tia ai­kai­sem­min (omaa­vat lait­teen al­keet).

Hin­ta 130 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 3.4.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015