Skeematerapia

3.5.2018, Kuopio

Epä­va­kaas­ta per­so­nal­li­suu­des­ta kär­si­vät, sa­moin kuin hoi­ta­vat hen­ki­löt ko­ke­vat usein häm­men­nys­tä per­soo­nal­li­suus­häi­ri­ön oi­rei­den ja piir­tei­den moni­u­lot­tei­suu­des­ta. Ih­mi­nen voi kär­siä mo­ni­nai­sis­ta oi­reis­ta ja ti­lan­ne­koh­tai­sis­ta vai­keuk­sis­ta, ko­ros­tu­neis­ta tem­pe­ra­men­tin pii­reis­tä, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen on­gel­mis­ta, sit­keis­tä it­seen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vis­tä us­ko­muk­sis­ta sekä iden­ti­tee­tin epä­va­kau­des­ta.

Hoi­dos­sa on vai­kea tie­tää, mitä oli­si hyvä suun­tau­tua hoi­ta­maan ja mil­lä me­ne­tel­mil­lä. Asi­ak­kai­den täy­tyi­si ko­kea tul­leen­sa ym­mär­re­tyk­si ja hy­väk­sy­tyk­si, jot­ta hoi­dos­sa voi­daan vai­kut­taa tun­tei­den sää­te­lyyn ja käyt­täy­ty­mi­sen hal­lin­nan edis­tä­mi­seen.

Skee­ma­te­ra­pia on Jeff­rey Youn­gin ke­hit­tä­mä te­ra­pi­a­suun­taus, jos­sa tut­ki­taan ja muo­ka­taan epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia us­ko­mus­ryp­päi­tä (skee­mo­ja, ”tun­ne­luk­ko­ja”), jot­ka saa­vat ih­mi­sen toi­mi­maan it­sel­leen hai­tal­li­sel­la ta­val­la. Nämä ovat sel­keim­min ha­vait­ta­vis­sa pit­kä­ai­kais­ten on­gel­mien, ku­ten tois­tu­van ah­dis­tus­oi­rei­lun tai -ma­sen­nuk­sen ja per­soo­nal­li­suus­häi­ri­öi­den yh­tey­des­sä.

Skee­ma­te­ra­pi­as­sa yh­dis­te­tään kog­ni­tii­vi­sia, käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­ti­sia ja tun­ne­työs­ken­te­lyn me­ne­tel­miä.

Aika to 3.5.2018 klo 9-16, Kuo­pio

Kou­lut­ta­ja vaa­ti­van eri­tyis­ta­son psy­ko­te­ra­peut­ti Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Koh­de­ryh­mä

Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu ke­vääl­lä 2017 Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa Skee­ma­te­ra­pia ja epä­va­kaa per­soo­nal­li­suus -kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neil­le sekä kai­kil­le, jot­ka koh­taa­vat työs­sään epä­va­kau­den per­soo­nal­li­suu­des­ta kär­si­viä, ja jot­ka ha­lu­a­vat saa­da li­sää tie­to­ja ja tai­to­ja työs­ken­te­lyyn­sä

Ta­voi­te
Sy­ven­ne­tään tie­to­ja skee­ma­te­ra­pi­an me­ne­tel­mis­tä.

Si­säl­löt

Il­moit­tau­tu­mi­set 19.4.2018 men­nes­sä

Hin­ta 130 €

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015