Steinerpedagogiset yleisopinnot 60 op, Kuopiossa

23.3.2018-31.12.2019

Stei­ner­pe­da­go­gi­set yleis­o­pin­not koos­tu­vat kak­si vuot­ta kes­tä­vis­tä yleis­si­vis­tä­vis­tä, kult­tuu­rin eri osa-alu­ei­ta kä­sit­te­le­vis­tä tie­dol­li­sis­ta, tai­teel­li­sis­ta, käy­tän­nöl­li­sis­tä ja so­si­aa­li­sis­ta opin­nois­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan stei­ner­pe­da­go­gii­kan taus­ta­fi­lo­so­fi­aan, ih­mis­ku­vaan ja kas­va­tuk­sen ta­voit­tei­siin. Opin­not tuot­ta­vat pe­reh­ty­nei­syy­den stei­ner­pe­da­go­giik­kaan sil­loin, kun muut opet­ta­jan kel­poi­suu­den eh­dot täyt­ty­vät.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on yk­si­lön omien ky­ky­jen; fyy­sis­ten, psyyk­kis­ten ja hen­kis­ten voi­ma­va­ro­jen he­rät­tä­mi­nen ja kei­no­jen tar­jo­a­mi­nen näi­den ky­ky­jen elin­i­käi­sel­le ja tasa­pai­noi­sel­le ke­hit­tä­mi­sel­le. Ajat­te­lun alu­eel­la tämä mer­kit­see ky­kyä aja­tel­la it­se­näi­ses­ti omien ha­vain­to­jen poh­jal­ta. Tun­tei­den alu­eel­la on ky­sy­mys ky­vys­tä ko­kea maa­il­man laa­tu­ja. Tah­don­e­lä­män alu­eel­la mer­kit­see ky­kyä toi­mia itse ase­tet­tu­jen pää­mää­rien hy­väk­si, ky­kyä tart­tua asi­oi­hin ja to­teut­taa oi­ke­ak­si oi­val­let­tu­ja ide­oi­ta.

Stei­ner­pe­da­go­gi­set yleis­o­pin­not tuot­ta­vat pe­reh­ty­nei­syy­den stei­ner­pe­da­go­giik­kaan sil­loin kun muut opet­ta­jan pä­te­vyy­den eh­dot täyt­ty­vät.

Kou­lu­tus to­teu­te­taan Snell­man-kor­ke­a­kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Lue li­sää tääl­tä >>

Si­säl­tö:

Hin­ta: 487,50 €/ luku­kau­si eli koko­nais­kus­tan­nus 1950 €. Hin­ta si­säl­tää myös ke­säl­lä 2019 pi­det­tä­vän lei­rin yö­py­mi­set.

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­set 9.3.2018 men­nes­sä.

Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20186.12.2015