Masentuneen vanhuksen psykologinen auttaminen

25.4.2018, Kuopio

Iäk­kään ih­mi­sen yk­si­näi­syy­den ja ma­sen­nuk­sen koh­taa­mi­nen työ­kii­reen kes­kel­lä he­rät­tää avut­to­muut­ta ja mui­ta han­ka­lia tun­tei­ta. Aut­ta­mi­sen vaa­ti­ma kär­si­väl­li­syys, myö­tä­tun­to, oi­ke­at sa­nat ja kek­se­li­äät ide­at löy­ty­vät, kun aut­ta­ja tun­tee van­huu­den ja ma­sen­nuk­sen psy­ko­lo­gi­aa. Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa et­si­tään käy­tän­nön työ­ta­po­ja ma­sen­tu­nei­den, yk­si­näis­ten ja on­net­to­mien van­hus­ten aut­ta­mi­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kei­noin.

Aika ke 25.4.2018 klo 9-16, Kuo­pio

Si­säl­tö

Ma­sen­nuk­sen tun­nis­ta­mi­nen. Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen eri­tyis­piir­teet ma­sen­tu­neen hen­ki­lön kans­sa työs­ken­nel­les­sä. Mi­ten ak­ti­voi­da ja in­nos­taa, mi­ten koh­da­ta kär­si­mys­tä ja yk­si­näi­syy­den tus­kaa. Hoi­ta­jan omien ris­ti­rii­tais­ten­kin tun­tei­den tun­nis­ta­mi­nen ja kä­sit­te­ly.

Koh­de­ryh­mä
Van­hus­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät hoi­ta­jat, lää­kä­rit, fy­si­o­te­ra­peu­tit ja so­si­aa­li­alan am­mat­ti­lai­set

Kou­lut­ta­ja Anne Pau­lo-Tuo­vi­nen, psy­ko­lo­gi­an mais­te­ri, kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti

Anne Pau­lo-Tuo­vi­nen

Hin­ta 130 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 10.4.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015